جزوه، نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

  • صفحه نخست
  • جزوه، نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

  • نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

جزوه، نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

(دیدگاه کاربر 1)

9,900 تومان

توضیحات

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی حسابداری میانه:

1-کدام گزینه در رابطه با صورت‌های مالی اساسی صحیح است؟

1-ترازنامه صورت سود و زیان

2-ترازنامه صورت سود و زیان صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد ☑

3-ترازنامه صورت سود و زیان صورت سود و زیان انباشته

4-ترازنامه صورت سود و زیان صورت جریان وجوه نقد و یادداشت توضیحی و- صورت‌ مالی

 

2-کدام یک از موارد زیر در خصوص خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی می‌باشد؟

1-مربوط بودن و قابلیت اتکا بودن ☑

2-سر وقت بودن و مطمئن بودن

3-قابل مقایسه و قابل فهم

4-ارزش پیش‌بینی کنندگی و ارزش تایید کنندگی

 

3- از میان گزینه‌های زیر کدام یک ثبات رویه را به درستی بیان نموده است؟

1-یک واحد تجاری قادر به تغییر رویه حسابداری را ندارد.

2-در دوره‌های مختلف، حسابداری رویدادهای مشابه یک واحد تجاری یکسان است. ☑

3-برای رویدادهای مشابه، رویه‌های حسابداری به کار گرفته شده توسط واحد‌های تجاری مختلف، یکسان است.

4-هرگونه تغییر در رویه‌های تجاری و رویه تجاری به کار گرفته شده و آثار آن‌ها افشا شود.

 

4- بر اساس چه فرضی طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها به جاری و غیر جاری در ترازنامه صورت خواهد گرفت؟

1-واحد پولی

2-دوره مالی

3-تداوم فعالیت ☑

4-جداسازی شخصیت

 

5-کدام یک از مفروضات حسابداری از استفاده از مبنای تعهدی در گزارشگری مالی منشا گرفته است؟

1-فرض دوره مالی ☑

2-فرض تداوم فعالیت

3-فرض جداسازی شخصیت

4-فرض واحد اندازه‌گیری

 

6- از بین عبارات زیر کدام یک به معنای اصول محدود کنندگی حسابداری است؟

1-اهمیت، رابطه منفعت و هزینه

2-محافظه کاری و خصوصیات صنعت ☑

3-اهمیت، محافظه کاری و خصوصیات صنعت

4-اهمیت، محافظه کاری، رابطه منفعت و هزینه و خصوصیات صنعت

 

7- بر حسب چه چیزی هزینه‌های عملیاتی در سود و زیان اندازه‌گیری می‌شود و در مواردی که انجام آن‌ها مفید نباشد بر حسب چه چیزی طبقه‌بندی خواهند شد؟

1-ماهیت، مبلغ

2-کارکرد، مبلغ

3-ماهیت، کارکرد

4-کارکرد، ماهیت ☑

 

8- اقلام غیر مترقبه لازمه داشتن کدام یک از شروط زیر هستند؟

1-ماهیتی غیر طبیعی ☑

2-حادث نشدن در پنج سال گذشته

3-نداشتن انتظار وقوع در آینده نزدیک

4-قضاوت توسط مدیریت واحد گزارشگر که وقوع آن غیر ممکن بوده است.

 

9- از میان اقلام زیر کدام یک در گردش حساب سود انباشته گزارش نخواهد شد؟

1-سود سهام پیشنهادی

2-زیان ناشی از اقلام غیر مترقبه ☑

3-اصلاح اشتباه دوره‌های قبل

4-اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری

 

10- در میان گزینه‌های زیر کدام یک در صورت سود و زیان جامع به درستی بیان شده است؟

1-کل تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه در صی دوره منعکس خواهد شد.

2-گزارشی از سود خالص دوره مالی و درآمدها و هزینه‌های تحقق نیافته ارائه خواهد شد. ☑

3-گزارشی از درآمدها و هزینه‌های دوره مالی و اثرات ناشی از تغییر در رویه حسابداری ارائه خواهد شد.

4-گزارشی از فقط سود و زیان‌های تحقق نیافته و آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباه دوره‌های قبل ارائه خواهد شد.

 

11- دارایی در ترازنامه چگونه طبقه‌بندی خواهد شد؟

1-مبلغ

2-افزایش بقا

3-نقدشوندگی  ☑

4-زمان سررسید

 

12- نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های جامع در ترازنامه چگونه است؟

1-موجودی نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت، حساب‌های دریافتی، پیش پرداخت هزینه، موجودی مواد و کالا

2-موجودی نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت، حساب دریافتی، موجودی مواد و کالا، پسش پرداخت هزینه ☑

3-موجودی نقد، حساب‌های دریافتی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی مواد و کالا، پیش پرداخت هزینه

4-موجودی نقد، حساب‌های دریافتی، سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت، پیش پرداخت هزینه، موجودی مواد و کالا

 

13- رویدادهای تعدیلی به چه معناست؟

1-به رویدادهایی گفته می‌شود که میان تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت‌های مالی ایجاد شود.

2-به رویدادهایی گفته می‌شود که بعد از تاریخ ترازنامه که به شرط ایجاد شده و بعد از تاریخ ترازنامه ایجاد شود.

3-به رویدادهایی گفته می‌شود که بعد از تاریخ ترازنامه که درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه شود بیشتری ایجاد می‌کند. ☑

4-به رویدادهایی گفته می‌شود که بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از انتشار صورت‌های مالی توسط مدیر واحد تجاری ایجاد شود.

 

14- ترازنامه در اضافه برداشت بانکی باید چگونه باشد؟

1-کسر از مبلغ موجودی نقد ☑

2-گزارش به عنوان بدهی جاری

3-کسر از جمع دارایی‌های جاری

4-همه موارد صحیح است.

 

15- کدام گزینه در خصوص تخفیفات نقدی استفاده نشده توسط مشتری درست است؟

1-اضافه شدن در صورت سود و زیان به مبلغ فروش

2-گزارش شدن در صورت سود و زیان به عنوان سایر درآمدها ☑

3-کسر شدن در صورت سود و زیان از بهای تمام شده کالای فروش رفته

4-کسر شدن جهت تعیین خالص ارزش بازیافتی حساب‌های دریافتی از مبلغ حساب‌های دریافتی

 

16-کدام گزینه از میان گزینه‌های زیر معنای درستی از سیستم‌های ثبت موجودی کالا است؟

1-دو ثبت در دفتر روزنامه در هنگام فروش در سیستم ثبت ادواری موجودی کالا اتفاق خواهد افتاد. ☑

2-هزینه‌های حمل کالای خریداری شده در حساب موجودی کالا در سیستم ثبت دائمی موجودی کالا ثبت خواهد شد.

3-بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل کسری موجودی کالا در سیستم ثبت ادواری موجودی کالا ثبت خواهد شد.

4-در هر زمانی دسترسی به مقدار و ارزش موجودی کالا در سیستم ثبت دائمی موجودی کالا ثبت خواهد شد.

 

17- احمد تصمیم به تخریب ساختمان قدیمی شرکت خود گرفته و قرار است در همان محل ساختمان دیگری بنا سازد. کدام یک از گزینه‌های زیر درباره هزینه تخریب ساختمان قدیمی صحیح است؟

1-منظور شدن به بهای تمام شده زمین

2-منظور شدن به بهای تمام شده ساختمان جدید

3-منظور شدن به عنوان هزینه دوره شناسی در سال تخریب ساختمان قدیمی ☑

4-منظور شدن به عنوان هزینه دوره شناسی در سال تکمیل ساختمان جدید

 

18- سجاد زمینی به قصد ساخت کارخانه‌ای، با اخذ وام از بانک دارد؛ هزینه بهره وام دریافتی از سمت سجاد باید چگونه باشد؟

1-منظور شدن به بهای تمام شده زمین

2-منظور شدن به بهای تمام شده ساختمان ☑

3-منظور شدن به عنوان هزینه دوره‌ای که وام اخذ شده

4-منظور شدن به عنوان هزینه دوره شناسایی در طول دوره ساخت

 

19- شرکت باقر قصد دارد آسفالت قدیمی کارخانه خود را با سقف فایبر گلاس تعویض نماید. در این صورت کدام گزینه در رابطه با هزینه‌ها صحیح است؟

1-به سازی ☑

2-جابه‌جایی

3-گسترش و الحاق

4-تعمیر و نگهداری

 

20- کدام گزینه درباره دارایی‌های نامشهود درست است؟

1-داشتن ماهیت عینی

2-داشتن موجودیت فیزیکی

3-داشتن منافع اقتصادی آتی ☑

4-استفاده نمودن طی یک دوره مالی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

جزوه حسابداری میانه برای ازمون استخدامی

 

تست حسابداری میانه استخدامی

دانلود سوالات استخدامی حسابداری میانه

دانلود نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه و پیشرفته

جزوه حسابداری میانه و پیشرفته برای استخدامی 

جزوه و سوالات استخدامی حسابداری میانه

حسابداری میانه یکی از مهم‌ترین دروسی است که دانشجو در دوران کارشناسی بایستی نمره قابل قبولی در این درس به دست آورده و فهم خوبی از مطالعه این درس پیدا کند. 

به عبارتی می‌توان گفت حسابداری میانه یکی از موارد مطالعاتی است که هر حسابدار برای موفق شدن در زمینه کاری خود نیاز دارد فهم و درکی مناسبی از این درس به دست آورد.

اما متاسفانه این درس برای برخی از افراد ممکن است سختی‌هایی نیز در پی داشته باشد. به عبارتی یادگیری حسابداری میانه برای بیش از هشتاد درصد دانشجویان کاری سخت و دشوار است. اما همیشه راهی برای آسان کردن سختی‌ها وجود دارد.

استفاده از جزوه و سوالات استخدامی حسابداری میانه می‌توان هم در دوران دانشگاه و هم در دوران آمادگی برای آزمون استخدامی به شما کمک کند. در عصر جدید مزایا استخدامی بر هیچکس پوشیده نیست.

به همین دلیل است که تقاضاها برای موفقیت در این ازمون افزایش پیدا کرده است. در نتیجه تنها افرادی موفق می‌شوند که بیشتر از سایرین مطالعه کنند.

اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که مطالعه به تنهایی نمیتواند نتیجه دلخواه را حاصل کند. موفقیت در آزمون استخدامی حسابداری نیازمند دانستن روش‌های اصولی موفقیت تحصیلی است.

صرف زمان برای خواندن رفرنس‌های طولانی فرصت مرور کردن را از خواننده سلب خواهد کرد. بدون مرور کردن نیز مطالب خوانده شده در ذهن تثبیت نمی‌شود. به عبارتی می‌توان گفت خواندن و مطالعه دروس بدون مرور کردن فایده‌ای ندارد‌.

به همین دلیل است که به دانشجویان و داوطلبان آزمون استخدامی توصیه می‌شود تا به جای مطالعه رفرنس‌های حجیم از جزوات معتبر استفاده کنند و از این طریق وقت بیشتری برای مرور مطالب ایجاد کنند. با مرور چندین باره آنچه که مطالعه کرده‌اند می‌توانند به رتبه‌های بالا در آزمون استخدامی دست یابند.

موضوعی دیگری که باعث می‌شود استقبال از جزوه و سوالات استخدامی حسابداری میانه افزایش یابد، هزینه مناسب خریداری این جزوه می‌باشد.

 فرد داوطلب اگر بخواهد از رفرنس‌ها استفاده کند علاوه بر صرف زمان طولانی نیاز دارد هزینه‌های بسیاری برای خرید چندین کتاب بپردازد. در صورتی که با خرید یک جزوه می‌تواند خود را از دیگر رفرنس‌ها و منابع آموزشی بی‌نیاز کند.

از دیگر دلایل محبوبیت بالا جزوه و سوالات حسابداری میانه می‌توان به پوشش دهی ۸۰ درصدی سوالات آزمون استخدامی اشاره کرد. دانشجویانی که از این جزوه استفاده کرده‌اند، بر این باورند که بیش از ۸۰ درصد سوالات آزمون با خواندن این جزوه قابل پاسخ می‌باشند.

علاوه بر این سوالات قرار داده شده در این جزوه توسط مدرسین معروف و کار بلد درس حسابداری میانه طراحی شده‌اند. بنابراین طبیعی است اگر سوالات عینا در آزمون استخدامی تکرار شوند.

 این سوالات طبقه بندی شده بیشتر از مباحثی طراحی شده‌اند که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و توجه طراحان سوال را به خود جذب می‌کنند.

اگر به دلیل مشغله‌های زندگی وقت کافی برای مطالعه را ندارد اما هدفتان پیروزی در آزمون استخدامی است، خرید و استفاده از این جزوه می‌تواند شما را به اهداف دلخواهتان نزدیک کند.

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای جزوه، نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه

  1. معصومه

    بسیار عالی بود لطفا منابع دیگری اگر داشتید برام ایمیل کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *