اصل سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403-1402-1401 (تخصصی و عمومی)

 • صفحه نخست
 • اصل سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403-1402-1401 (تخصصی و عمومی)

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه اختصاصی:

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه عمومی:

چند مورد از سوالات استخدامی آموزش و پرورش (حیطه اختصاصی):

✓در کدام یک از الگوهای تدریس معلم نقش یک تسهیل گرا را ایفا می کند که بیشتر به پرورش شاگردان و نه به کنترل توالی یادگیری توجه دارد؟

1)  سخنرانی

2) غیر مستقیم

3) پرسش و پاسخ  ☑

4) پیش سازمان دهنده

 

✓جمله زیر تعریف کدام یک از اصطلاحات به کار رفته در سند تحول بنیادین اموزش و پرورش است؟

1) تعلیم و تربیت

2) هویت  ☑

3) حیات طیبه

4) چشم انداز

 

✓مطابق طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی کدام هدف زیر در بُعد قرار می گیرد؟

1) دانش آموز پایه دهم بتواند مسائل ریاضی را حل کند

2) دانش آموز پایه دوازدهم یک عبارت را از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمعه کند

3) دانش یازدهم بتوانند نکات مهم و غیر مهم یک مقاله علمی را تعیین کند

4) دانش آموز پایه نهم بداند که تکرار اطلاعات یکی از راه های حفظ اطلاعات است  ☑

 

✓هدف زیر در کدام یک از سطوح حیطه شناختی بلوم قرار می گیرد؟«دانش آموز بتواند با ذکر دلایل و شواهد درباره اهمیت زبان فارسی قضاوت کند»

1) ارزشیابی  ☑

2) ترکیب

3) کارکرد

4) تجزینه و تحلیل

 

✓یکی از توصیه های نظریه سازنده گرایی به معلمان سازنده گرایی به معلمان این است که از «آموزش بالا به پایین استفاده کنید» منظور از آن کدام است؟

1) از دانش آموزان بخواهند ابتدا از تکالیف پیچیده آغاز کننده و پس از آن به کمک هدایت های شما و یادگیری مراحل و جزئیات یادگیری بپردازد  ☑

2) به دانش آموزان کمک کنید به صورت خودسامان گر در آیند

3) محتوا و مهارت ها را برای دانش آموزان مربوط و معنی دار سازند

4) به دانش آموزان کمک کنید از راه درگیری با تکالیف و مسائل واقعی و اصیل و ضمن همکاری با افراد دارای مهارت بیشتر به یادگیری بپردازند

 

✓کدام یک از ملاک های سازماندهی محتوا بر اهمیت گسترش و غنی سازی محتوای آموزشی از نظر وسعت و عمق تأکید دارد؟

1) وحدت

2)توالی  ☑

3) ترکیب

4) مداومت

 

✓معلم طریق تماس یک فیلم برای دانش آموزان و مهارتی رابه آنها آموزش داده است نحوه عملکرد آنها را در مقایسه با آنچه باید یاد میگرفتند ارزیابی نموده و نواقص رفتار آن را تشخیص داده است در کدام مرحله یادگیری از طریق مشاهده این امکان وجود دارد؟

1) توجه

2) انگیزشی

3) بازآفرینی  ☑

4) یادسپاری

 

✓مطابق با تبصر 1 ماده 51 آیین نامه اجرایی مدارس تشخیص وجه و یا غیر موجه بودن غیبت دانش آموز به ترتیب به مدت کمتر از یک ماه و بیشتر از یک ماه با کدام مورد است؟

1) معاونت آموزش ابتدایی شهرستان اداره کل آموزش پرورش استان

2) اداره کل آموزش پرورش شهرستان اداره کل آموزش و پرورش منطقه

3) مدیر مدرسه شورای مدرسه  ☑

4) شورای مدرسه معاونت آموزش ابتدایی

 

✓همدلی و احترام از آثار مستقیم کدام یک از الگوهای تدریس است؟

1) شبیه سازی

2) بدیع نگاری

3) پژوهش گروهی

4) ایفای نقش  ☑

 

✓حدیث « هلکَ مَن لیسَ لهُ یر سدهُ» تأکید بر اهمیت کدام مورد در راه تربیت دارد؟

1) تعقل

2) تفکر

3) تدبر

4) مربی  ☑

 

✓در روش سنجش مستقیم رفتار به طور بی واسطه و مستقیم مورد سنجش قرار می گیرد کدام یک از موارد زیر جزو روش های سنجش رفتاری نیست؟

1) سنجش نهان یابی

2) اندازه گیری عمل کرد موقعیتی

3) ایفای نقش

4) کارپوشه  ☑

 

✓مطابق با آیین نامه اجرا مدارس به ترتیب «مسئولیت برنامه ریزی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان» و نظارت بر آن بر عهده کدام مورد است؟

1) معلم – شورای مدرسه  ☑

2) مدیر مدرسه – شورای مدرسه

3) معلم – مدیر مدرسه

4) مدیر مدرسه – مدیر مدرسه

 

✓مهم ترین فایده استفاده از کار پوشه کدام است؟

1) نظارت دانش آموزان در جریان پیشرفت خود

2) خاصیت دوگانه سنجش و آموزش

3) آگاه شدن والدین از چگونگی پیشرفت فرزندانشان

4) ارائه دیدگاه واقعی تر از یادگیری و آموزش  ☑

 

✓در کدام نوع ارزشیابی مهارت ها و دانش های پیش نیاز دانش آموزان مورد ارزشیابی قرار می گیرند؟

1) تشخیصی  ☑

2) جاپایی

3) تکوینی

4) آمادگی

 

✓در کدام یک از مراحل الگوی دریافت مفهوم دانش آموزان در خصوص نقش فرضیه ها و نمودها و نوع و تعداد فرضیه ها به بحث می پردازند؟

1) تحلیل راهبردی تفکر  ☑

2) آزمون  دستیابی به مفهوم

3) شناسایی مفهوم

4) ارائه مثال ها

 

✓دانش آموزی که دوست دارد مقالاتی بنویسند که دیدگاه دیگران به ویژه معلمش را منعکس می کند کدام سبک تفکر است؟

1) انتقادی

2) اجرایی  ☑

3) قضایی

4) قانون گذارانه

 

✓طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تقویت و گسترده مدارس غیر دولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود به عنوان راهکار برای کدام یک از هدف های عملیاتی ذکر شده است؟

1) ارتفای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای ممنابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم

2) ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ایرانی

3) افزایش نفش شوراهای آموزش و پرورش استان مناطق و مدارس در تقویت فعالیت های تربیتی

4) جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر بخش عمومی و غیر دولتی در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ☑

 

✓مطابق با ایین نامه اجرای مدارس جمله زیر بیانگر کدام یک از اصول حاکم بر مدیریت مدرسه است؟

«مدرسه باید به رشد همه جانبه و متوازن استعدایهای دانش آموزان توجه کند و از افراط و تفریط و انحصارگری نسبت به برخی دروس و حوزهای یادگیری و ساحت های تربیتی بپرهیزد»

1) تنوع بخشی به محیط های یادگیری

2)عدالت آموزشی و تربیتی

3) قانون مداری

4) تعادل و توازن  ☑

 

✓با قرار گرفتن قطعات بریده یک تصویر در کنار هم تصویر مورد را کامل می کند این موضوع اشاره به کدام ایجاد ایجاد رفتار جدید است؟

1) از طریق استدلال

2) زنجیر کردن  ☑

3) از طریق تقلید

4) شکل دادن

 

✓کدام مورد از دلایل گسترش استفاده از ازمون های عملکردی است؟

1) توسعه کاربرد نظریه های یادگیری رفتاری در آموزش

2) تاکید کمتر از نظریه های جدید بر جنبه های فکری و خودنظم دهی یادگیرنده

3) کاهش اهمیت مهارت های فکری پیچیده در نظریه های جدید یادگیری

4) صعف آزمون های عینی در سنجش مهارت های واقعی و اصل  ☑

 

✓منظور از تعیین گری متقابل در نظریه بندوار تؤثیر متقابل کدام موارد بر یکدیگر است؟

1)  عوامل تقویت کننده و محدود کننده رفتار

2) محرک های شرطی و غیر شرطی رفتار

3) عوامل شخصی محیط رفتار  ☑

4) عوامل شخصی باورها نگرش و انتظارات

 

✓کدام مودر در خصوص الگوی تدریس و کاوشگری صحیح نیست؟

1) میان مدرسه و زندگی واقعی پیوند ایجاد می کند

2) تفکر منطقی را یادگیرنده تقویت می کند

3)در استفاده از این روش تمایز سنی میان یادگیرندگان موضوعیت دارد  ☑

4) روح همکاری و تعامل میان یادگیرندگان را تقویت می کند

 

✓در کدام یک از مراحل ارزشیابی آموزشی معلم به بررسی آزمون های پیشرفت تحصیلی یا فرم های اندازه گیری مختلف پرداخته و ابزار اندازه گیری مناسب را انتخاب می کند؟

1) فرایندی

2) اجرایی

3) طراحی  ☑

4) فرآورده‌ای

 

✓تعریف زیر بیانگر کدام یک از روش های حل مسئله است؟

1) بارش مغزی  ☑

2) تحلیل وسیله – هدف

3) الگوریتم

4) استدلال قیاسی

 

✓مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید و نباید های کالازم است تمام اجزا و مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پاینده به آنها باشند چه نام دارد

1) بیانیه ارزش ها

2) بیانیه مأموریت

3) هدف های عملیاتی

4) راهبردهای کلان  ☑

 

✓کدام یک از روش های سنجش رفتاری برای رفتارهایی که آغاز و انجام قابل تمایزی ندارد مناسب هستند؟

1) نسبت فاصله ای  ☑

2) نسبت فراوانی رفتار

3) نسبت طول مدت رفتار

4) ثبت دوره نهفتگی

 

✓معلمی که سعی دارد دانش آموزان احساس مالکیت نسبت به رشد پرورش خود و خود ارزشمندی و هماهنگی شخصی یاری کند از خانواده الگوهای تدریس کدام می دهد؟

1) اجتماعی

2) نظام های رفتاری

3) پردازش اطلاعات

4) فردی  ☑

 

✓مطلبق با نظریه در کدام یک از مراحل زیر معلمان با دانش آموزان آرمان گرا و اغلب ناسازگار و مواجه هستند؟

1) پیش عملیاتی

2) حسی  حرکتی

3) عملیات عینی

4) عملیات صوری  ☑

 

✓در کدام یک از سبک های یادگیری زیر دانش آموزان تعامل بیشتری نشان می دهند که هر کار یا تکلیفی را که شروع می کنند تکمیل می کنند و به پایان برساننند؟

1) ادراک گرا

2) احساس گرا

3) برون گرا

4) قضاوت گرا  ☑

 

✓مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با کدام مورد زیر باید صورت گیرد؟

1) امکانات فضای آموزشی مدارس

2) توانمندی های و  ویژگیهای دانش آموزان  ☑

3) نظرات مسئولین نظام آموزش و پرورش

4) بودجه و منابع مالی وزارت آموزش و پروش

 

✓در موضوع هنگام تربیت عبارت زیر در خصوص کدام یک از راه های شناسایی زمینه ها برای تربیت بیان شده است آنجا که علامتی در دست نیست و یا علامت ها مبهم و غیر مشخص هستند باید یک‌یک احتمالات را آزمایش کرد و بررسی نمود و بهترین را برگزید؟

1) لطافت ها

2) علامت ها

3) برخورد و تجربه ها  ☑

4) نورانیت

 

✓براساس نظریه مازلو «افرادی که درک درستی از واقعیت دارند» و « کسانی که علاقمند به تنهایی و خلوت هستند» به ترتیب در کدام سطح از سلسله قرار دارند؟

1) عشق و تعلق – عزت نفس

2) امنیت – امنیت

3) عزت نفس – امنیت

4) خود شکوفایی – خود شکو فایی  ☑

 

✓تولیدی اندیشه ها و راه حل های متنوع و غیر معمول برای مسئله بیانگر کدام یک از ویژگی های تفکر واگرایی در نظریه گیلفورد است؟

1) تازگی

2) سیالی  ☑

3) انعطاب پذیری

4) پیچدگی

 

✓مطابق بازگزاره های ارزشی نظام و تعلیم و تربیت رسمی عمومی مذکور در سند تحول بنیادین منظور از ایفای نقش فعال در مواجهه با چالش های پیش رو در عرصه مختلف بر کدام مورد دلالت دارد؟

1) آموزه های بنیادین محدودیت وو انتظار به عنوان مهم ترین رسالت منتظران در عصر غیبت

2) زمینه سازی کسب شایستگی پایه با تأکید بر خصوصیات مشترک ایرانی اسلامی

3) آینده پژوهی و پایش تحولات مؤثر بر تربیت رسمی عمومی  ☑

4) بصیرت و تعلیم در زمینه های عبادی اخلاقی اعتقادی سیاسی اجتماعی

 

✓ ابزار زیر اشاره به کدام روش سنجش عاطفی دارد؟

1) درجه بندی نگاره ای توصیفی

2) گروه سنجی

3) طیف لیکرت

4) تفکیک معنایی  ☑

 

✓تقویت آموزش و پرورش مناطق با تأکید بر کدام از سیاست های آموزش و پرورش کشور است؟

1) توسعه قضاهای زیربنای و امکانات آموزشی آنها

2) افزایش کمی تعداد معلمان و دانش آموزان در این مناطق

3) توسعه و گسترش تبادلات آموزشی و برون مرزی با کشورهای هم جوار

4) توانمدی سازی معلمان این مناطق  ☑

 

✓معلم به کارگیری اسلاید نمودار عکس پروژکتور و سایر رسانه های بصری سعی می کند توجه دانش آموزان را هنگام تدریس بالا ببرد از کدام روش برای استمرار توجه دانش آموزان استفاده کرده است؟

1) استفاده از طنز

2) تغییر دادن محتوا

3) پرسش و پساخ حین سخنرانی

4) تغییر کانال های ارتباطی  ☑

 

✓به نظر نو پیاژه‌ای‌ها یا پیروان نظریه های خبر پردازی رشد یا تحول در نتیجه کدام مورد رخ می دهد؟

1) افزایش توانایی پردازش اطلاعات  ☑

2) فرایند جذب و انطباق

3) تأثیرات محیط فرهنگی اجتماعی

4) تغییرات حاصل از ساخت های ذهنی و طرحواره ها

 

✓کدام یک از صاحب نظران زیر بر اهمیت تفکر شهودی تأکید کرده است؟

1) تابا

2) برونر  ☑

3) بندورا

4) اسکینر

 

✓مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ترتیب برای گذر از دوره تحصیلی ارتفای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و ارتفای پای های تحصیلی در سایر دوره های تحصیلی کدام نظام ارزشیابی باید طراحی و اجرا شود؟

1) نتیجه محور، فرایند، محور، تلفیقی

2) تلفیقی، نتیجه محور، فرایند محور

3)  فرایند محور، تلفیقی، نتیجه محور

4) تلفیقی، فرایند محور، نتیجه محور  ☑

 

✓مطابق با سیاست کلی ایجاد تحول در نظام آموزش پرورش برای ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی بر رعایت کدام رویکرد تأکید شده است؟

1) اقتصادی و اجتماعی

2) سیاسی و اجتماعی

3) فرهنگی و تربیتی  ☑

4) فرهنگی و سیاسی

 

✓کدام مورد هدف اصلی آزمون های میزان رشد است؟

1) مقایسه میان گروه ها با افراد و با عملکردهای آنها  ☑

2) بهبود جریان آموزش

3) ارتفای تحصیلی دانش آموزان

4) بالا بردن سطح یادگیری

 

✓بر اساس سند تحول بنیادین آموزشی پرورش ارائه خدمات مشاوره ای تربیتی در کلاس افزایش سلامت جسمی و روحی دانش آموزان به عنوان راهکار برای کدام هدف عملیات زیر است؟

1) ترویج و تعمیق فرهنگ حیات عفاف و متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های نظام تعلیم و تربیت ☑

2) ارتفاع منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی

3) تنوع بخشی به محیط های یادگیری در بر آینده تعلیم و تربیت رسمی عومی

4) تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف کشور

 

✓کنار هم قرار دادن اندیشه ها ناهمخوان بیانگر کدام یک از ویژگی های تفکر واگرا می باشد؟

1) انعطلاف پذیی

2) سیالی

3) ترکیب  ☑

4) سازمان دادن

 

✓طبق کدام یک از موارد زیر از فعالیت های که کودکان دوست دارند انجام دهند می توان به عنوان تقویت کننده برای فعالیت های که کمتر به آنها می پردازند استفاده کرد؟

1) تقویت کننده پته ای

2) تقویت کننده پریماک  ☑

3) تقویت کنندهای اجتماعی

4) تقویت کنندهای نخستین

 

✓مطابق باآیین نامه اجرایی مدارس حداقل و حداکثر ساتی که مدیر موظف است به منظور توانمندی سازی کارکنان مدرسه به تدارک دوره های آموزشی با صدور گواهینامه پایان دوره برای آنها بپردازد؟

1) 40 و 80

2) 40 و 60

3) 20 و 80

4) 20 و 60   ☑

 

✓کدام یک از راهبردهای کلان بیان شده در سند بنیادین آموزش و پرورش با تمامی هدف های کلان ذکر شده در این سند مرتبط است؟

1) نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرایند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخش در کلیه مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

2) گسترش تعمیق فرهنگ پژوش و ارزشیابی خلاقیت و نوآوری نظریه پرذدازی و مستند سازی تجربیات علم تربیت بومی

3) استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظریه و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی  ☑

4) بهره مندی هوشمندانه از فناوری نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی

توضیحات نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه آزمون:

طبیعتا برای موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و کسب نمره قبولی، در وهله اول باید منابع عمومی مرتبط با آزمون و همچنین منابع تخصصی رشته مورد تدریس را در اختیار داشته و تمام مطالب و فوت و فن های آن را به خوبی بیاموزید.

راهکار ها و منابعی را که قصد داریم در اختیار شما بگذاریم مانند یک مسیر میانبر بوده و شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می دهد.

چند مورد از مهمترین سوالات عمومی آموزش و پرورش با جواب:

در ادامه تمام نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با جواب را می توانید دانلود کنید برای دانلود سوالات روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید:

برای دانلود سوالات مورد نظر خود روی لینک های زیر کلیک کنید
سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی
سوالات استخدامی دبیر جغرافیا
سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی
سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی
سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی
سوالات استخدامی دبیر تاریخ
سوالات آزمون استخدامی آموزگار استثنایی
سوالات استخدامی دبیر فیزیک
سوالات آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی
سوالات استخدامی دبیر عربی
سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی
سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو
سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری
سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش
نمونه سوالات دبیر علوم اجتماعی
سوالات استخدامی دبیر شیمی
سوالات استخدامی رشته روانشناسی آموزش و پرورش 
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن (کار و فناوری)
سوالات استخدامی دبیری مطالعات اجتماعی
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

کتاب نمونه سوالات مرتبط با آزمون استخدامی آموزش و پرورش چگونه است؟

امروزه شغل معلمی جز بهترین شغل‌ها به حساب می‌آید؛ زیرا این شغل به دلیل کمبود اشتغال که در جامعه امروزی وجود دارد، مزیت‌های ویژه‌ای از جمله استخدام در اداره آموزش و پرورش را به دنبال دارد.

اما باید بدانید که در کنار امنیت شغلی که شغل معلمی دارد، از میزان حقوق اندکی برخوردار است.

شرایط لازم جهت استخدام در آموزش و پرورش چیست؟

همان‌طور که مشخص است هر ارگانی جهت استخدام کارکنان خود یک‌سری شرایط برای آن ها تایین می‌کند، در این راستا اداره استخدام آموزش و پرورش نیز شرایطی در نظر گرفته است.

اصلی‌ترین شرط جهت استخدام پایان دوره اموزش، یعنی به عبارتی کسب مدرک دانشگاهی و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه است.

سپس افراد باید در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت نمایند  و نمره قبولی جهت کسب این شغل را به دست آورند.

به همین دلیل در اختیار داشتن نمونه سوالات کمک بسیار زیادی جهت دریافت این نمره قبولی به افراد خواهد کرد.  

مهم ترین اصل موفقیت در آزمون آموزش و پرورش چیست؟

سوالات مورد استفاده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگرفته از بانک سوالات آزمون‌های سال‌های پیشین است. پس همان‌طور که مشخص است  این سوالات دایره مشخصی را دارا است.

بنابراین دانشجویان با مطالعه و تسلط بر دروس و آزمون‌های سال‌های پیشین می‌توانند درراین ازمون سربلند بیرون آیند و به خوبی آن را پشت‌سر بگذارند.

ارائه سوالات استخدامی آموزش و پرورش همراه پاسخنامه معتبر به چه معناست؟

دارا بودن پاسخنامه معتر به این معنا است که تمامی سوالات طراحی شده در این بانک سوالات، به صورت طبقه‌بندی توسط تیم تخصصی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. این گونه متقاضیان دچار سردرگمی نخواهند شد.

شیوه صحیح مطالعه و تاثیر آن در قبولی آزمون آموزش و پرورش چگونه است؟

همان‌طور که مشخص است، مطالعه دقیق مطالب و شرکت در آزمون‌های آزمایشی استخدامی بهترین راه جهت استخدام در آموزش و پرورش و کسب شغل معلمی است. زیرا شرکت در این آزمون‌ها آمادگی لازم و جهت روبه‌رو شدن با آزمون اصلی به شما می‌بخشد.

امروز منابع بسیار زیادی جهت مطالعه و اشنایی با سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش وجود دارند. پس بهتر است پیش از تهیه آن‌ها اطلاعات کافی درمورد آن‌ها به دست آورید.

ارائه کتاب سوالات آزمون آموزش و پرورش طبق آخرین تغییرات چگونه است؟

نظارت مستقیم و پی‌در‌پی این بانک سوالات سبب شده تا این کتاب آخرین تغییرات در آن اعمال شود. اگر افراد بر مباحث موجود در این بانک سوالات تسلط کافی داشته باشید، قادر خواهند بود با یک بار مرور سوالات موجود در این بانک نمره لازم برای قبولی در آزمون را کسب نمایند.

چرا عدم حفظ کردن مطالب از مهم‌ترین شیوه‌های مطالعه است؟

بهتر است داوطلبان از حفظ کردن مطالب موجود در این بانک سوالات بپرهیزند. زیرا از یک سو میزان این مطالب بسیار زیاد است و از سوی دیگر تنها با حفظ کردن مطالب قادر خواهید بود آن‌ها را به حافظه کوتاه مدت خود انتقال دهید و اطمینان داشته باشید پس از مدتی قسمت اعظم این مطالب فراموش خواهید کرد.

سوالات پرتکرار استخدامی آموزش و پرورش 99

سوالات پرتکرار استخدامی آموزش و پرورش

سوالات پرتکرار استخدامی آموزش و پرورش

چگونه بانک سوالات آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه دانلود کنم؟

تیم تخصصی ما بر اثر تجاربی که طی سالیان گذشته از برگزاری آزمون های استخدامی کسب نموده، به این نتیجه رسیده که طرح سوالات آزمون آموزش و پرورش تقریبا از دایره ثابتی برخوردار است.

در واقع مجموعه آموزشی ما با بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در زمینه طرح سوالات، توانسته تمامی این سوالات را همراه با جواب به صورت بانک سوالات در اختیار متقاضیان قرار دهد.

خلاصه برداری از مطالب

روش صحیح پاسخ به سوالات به این صورت است که سوالات را به صورت آزمون به آزمون انجام دهید. همچنین از حفظ مطالب دوری نمایید و به جای آن بهتر است که از مطالب خلاصه برداری نموده و سپس با جواب آزمون مطابقت دهید.

نحوه دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش؟

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون باید همراه با آن پاسخنامه را نیز دانلود نمایید. چرا که دانلود نمودن سوالات بدون پاسخنامه باعث افزایش استرس و سردرگمی شما می گردد. به همراه داشتن پاسخنانه صحیح و تایید شده شما را در رسیدن به تسلط کافی یاری می دهد.

در واقع شما با دانلود نمونه سوالات از منابع معتبر می توانید به پاسخنامه تایید شده آن دسترسی داشته باشید. از دانلود سوالات متفرقه در فضای مجازی بپرهیزید. چرا که بسیاری از این فایل ها دارای پاسخنامه غلط بوده و باعث سردرگمی شما می شود.

سوالاتی که در گزینش آموزش و پرورش از شما پرسیده می شود

برای موفقیت در آزمون استخدامی، ابتدا باید  با نوع سوالات مربوطه آشنا شده و بدانید که در گزینش آموزش و پرورش چه سوالاتی از شما پرسیده خواهد شد. بنابراین شما برای کسب موفقیت در این آزمون به سوالات گزینش نیز احتیاج دارید.

دفترچه مربوط به رشته خود را دانلود نمایید

برای دانلود نمونه سوالات، باید به نوع رشته تخصصی خود توجه نمایید. اگر می خواهید دبیر علوم شوید، قسمت تخصصی سوالات علوم را دانلود نمایید و بقیه رشته ها نیز به همین صورت می باشد.

دریافت کتاب مربوط به سوالات آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

از آنجایی که منابع تخصصی وسعت بسیار زیادی دارد، بنابراین مطالعه آن ها وقت بسیار زیادی از شما می گیرد. پس دریافت سوالات بهترین گزینه می باشد.

مجموعه آموزشی ما این سوالات را به صورت یک کتاب گردآوری نموده و در اختیار متقاضیان قرار می دهد که مطالعه آن ها برای قبولی شما بسیار کمک کننده می باشد.

مطالب مرتبط : 

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

چند مورد از سوالات عمومی آموزش و پرورش که در آزمونهای دوره های گذشته آمده  (احکام و معارف اسلامی):

کسی که یگانگی خدا را از نظر ذات ، صفات و یا فاعلیت باور نداشته باشد ……..
1- بی دین است 2- دچار شرک خفی است 3- دچار شرک عملی است 4- دچار شرک نظری است

کدام علت بیانگر اقسام علت خارجی است؟
1- غایت و صورت 2- غایت و ماده 3-  فاعل و ماده 4- فاعل و غایت
 

سوالات گزینش آموزش و پرورش pdf

کدام مورد جز ارکان نماز نیست؟
1- خواندن حمد و سوره 2- نیت و تکبیره الاحرام 3-  دو سجده 4- رکوع و قیام متصل به رکوع
 

نبود کدام دسته از صفات خدا به گونه ای نقص محسوب می شد؟
1- سلبیه 2- جلالیه 3-  ثبوتیه 4- فعل
 

اگر از چیز غصب شده منفعتی برسد ، چه حکمی دارد؟
1- از آن مالک است 2- باید آن را صدقه بدهد 3-  به حکومت تعلق می گیرد 4- به غاصب تعلق دارد
 

اصل سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98

نمونه هایی که از هدایت کرات و گیاهان و حیوانات مشاهده می شود از مصادیق کدام نوع هدایت است ؟
1- ارشادی 2- تکوینی 3-  تشریعی 4- قانونی
 

اگر فرزند بالغی با وجو مخالفت والدین در ماه رمضان به مسافرت برود باید نمازش را ……. بخواند و روزه را………..
1- تمام ، نگیرد 2- تمام ، بگیرد 3-  شکسته ، نگیرد 4- شکسته ، بگیرد
 

عملی که انسان را به قرب الهی نزدیکتر سازد و از ارزش اخلاقی برخوردار باشد ، چه نام دارد ؟
1- اخلاص 2- حسن فاعلی 3-  حسن فعلی 4- فضیلت

نمونه سوالات آموزش و پرورش 97 

برهانی است پویا در اثبات وجود خداوند که با هر کشف تازه ای آیت و نشانه ای در اختیار دانشمندان می گذارد؟
1- حرکت جوهری 2- فطرت 3-  علیت 4- نظم
 

در دورة غیبت کبری از زمان خاتمیت ، چه کسی رکن اساسی جامعه اسلامی و ضامن تداوم آن است ؟
1- ائمه معصومین 2- حضرت مهدی عج 3-  ولی فقیه 4- حکما و فلاسفه
 

کسانی که معتقد به ثنویت و دو مبدئی برای عالم اند ، در زمینه ی مراتب شرک دچار چه نوع شرکی هستند؟
1- جلی و عملی 2- خفی و جلی 3-  عملی 4- نظری

سوالات تخصصی آموزش و پرورش 97

اگر کسی موجب آزار و اذیت دیگری بشود ولی به او آسیبی نرساند مشمول کدام کیفر اسلامی است ؟
1- قصاص 2- دیه 3-  حد 4- تعزیر
 

شروری هستند وجودی ، ولی از آن جهت شر هستند که منشا امور عدمی هستند؟
1- میکروب بیماری 2- جهل 3-  عجز 4- فقر

هدف آفرینش جهان در زمینه خدا شناسی ، در کدامیک از مراتب توحید مطرح می شود ؟
1- افعالی 2- ذاتی 3-  صفاتی 4- عبادی
 

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97 با جواب

کدام شخصیت بعد از زنده شدن دوباره ی خود گفت :میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست؟

1- یوسف 2- ارشیا 3-  عُزَیر 4- یوشح

قران برای کسانی که جز خدا برای خود دوست و سرپرست گرفتند به کدام موجود مثل آورد ؟
1- بقره 2- عنکبوت 3-  نحل 4- نمل
 

کیفر هایی که رابطه علی و معلولی با جرم دارند یا مجازاتی که با گناه ، رابطه تکوینی و طبیعی دارد چه نام دارد؟
1- امور اعتباری 2- تنبیه و عبرت 3-  عذاب اخروی 4- مکافات دنیوی
 

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 98

با فرض چه چیزی ، حادثه ای قابل پیش بینی نخواهد بود؟
1- ضرورت 2- تعاصر 3-  سنخیت 4- استحاله ی معلول بدون علت
 

بر طبق بیان پیامبر اسلام دو صفت مذموم است که هرگز در مسلمان جمع نمی شوند؟

1- کبر و حسد 2- بخل و بدخویی 3-  شرک و نفاق 4- تهمت و غیبت

آیه شریفه : لیس کمثله شی ، در بطلان کدام اندیشه و جریان دینی در شناخت خداوند است؟
1- اهل حدیث 2- معتزله 3-  اشاعره 4- تشیع
 

دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 98

کدام مورد به آنچه که از راه غواصی کاوش های زمین و استخراج معادن بدست می آید ، تعلق میگیرد؟
1- خراج 2- زکات 3-  خمس 4- جزیه
 

نا متناهی بودن دامنه شناسایی جهان و تکامل تدریجی علوم چه نوع ویژگی را برای علوم اثبات می کند؟

1- محدود بودن ظرفیت علمی انسان 2- محدود بودن ظرفبت عملی انسان 3-  نقص نسبی 4- نقص مطلق

بفرموده پیامبر ص اولین کاری که پروردگار آن حضرت را پس از منع بت پرستی از آن نهی فرمود چه بود ؟
1- نفاق 2- تملق 3-  سوء نیت به مردم 4- ستیزه جوئی
 

سوالات گزینش آموزش و پرورش همراه با جواب

کدام شخصیت زمان را امری نسبی دانسته و جسم را موجودی زمانی و مکانی بیان کرده است؟
1- ارسطو 2- کانت 3-  اینشتین 4- نیوتن
 

این سخن امام علی ع بیانگر کدامیک از مراتب توحید است:هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه؟
1- توحید عملی 2- توحید در اطاعت 3-  توحید ذاتی 4- توحید افعالی

چند نمونه از سوالات عمومی آموزش و پرورش (هوش) :

برچسب قیمت یک میز تحریر 9000 ریال است، این میز 7500 ریال فروخته شده است. نزخ تخفیف کدام است؟

1) 15 درصد

2) 18 درصد

3) 20 درصد

4) دو سوم 16 درصد ☑

چند درصد 5000 برابر 5 می شود؟

1) 0.01

2) 0.1 ☑

3) 1

4) 100

نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش 98

کدامیک از پاسخ ها با باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

1) بینا

2) جویا ☑

3) شنوا

4) گویا

آهنگ موزون پارو زدن قایقران …… دریای نیلگون را بر هم میزند؟

1) خاموشی ☑

2) امواج

3) آب

4) تلاطم

 انجام دادم چنین کاری ظریف و دقیق، آن هم بوسیله ی فردی ….. بعید به نظر میرسد.

1) خشن

2) کودن ☑

3) فرومایه

4) حقیر

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98

 اهالی دو دهکده که بین آنها موانع طبیعی وجود دارد، معمولا آشنایی …… با یکدیگر دارند.

1) سطحی

2) اتفاقی ☑

3) عمیق

4) خصوصی

در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟

91، 86، 76، 61، …

1) 46

2) 41 ☑

3) 51

4) 36

عرض مستطیلی 6 متر و مساخت آن از نظر عددی 210 واحد زیادتر از طول می باشد طول مستطیل کدام است؟

1) 30 متر

2) 35 متر

3) 42 متر ☑

4) هیچ کدام

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97

ساختار کدام کلمه با کلمه ای (کارگار) یک است؟

1) آموزگار

2) پرهیزگار

3) خواستگار ☑

4) سازگار

 در یک مدرسه عالی 18% دانشجویان ایرانی و 5% دانشجویان ایرانی، تهرانی می باشند. چند درصد دانشجویان، تهرانی می باشند؟

1) 0.9 % ☑

2) 5%

3) 23%

4) 13%

  رابطه ی معمار با ساختمان مثل رابطه ای:

1) تاجر است با تجارت

2) مدیر است با مدرسه

3) طراح است با لباس ☑

4) کارگر است با کارگاه

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98

 رابطه ای نجات با غریق مثل رابطه ای :

1) مرهم است با زخم

2) بهبودی است با پرستار

3) درمان است با بیمار ☑

4) سفا است با معجزه

چند عدد کوچکتر از 60 وجود دارد که بر 4 و 6 قابل قسمت باشند؟

1) 4 ☑

2) 5

3) 3

4) 2

 8 نفر کارگر، کاری را در مدت 20 روز تمام میکنند. 2 نفر کارگر به این عده افزوده میشود. این کار چند روز زودتر به پایان میرسد؟

1) 16

2) 4 ☑

3) 5

4) 2

دانلود رایگان نمونه سوالات گزینش آموزش و پرورش با جواب

 قیمت یک کلاه پس از 20% تخفیف و 140 ریال تخفیف مجدد 420 ریال می باشد. قیمت اصلی کلاه کدام است؟

1) 560 ریال

2) 672 ریال

3) 840 ریال

4) 700 ریال ☑

 رابطه مرهم با سوختی مثل رابطه:

1) کره است با نان

2) اشک است با تسلی ☑

3) غم است با حسرت

4) همدردی است با اندوه

رابطه شهر با ده مثل رابطه:

1) تمدن است با توحش

2) آپارتمان است با کلبه ☑

3) پلاستیک است با چرم

4) سینما است با تئاتر

نمونه سوال استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

رابطه دقیقه با روز مثل رابطه:

1) ماه است با سال ☑

2) هفته است با سال

3) هواپیما است با نیرو

4) کشتی است با ملوان

 یک سارد تقریبا 91.44% یک متر است. 100 متر تقریبا چند یارد است؟

1) 100

2) 90

3) 105

4) 110 ☑

سن کنونی محمد سه برابر سن 6 سال قبل اوست. محمد چند ساله است؟

1) 9 ☑

2) 18

3) 27

4) 36

سوالات متداول کاربران در رابطه آزمون استخدامی آموزش و پرورش:

1- شرایط لازم جهت استخدام در آموزش و پرورش در شغل معلمی چیست؟

ابتدا افراد باید مدرک دانشگاهی خود را کسب نمایند سپس باید در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی قادر خواهند بود تا در این شغل استخدام شوند.

2- چرا امروزه جوانان بیشتر تمایل به شغل معلمی هستند؟

امروزه به دلیل امنیت شغلی و بازار کاری که شغل معلمی دارد، بیشتر جوانان تمایل به تحصیل و فعالیت در این رشته را دارند.

3- اولین گام جهت قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش چیست؟

استفاده از نمونه سوالات آموزش و پرورش و آزمون‌های سال‌های پیشین اولین گام جهت قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش است.

4- از چه منابعی می‌توان برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش استفاده نمود؟

متقاضیان تمامی منابع اختصاصی و عمومی متناسب با این رشته و شغل را انتخاب نمایند و به خوبی آن‌ها را فراگیرند.

5- استفاده از نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش چه اهمیتی دارد؟

استفاده از این نمونه سوالات مانند مسیر میانبر عمل خواهد کرد و تمامی بخش‌های مهم و ضروری که باید بیاموزد را به شما نشان خواهد داد. البته لازمه استفاده بهینه از این نمونه سوالات، تسلط کافی بر دروس ارائه شده در این رشته است.

6- طراحی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش چگونه است؟

سوالات استفاده شده در این بانک سوالات، حاصل جمع‌آوری سوالات سال‌های پیشین آزمون استخدامی آموزش و پرورش است.

7-  موفقیت در آزمون استخدامی لازمه چه شرطی است؟

اصلی‌ترین شرط موفقیت در این آزمون تسلط کافی بر تمامی دروس و یادگیری آن‌هاو همچنین پرهیز از حفظ کردن مطالب است.

8- مرحله اول برای کسب نمره قبولی و موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش چیست؟

برای موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و کسب نمره قبولی، در وهله اول باید منابع عمومی مرتبط با آزمون و همچنین منابع تخصصی رشته مورد تدریس را در اختیار داشته و تمام مطالب و فوت و فن های آن را به خوبی بیاموزید.

9- چرا شغل معلمی جز بهترین شغل‌ها به حساب می‌آید و هرساله تعداد کثیری از دانشجویان برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام می کنند؟

زیرا این شغل به دلیل کمبود اشتغال که در جامعه امروزی وجود دارد، مزیت‌های ویژه‌ای از جمله استخدام در اداره آموزش و پرورش را به دنبال دارد.

 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98
 • جواب آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400 سنجش
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400 سایت سنجش
 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400
 • دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش 1400
 • دانلود دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400
 • منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400
 • آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۴۰۰ نی نی سایت
 • استخدامی اموزش پرورش ۱۴۰۰ ای استخدام
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰ سازمان سنجش
 • دانلود دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ سایت سنجش
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ ای استخدام
 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • دانلود دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • دفترچه ازمون استخدامی اموزش پرورش ۱۴۰۰
 • دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سال 99
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 سازمان سنجش
 • استخدام آموزش و پرورش سال 99 اصفهان
 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
 • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 99
 • دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش 99
 • کلید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
 • دانلود سوالات استخدامی اموزش پرورش 99
اشتراک
اعلان از

59 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رای
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
رهام
3 سال قبل

آیا سوالات گزینش آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه است یا خیر؟

جهان اصلانی
3 سال قبل

آیا مطالعه منابع  آزمون 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 به تنهایی می تواند مفید باشد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
داراب
3 سال قبل

برای موفقیت در آزمون مطالعه کدام نوع از سوالات می تواند مفید واقع شود؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
رابو چنگیزی
3 سال قبل

 نمونه سوالات آموزش و پرورش با چه هدفی طراحی و به متقاضیان ارائه می شوند؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
رستم
3 سال قبل

نحوه صحیح پاسخ دادن به نمونه سوالات آموزش و پرورش چگونه است؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
زرينه
3 سال قبل

آیا باید نمونه سوالات را همراه با پاسخنامه دانلود نماییم؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
سارا
3 سال قبل

داشتن پاسخنامه چه تاثیری در یادگیری دارد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
انوری
3 سال قبل

چگونه می توانم به پاسخنامه معتبر دسترسی داشته باشم؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
خیابانی
3 سال قبل

آیا دانلود سوالات متفرقه از اینترنت می تواند کمک کننده باشد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
سينا پایدار
3 سال قبل

با تشکر از سایت استخدام شو عالی بود مرسی

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
شهاب
3 سال قبل

آیا باید سوالات مربوط به رشته تخصصی خود را دانلود کنم؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
علی‌آبادی
3 سال قبل

مطالعه منابع مختلف می تواند به من در موفقیت در آزمون کند؟

نهاوندی
3 سال قبل

نمونه سوالات به چه روشی به متقاضی ارائه می گردد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
فرزاد وکیلی
3 سال قبل

چگونه می توانم نمونه سوالات مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دانلود نمایم؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
قباد
3 سال قبل

سوالاتی که در این آزمون ها وجود دارد مخصوص کدام دروس می باشد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
کتايون کلباسی
3 سال قبل

سوالات تخصصی آزمون چه رشته هایی را شامل می شود؟

فرهاد
3 سال قبل
پاسخ به  محمدی

سلام- دبیری حرفه و فن(کار و فناوری) از دو رشته ی مهندسی مواد و مهندسی مکانیک جذب میکنه در آزمون های قبل از 99 مواد تخصصی آزمونش از درسهای تخصصی دانشگاهی این دو رشته بود. مثلا برای مهندسی مواد درسهای خواص فیزیکی ، خواص مکانیکی ، ترمودینامیک و خوردگی بود . که پیدا کردن منابع و نمونه سوال این دروس خیلی راحت بود، اما سال 99 مواد آزمونش تغییر کرد و برای هر دو رشته یکی شد . و شد درسهای رشته های فنی و حرفه ای . اینا درسهاش هستن :تاسیسات ساختمان(مکانیکی-الکتریکی) ، ساخت و تولید (فلزکاری) ، ساختمان و… خواندن بیشتر »

مطهری
3 سال قبل

نمونه سوالات در چه حیطه ای می باشد؟

آخرین ویرایش در 3 سال قبل با محمدی
منیره
3 سال قبل

سلام من مجموعه سوالات دبیر عربی خریدم میشه لطف کنید منابع جدید اگر اضافه کردید برام ایمیل کنید؟

طاها
3 سال قبل

سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون

امیرحسین
3 سال قبل

ممنون از سایت خوبتون

zoleykha
3 سال قبل

سلام. خیلی مفید و عالی 👌🏻

محبوبه
3 سال قبل

سلام وقت بخیر و خدا قوت سپاسگزارم از سایت مفید و کاربردی شما دوست عزیز

الهه
3 سال قبل

سلام ممنون از سایت خوبتون

وحید
3 سال قبل

سلام خیلی ممنونم بابت سایت خوبتون خیلی بهم کمک کرده تشکر

یاسر
3 سال قبل

خیلی ممنونم از سایت خوبتون،بسیار کاربردی و قابل استفاده

منیره
3 سال قبل

خیلی ممنونم عالیهههه

Falip
2 سال قبل

راهنمایی برای عمومی

Hotan
2 سال قبل

خب بود

الهام
2 سال قبل

ببخشید من دانشگاه آزاد هستم رشته آموزش ابتدایی ترم اول من میخوام تو آزمون استخدامی دبیر ریاضی شرکت کنم میخواستم ببینم از کی باید سوالارو تهیه کنم و بخونم تا حتمی قبول شم…..
بعدشم اگه همین سوالارو بخونم حتما قبول میشم؟

وحید
2 سال قبل

با عرض سلام
برای دانلود سوالات در قسمت جزئیات پرداخت خطای شماره تلفن نامعتبر داده می‌شود در صورتی که شماره تلفن معتبر است و شماره‌های دیگری هم امتحان شده است اما مجددا این خطا را می‌دهد.
خواهشمندم راهنمایی فرمایید.
با تشکر

سما
2 سال قبل

چطور میتونم نمونه سوالات پر تکرار بخرم؟

سما
2 سال قبل
پاسخ به  محمدی

میشه لینک خرید رو بفرستیید من پیدا نمیکنم

سما
2 سال قبل
پاسخ به  محمدی

رشته کاراموز کامپیوتر نبود چرا؟؟

پری
2 سال قبل

من استخدامی اموزش ابتدایی شرکت کردم و اصلا فرصت خوندن کتاب نداشتم و حدود یک ماهه فقط نمونه سوال میخونم آیا این مجموعه ی شما بهم کمک میکنه امسال حتما قبول بشم اونم تو این چند روز باقی مونده ؟

رویا
1 سال قبل

سلام ببخشید از چه طریق میتونیم پول واریز کنیم تا نمونه سوالات به دستمون برسه