دانلود رایگان سوالات بازاریابی بانکی استخدامی 1403

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات بازاریابی بانکی استخدامی 1403

  • نمونه سوالات بازاریابی بانکی استخدامی
  • سوالات بازاریابی بانکی
  • نمونه سوالات بازاریابی بانکی
  • سوالات بازاریابی بانکی با جواب
  • سوالات استخدامی بازاریابی بانکی

دانلود رایگان سوالات بازاریابی بانکی استخدامی 1403

25,900 تومان

نمونه سوالات استخدامی بازاریابی بانکی با پاسخنامه

 

توضیحات

کاملترین مجموعه سوالات بازاریابی بانکی با پاسخنامه در قالب pdf بعد از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود

چند مورد از مهمترین سوالات بازاریابی بانکی:

در این مفهوم از فلسفه بازاریابی »خرید هنگامی شکل می گیرد که شرکت به میزان وسیع برای فروش و ترویج کالاهای خود تلاش نماید«
مفهوم تولیدگرایی
مفهوم کالا
مفهوم فروش ☑️
مفهوم بازاریابی

 

شناسایی کل فضای حاکم بر بازار، قوانین و مقررات، باورها، فرهنگ و ارزش ها از چه طریق صورت می پذیرد؟
استراتژی بازاریابی
طرح بازاریابی
تحقیقات بازاریابی ☑️
طرح تجاری

 

در خصوص کارکنان که یکی از عوامل اساسی بازاریابی بوده کدام گزینه صحیح می باشد؟
عنصر کارکنان بیانگر فلسفه بازاریابی داخلی است
توانایی بازاریابی هر شرکتی برابر است با توانایی افراد و کارکنان آن سازمان
کارکنان بانک از حالت ارایه دهنده و صرف خدمات به فروشندگان خدمات تبدیل شوند
همه موارد ☑️

 

از دیدگاه مایکل پورتر کدامیک از عوامل زیر تعیین کننده میزان جذابیت بازار نمی باشد:
تهدید ناشی از شدت رقابت میان رقبای موجود، و ورود رقبای تازه
تهدید ناشی از محصولات جایگزینی و قدرت چانه زنی مشتریان
تهدید ناشی از محصولات جایگزینی و افزایش قدرت چانه زنی تامین کنندگان
هیچکدام ☑️

 

در کدامیک از حوزه های بانکداری عامل ارتباط با مدیران ارشد بانکها مبنای انتخاب بانک از دیدگاه مشتری است:
بانکداری خرد
بانکداری اختصاصی
بانکداری شرکتی یا تجاری ☑️
بانکداری سرمایه گذاری

 

در خصوص بازاریابی سنتی کدامیک از مفاهیم زیر صحیح نمی باشد:
بازاریابی،فرآیندی جهت پیدا کردن مشتری برای کالا و خدمات است که سازمان براساس سلیقه و دیدگاه های خود تولید و به بازار ارایه گردد
بازاریابی قبل از تولید، در جریان تولید، بعد از تولید و در جریان فروش و بعد از فروش تداوم دارد
بازاریابی امرو توجهی به نیاز و خواسته مشتری نداشته بلکه خود برای مشتری ایجاد نیاز نموده و محصول جدید خود را عرضه می کند 1
بازاریابی، شامل مجمومه ای از فعالیتها برای خلق مبادله و ارایه ارزش به مشتریان است

 

دلایل عدم تمایل مشتریان در استفاده از کانال بانکداری اینترنتی کدام است؟
امنیت- سرعت
امنیت- نیازمندی به ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری ☑️
سرعت – دقت
امنیت – آشنایی

 

ویژگیهای بانکداری اختصاصی کدام است؟
تعداد مشتریان زیاد – اندازه مشتریان کوچک
تعداد مشتریان زیاد – اندازه مشتریان کوچک☑️
تعداد مشتریان کم- اندازه مشتریان کوچک
تعداد مشتریان زیاد- اندازه مشتریان بزرگ

 

در خصوص بازاریابی عملیاتی کدامیک صحیح است؟
در بازاریابی عملیاتی بدنبال مکانیزه هایی برای ارتقاء بهره وری و سودآوری به کمک اقدامات بازاریابی هستیم
بازاریابی عملیاتی دو اقدام اساسی دارد: مکانیزم های مالی، مکانیزم های اجتماعی
یکی از عناصر دیدگاه بازاریابی کل نگر است
همه موارد ☑️

 

محورهای اصلی فعالیتهای بازاریابی به ترتیب چیست؟
شناسایی مشتریان، شناساندن کالا و خدمات، رضایت مرحله ای ☑️
شناسایی مشتریان، رضایت مشتری، شناساندن کالا و خدمات
شناساندن کالا و خدمات، شناسایی مشتریان، رضایت مرحله ای
شناساندن کالا خدمات، شناسایی مشتریان، رضایت سازمان

 

بازاریاب برای اینکه بتواند نیازها و خواسته های بازار را پاسخ دهد. باید بیش از هر چیز و پیش از هر کار، با این سه موضوع آشنا باشد.
فرهنگ، باورهاو گرایشهای بازار
عادات، گرایشها و برداشتهای جامعه
نظام، ارکان و فرهنگ های بازار ☑️
نظام، ارکان و فرهنگ های بازار

 

آخرین مرحله از فرایند پیاده سازی خدمات جدید بانکی کدام است؟
تجاری سازی خدمت ☑️
آموزش کارکنان
توسعه خدمت
آزمون بازار

 

اولین مرحله اصلی برنامه ریزی جایگاه یابی کدام است؟
تعیین اهداف
شناسایی مزیت های رقابتی ☑️
انتخاب مزایای رقابتی
برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار

 

تعداد مشتریان کم و اندازه بزرگ مشتریان از ویژگی های کدام حوزه از بانکداری جامع است؟
بانکداری خرد
بانکداری اختصاصی
بانکداری سرمایه گذاری
بانکداری شرکتی ☑️

 

کدام یک از موارد زیر از اجزای تشکیل دهنده متغیر روانی می باشد؟
مذهب
طبقه اجتماعی☑️
میزان وفاداری
اوقات خرید

 

کدام گزینه جزو نقش ها و مسئولیت های مدیریت های مختلف بانک در اقدامات بازاریابی درحوزه سازمان است؟
انتخاب و جذب کارکنان در حوزه ستادی و شعب به صورت هدفمند و متناسب با نقش آنها در جریان بازاریابی
بخشی از ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان به نحوه تعامل کارکنان با آنها بستگی دارد
تأمین رضایت مشتریان به یکی از شاخص های کلیدی در ارزشیابی، ارتقاء و …غیره تبدیل شود.
طراحی فرایندهای ارائه خدمات بر اساس سه اصل سرعت، سهولت ودقت بر اساس خواسته مشتریان ☑️

 

فلسفه بازاریابی اجتماعی بین سه عامل توازن ایجاد می کند. آن سه کدامند؟
سود، رفاه، امنیت
منافع تولیدکننده، خواست مشتری، رفاه انسان
منافع شرکت، رفاه انسان، تامین خواست مصرف کننده ☑️
تامین خواست مصرف کننده، سود، تقاضا

 

کدامیک از موارد ذیل جزء ویژگی های خاص خدمات بانکی نمی باشند؟
غیرقابل ذخیره بودن
مصرف سریع ☑️
تفکیک ناپذیری
نامتجانس بودن

 

کدامیک از موارد ذیل جزء مراحل جایگاه یابی نمی باشد؟
شناسایی مزیت های رقابتی
انتخاب مزایای رقابتی
بررسی وضعیت رقبا در بازار ☑️
برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار

 

کدامیک از موارد ذیل جزء بانکداری جامع محسوب نمی گردد؟
بانکداری خرد
بانکداری شرکتی
بانکداری الکترونیکی ☑️
بانکداری سرمایه گذاری

 

مطابق با مفهوم بازاریابی، سودآوری از طریق کدامیک از مفاهیم زیر حاصل می گردد؟
تامین رضایت مشتری ☑️
حجم فروش
فروشندگی و تبلیغات
نیازهای مشتری

 

مهترین عامل از دست دادن مشتری و قطع رابطه او با بانک چیست؟
ناتوانی و بی تفاوتی کارکنان ارائه دهنده خدمات ☑️
ضعف و ناقص بودن کیفیت خدمات
مواردی از قبیل تسهیلات و امکانات
هیچکدام

 

کدام گزینه جزو ویژگی های خاص خدمات بانکی و بازاریابی آنها نیست؟
تفکیک پذیری ☑️
نا ملموس بودن
غیر قابل ذخیره بودن
نا متجانس بودن

 

کدام ویژگی خاص بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین وجه تمایز بین کالا وخدمات نامبرده میشود؟
ناملموس بودن ☑️
تفکیک پذیری
غیرقابل ذخیره بودن
نامتجانس بودن

 

کدام یک از موارد زیر جزء مهم ترین علل خودداری مشتریان از ادامه خرید خدمات بانک نمی باشد؟
آراستگی شعب ☑️
ناتوانی و بی تفاوتی کارکنان خدمات
ضعف و تاقص بودن کیفیت خدمات
تسهیلات و امکانات

 

کدامیک از مراحل زیر جزء سیر تحول بانکداری در طی 50 سال گذشته به شمار نمی آید؟
استفاده از راهبردهای فروش مالی
خط مشی بانک به سمت محصول محوری ☑️
مرحله فروش انبوه سپرده و وام
شناخت گروه های مشتری کلیدی

 

خرید تجهیزات و ارائه خدمت به مشتریان بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تحویل به مشتریان درکدام حوزه بسیار حائز اهمیت است؟
حوزه سازمان
حوزه مالی و سرمایه گذاری و پشتیبانی ☑️
حوزه فن آوری اطلاعات
حوزه سرمایه انسانی

 

مشتریان با سطح وفاداری بالا چگونه مشتریانی هستند؟
در هر زمان به بانکی خاص مراجعه می کنند
با دو یا سه بانک ارتباط دارند
به چند بانک خاص مراجعه می نمایند.
همواره به یک بانک مراجعه می کنند ☑️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات بازاریابی بانکی استخدامی 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *