بسته های رزومه


خدمات ما

حتی تامین مالی بازیکنان والیبال، فوتبال به درمان هدفمند تکامل یافته است.

استاندارد

29 تومان

  • 3 رزومه ارسال شده
اطلاعات بیشتر

ویژه

69 تومان

  • 2 ماه عضویت
  • 6 رزومه ارسال شده
اطلاعات بیشتر

پرمیوم

99 تومان

  • 3 ماه عضویت
  • 9 رزومه ارسال شده
اطلاعات بیشتر