pdf سوالات اختلالات یادگیری استخدامی آموزش و پرورش

  • صفحه نخست
  • pdf سوالات اختلالات یادگیری استخدامی آموزش و پرورش

  • سوالات اختلالات یادگیری استخدامی آموزش و پرورش
  • سوالات اختلالات یادگیری استخدامی
  • دانلود سوالات اختلالات یادگیری استخدامی
  • سوالات اختلالات یادگیری آزمون استخدامی

pdf سوالات اختلالات یادگیری استخدامی آموزش و پرورش

15,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه کامل سوالات اختلالات یادگیری آزمون استخدامی با جواب

چند مورد از سوالات اختلالات یادگیری آزمون استخدامی:

1) بر اساس عقیده کدام شخص یک طرف از مغز باید بر طرف دیگر غلبه کند و فرض او بر این بود نارسایی ها در تکلم نوشتن و خواندن و غیر در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد می شود؟

1)  مانت کنسل

2) کورتیس

3) کار اورتون

4) میلنر

گزینه 3

 

2) کدام یک از افراد زیر نظریه غلبه طرفی را نادیده می انگارند و ادعا می کنند که رشد کلامی بعد از رشد غیر کلامی به وجود می آید؟

1) پیاژه

2) ورتر

3) برونر

4) همه موارد

گزینه 4

 

3) کدام یک از موارد زیر هسته نظریه فرابری اگاهی ها را تشکیل می دهد؟

1) تاکید بر چگونگی روند دریافت آگاهی ها توسط کودکان و همیچین ماهین کوشش هایی که انان برای شناخت جهان پیرامون خویش مبذول می دارند

2) فعالیت های ذهنی که از فعالیت های حسی گرفته شده است

3) تاکید برای این نقطه که رشد غیر کلامی زیر بنای رشد کلامی است

4) تاکید بر این نکته که نارسایی ها در تکلم نوشتن و خواندن در اثر عدم غلبه طرفه مغزی ایجاد می شود

گزینه 1

 

4) کدام یک از افراد زیر کودک با اشکالات خفیف مغزی را چنین تعریف می کند شامل کودکانی هستند که از نظر هوش کلی نزدیک متوسط یا بالاتر از متوسط اند امام مشکلات و دشواری های ویژه در یادگیری یا رفتار دارند؟

1) کلمنتز

2) ورتر

3) برونر

4) هاستراک

گزینه 1

 

5) کدام یک از عوامل زیر در شکست کودکان با نارسایی های یادگیری در امر یادگیری شایسته توسط متخصصان ذکر شده است؟

1) فقدان انگیزشی کافی و فقدان هماهنگی لازم در حرکات

2) دقت بیش از اندازه به جزئی از از کل

3) فقدان توجه و دقت لازم

4) همه موارد

گزینه 4

 

6) کدام یک از موارد زیر از مشکلات عمده کودکان با دشواری در تشخیص و درک بینایی نمی باشد؟

1) تشخیص با شناخت سکل ها و طرح های گوناگون به ویژه زوایا

2) جور کردن اشیا براساس شکل و اندازه انها و تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر

3) تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه آن یا تشخیص جز از کل

4) تشخیص کلمات متفاوت

گزینه 4

 

7) به معنای اختلال در درک نشانه های شنیداری در کودکان است؟

1) آفازی

2) دیسفازی

3) دیسفازی حرکتی

4) دیسفازی بیانی

 گزینه 2

 

8) کدام یک از موارد زیر از مشکلات نارساخوانی کودکان محسوب می شود؟

1) تشخیص یا شناخت شکل ها و طراح های هندسی گوناگون به ویژه زوایا

2) جور کردن اشیا براساس شگل و اندازه انها و تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر

3) تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه

4) حدس زدن کلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهای کلمات و مشکلات شدید در هجی کردن کلمات

 گزینه 4

 

9) کدام یک از موارد زیر مشخصات کودکان با نارسایی یادگیری محسوب نمی شود؟

1) این در کودکان از بهره هوشی تقریباً عادی برخوردارند

2) از نظر حواس بینایی و شنوایی سالمند

3) دارای امکانات محیطی و اموزشی نسبتاً مناسبی هستند

4) محرومیت های شدید عاطفی دارند

گزینه 4

 

10) بر اساس این نظریه رفتارها از فعالیت های ماهیچه ها سرچشمه می گیرد و رفتارهای پیچیده تر و وابسته به رفتارهای ساده تر است؟

1) روش ادراکی حرکتی

2) روش توانایی شنوایی

3) روش آموزش

4) همه موارد

گزینه 1

 

11) از نظر کپارت کدام روش برای دانش آموزان با اختلالات یادگیری که دچار رشد انقطاعی شده اند جهت بازسازی به کار میرود؟

1) روش های آموزشی

2) روش های آموزشی – روانی

3) روش چند حسی

4) روش کنترل چشمی

گزینه 2

 

12) اگر کودک بتواند حالت را در حرکات مختلف و موقعیت های متفاوت و به گونه متعادل کنترل شده و هدفدار حفظ کند کپارت این تعمیم و حفظ حالت را چخ می نامد؟

1) توانایی

2) تعادل

3) جنبش

4) تماس

گزینه 2

 

13) تمرین و آموزش کودک با استفاده از روش نرده چوبی موجب اخذ کدام یک از مهارت های زیر توسط کودک می شود؟

1) تشخیص چپ و راست خود

2) جهت یابی

3) توانایی بر قراری تعادل

4) کنترل عضلات

گزینه 4

 

14) با کدام نوع تمرین اثبر حرکات دست و پای خود را آشکارا و به نحوی قابل لمس ملاحظه می کند؟

1) بازی های تقلیدی

2) تقلید صدای موزون

3) فرشته در برف

4) بازی آکروبات با ژیمناستیک

 گزینه 3

 

15) در این نوع تمرین تعدای اشیا در داخل یک کیسه در برابر کودک قرار می گیرد و کودک یکی از اشیا را لمس می کند و باید بگوید که شی گزیده شده مانند کدام یک از اشیایی که در برابرش نهاده اند؟

1) فعالیت های مربوط به عضلات بزرگ

2) فعالیت مربوط به عضلات ظریف

3) تمرین برای پیوند ادراک بینایی – حرکتی

4) تمرین برای پیوند ادراک شنوایی – حرکتی

گزینه 3

 

16) کدام یک از تمرین های زیر برای کودکانی که در فعالیت های مربوط به قلم و کاغذ عللی از قبیل کوچکی اثر پدیده آمده یا پیچیده بودن طرح های تولیدی دچار مشکل هستند قرار نمی گیرد؟

1) آزادانه بر تخته کلاس هر نوع خطی را که می خواهد ترسیم کنند

2) نقاشی با انگشتان

3) کپی کردن اشکال منظم هندسی

4) تشخیص قسمت های حذف شده

گزینه 4

 

17) در کدام یک از پنج زیمنه عمده آزمون اندازه گیری ادارکی حرکتی کپارت 4 نمره در نظرگرفته می شود که در سه نمره برای راه رفتن بر نرده چوبی و یک نمره برای توانایی پریدن می باشد؟

1) حالت و تعادل

2) تصور بدنی و تشخیص تفاوت

3) پیوند ادراکی- حرکتی

4)  کنترل چشمی

گزینه 1

 

18) در کدام زمینه آزمون اندازه گیری ادرای – کودک باید هفت شکل را که قبلاً آماده شده است کپی کند/

1) درک شکل

2) تصور بدنی و تشخیص تفاوت

3) پیوند ادراکی – حرکتی

4) کنترل چشمی

گزینه 1

 

19) از نظر دکتر فرنالد برای جبران ضعف در اعتماد به نفس دانش آموزان با اختلالات یادگیری در اثر شکست های متعددی که تجربه کرده اند استفاده از کدام روش زیر پیشنهاد می گردد؟

1) شرطی شدن مجدد مثبت

2) روش فنوتیک

3) روش تصویر بینایی

4) روش ترکیبی

 گزینه 1

 

20) چرا روش آموزشی تعقیب فرناندو را یک روش چند حسی نیز نامیده می شود؟

1) زیرا در این روش کودکان کلمه را احساس می کند

2) زیرا در این روش کودک کلمه را تلفظ می کند و میشنود

3) زیرا در این روش کودکان کلمه را می بیند

4) همه موارد

گزینه 4

 

21) در آموزش زبان فارسی با سینا از کدام کلمه باید خواندن را آغاز کرد؟

1)  از ساده ترین کلمه خواندن را آغاز کرد

2) از مفهوم ترین کلمه خواندن را آغاز کرد

3) از کلمه ترکیبی ساده خواندن را آغاز کرد

4) گزینه 1 و 2

گزینه 4

 

22) کدام یک از فعالیت های زیر در روش آموزشی سینا برای مشخص کردن مکان نقاط حروف و نیز تعداد آنها مفید است؟

1) بر پارچه سفید کلمه مورد نظر را درست بنویسد و از کودک بخواهد که با سوزن و نخ آن را بدوزد و در ضمن دوختن صدای هر حرف را بکشد و کلمه را پخش کند

2) کلمه آب را بزرگ دو خطی در ورق سفید ترسیم کند و از کودک بخواهید آ و ب را به ترتیب رنگ کند

3) از کودک بخواهید کلمه آب را با انگشت ها اشاره اش در فضا ترسیم کند در حالی که صدای هر حرف را می کشد و کلمه را پخش می کند

4) به کودک اجازه دهید انگشت اشاره خود را در زنگ فرو برد و بر کاغذ بزرگ و سفید کلمه آب را بدون نگاه کردن به آن ترسیم کند

گزینه 1

 

23) اولین نسخه آزمون «آی . تی . پی ا.» برای تشخیص کدام یک از مشکلات اختلالات یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) تشخیص نارسایی های زبان و ارتباطات کلامی کودکان

2) نارسایی در دریافت

3) نارسایی در بیان مطالب شنیده شده

4) نارسایی شنوایی کلی

گزینه 1

 

24) کدام یک از موارد زیر تعریف «رساننده یا گویش» از نظر کرک و همکارانش می باشد؟

1) عبارت است از توانایی درک آنچه که گفته یا شنیده می شود

2) فرایند میانجیگر یا رابط دهنده و تداعی کننده ای می باشد

3) به معنی مهارت های کشب شده برای تظاهر و بیان نظرهاست

4) به معنی این است که فرد با دیدن یا شنیدن قسمتی از یک محرک به کل آن پی ببرد

گزینه 3

 

25) به منظور ارزشیابی فرایند سازماندهی کدام یک از آزمون های زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) آزمون تداعی شنوایی – کلامی

2) آزمون تداعی بینایی – حرکتی

3) آزمون تداعی کلامی – حرکتی

4) گزینه 1 و 2

گزینه 4

 

26) با کدام یک از آزمون های زیر حافظه کودک در تولید پی در پی ، دقیق و مجدد رشته ای از اعداد که می شنود سنیجده می شود؟

1) آزمون توالی حافظه شنوایی

 2) آزمون تکمیل شنوایی

3) آزمون تکمیل صدا

4) آزمون تداعی شنوایی کلامی

گزینه 2

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “pdf سوالات اختلالات یادگیری استخدامی آموزش و پرورش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *