سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 1403 خلاصه کتاب

  • صفحه نخست
  • سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 1403 خلاصه کتاب

  • سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
  • نمونه سوال راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
  • خلاصه کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
  • تست راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 1403 خلاصه کتاب

19,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

کاملترین و مهمترین سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی با جواب + خلاصه کتاب

چند مورد از سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی:

1- ……………. شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی – تربیتی است که اطلاعات لازم معتبر و مستند برای شناخت شناخت شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران را ابعاد مختلف یادگیری با استفاده از ابزارها و  روش های مناسب مانند کراپوشه آزمون ها با تأکید بر آزمونهای همه جانبه عملکردی و مشاهدات در طول فرایند یاددهی یادگیری به دست می اید تا براساس آن باز خوردهای توصیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموزان معلم و اولیا حاصل آید.

1)ارزشیابی تشخیصی

2) ارزشیابی توصیفی

3) ارزشیابی تکوینی

4) ارزشیابی مجموعی

گزینه 2

 

نکات مهم راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

2-گزینه غلط را در رابطه با اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بیابید.

1) در طراحی و اجرایی انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی جسمی عقلی عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود

2) در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی عقلی عاطفی اجتماعی اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود

3) نیازی نیست در ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است نیز توجه کرد

4) در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیری ها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند

گزینه 3

 

3-کدام مورد از آسیب های تهدید کننده ارزشیابی توصیفی نیست؟

1) به کارگیری ابزارها بدون توجه به اهداف و محتوای درس

2) حذف نمره به معنای کاهش مراقبت و نظارت بر یادگیری

3) توجه به به کارگیری انواع ابزارها با استفاده از فضای یادگیری

4) قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس معیارهای متفاوت و ناهمگون

گزینه 3

 

تست های راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

4- ………………….. به فهرستی از مالک ها یا معیارهای معین گفته می شود که برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیتی که دانش آموزان با آن درگیر هستند تهیه و به کار گرفته میشود.

1) چک لیست

2) مقیاس درجه بندی

3) واقعه نگاری

4) همه موارد

گزینه 1

 

5- …………………. وسیله ای فراهم میکند که به کمک آن می توان کیفیت کار دانش آموزان یک کلاس یا گروهی از افراد را در ابعاد معینی مورد قضاوت قرار داد.

1) پک لیست

2) مقیاس درجه بندی

3) واقعه نگاری

4) همه موارد

گزینه 2

 

6- در کدام مقیاس به جای استفاده از اعداد از خطوط افقی استفاده میشود؟

1) مقیاس درجه بندی

2) مقیاس درجه بندی نگاره ای

3) مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی

4) مقیاس درجه بندی مشاهده ای رفتار

گزینه2

7- کدامیک از انواع آزمون عملکردی است؟

1) آزمون شناسایی

2) انجام عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده

3) نمونه کار

4) همه موارد

گزینه 4

 

دانلود سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

8- از …………….. به عنوان وسیله ای برای سنجش غیر مستقیم عملکرد نیز میتوان استفاده کرد.

1) آزمون شناسایی

2) انجام عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده

3) نمونه کار

4) همه موارد

گزینه 1

 

9- استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف آوری اطلاعات در مورد وضیعت یادگیری دانش آموزان موجب ……….. می شود.

1) تنوع در ابزارهای مورد استفاده

2) افزایش اعتبار نتایج ارزشیابی

3) بهبود نحوه تدریس

4)ارتفا فرآیند یادگیری

گزینه 2

 

10- در جریان آموزش به دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان اولیا و افراد ذینفع دیگر بازخورد داده میشود این جکله بیانگر کدام نوع باز خورد است؟

1) رسمی

2) غیر رسمی

3) تکوینی

4) فردی

گزینه 3

 

11- در کدام نوع آزمون از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی با آنها روبه رو می شود؟

1) انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده

2) نمونه کار

3) پروژه

4) همه موارد

گزینه 1

 

دانلود خلاصه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

12- توجه به روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی از ویژگی های ارزشیابی ………….. است.

1) تکوینی

2) فصلی

3) توصیفی

4) جمعی

گزینه 3

 

13- این برداشت که »با حذف نمره بساط ارزشیابی از کلاس برچیده میشود« یک …………….. از ارزشیابی توصیفی است.

1) برداشت صحیح

2) درک نادرست

3) توصیف دقیق

4) درک پیچیده

گزینه 2

 

14- مشاهده آزمون کار پوشه پروژه خود سنجی و همسالان سنجی همگی مثال هایی از …………… هستند.

1) جمع آوری ثبت اطلاعات

2) خلاصه نویسی

3) گزارش

4) رویکرد توصیفی در ارزشیابی

گزینه 1

 

15- گزینه غلط کدام است؟

1) ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدا فرآیند یاددهی یادگیری باشد

2) ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان نقطه پایانی آن در نظر گرفته شود

3) هدف ارزشیابی اصلاح و بهبود فرآیند یادهی یادگیری است

4) 1 و 2

گزینه 4

 

جزوه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

16- در کدام مورد در ارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است نیز توجه کرد.

1) فرآیندهای فکری منتهی به تولید پاسخ

2) ارزشیابی از فعالیت گروهی

3) تأکید بر نوآوری و خلاقیت

4) توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان

گزینه 1

 

17-  کدامیک از روش های و ابزارهای ارزشیابی است؟

1) روش خودسنجی

2) گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی

3) ارزشیابی عملکردی

4) همه موارد

گزینه 4

 

18- کدام یک از نتایج مورد انتظار ارزشیابی توصیفی نیست؟

1) رشد و توانایی مهارت خود ارزیابی

2) رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی

3) افزایش مشارکت دانش آموزان و والدین در فرآیند ارزشیابی تحصیلی

4) عدم توجه به اهداف در حیطه های غیر شناختی

گزینه 4

 

19- در فرایند یاددهی – یادگیری انتخاب نوع ابزارباید با توجه به ………… صورت گیرد.

1) اهداف درس

2) فضای یادگیری

3) پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4) 2 و 3

گزینه 1

 

20- از نظر متخصصان برنامه ریزی درسیء عمدتا عناصر اصلی برنامه درسی را شامل کدام مورد می شود؟

1) هدف

2) محتوا

3) روش تدریس و ارزشیابی

4) همه موارد

گزینه 4

 

21- ارزشیابی توصیفی برای …………. به کار می رود

1) مرور عمل آشکار

2) مرور عمل پنهان

3) مرور عمل غیر قابل مشاهده

4) 2 و 3

گزینه 4

 

22- ضعف در کدام مورد از آسیب های ارزشیابی توصیفی می باشد؟

1) تولید فعالیت های جبرانی

2) انتخاب فعالیت های جبرانی

3) شناخت اهداف درس

4) همه موارد

گزینه 4

 

23- ارزشیابی تشخیصی علاوه بر اینکه معیار سنجش …….. است وسیله ای است که به کمک آن می توان …………. را بدقت معین کرد.

1) رفتار نهایی شاگرد – اولین گام آموزشی

2) رفتار ورودی شاگرد – اولین گام آموزشی

3) رفتار نهایی شاگرد – آخرین گام آموزشی

4) رفتار حین تدریس – مهمترین گام آموزشی

گزینه 2

 

24- ……………….. موجب بهره گیری از رویکرد توصیفی در ارزشیابی شده و بدین ترتیب وحدت و هماهنگی میان عناصر برنامه درسی افزایش می یابد.

1) سازماندهی محتوا حول مفاهیم و ایده های اساسی

2) انسجام محتوا

3) برنامه رزی زمانی

4) 2 و 3

 

25-  نام دیگر ثبت مشاهده به صورت آزاد و باز چیست؟

1) واقعه نگاری

2) نمون برگ

3) فرم

4) 2 و 3

گزینه 1

 

26- کدام یک از عوامل مؤثر بر بهبود مقیاس درجه بندی نیست؟

1) سعی کنید ویژگی هایی را که از لحاظ آموزشی مهم هستند انتخاب کنید

2) ویژگی های موارد ارزشیابی را به گونه ای بیان کنید که مستقیم قابل مشاهده نباشد

3) شماره درجات مقیاس حداقل 3 و حداکثر 7 میباشد

4) در صورت امکان از دانش آموزان نیز بخواهید تا رفتارهای مورد نظر را مشاهده و ارزشیابی کنند

گزینه 2

 

27- کدام مورد نمونه ای از انواع آزمون های عینی بسته پاسخ می باشد؟

1) پرسش های درست – غلط

2) جور کردنی

3) چهار گزینه ای

4) همه موارد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 1403 خلاصه کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *