دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی 1403

 • صفحه نخست
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی 1403

 • دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی
 • جزوه حسابداری دولتی برای آزمون استخدامی
 • تست حسابداری دولتی با جواب
 • نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی 1403

29,000 تومان

بسته کامل نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی با پاسخنامه تستی (اصل سوالات آزمونهای استخدامی)

 

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی حسابداری دولتی:

1-در کدام روش برای ثبت دارایی های سرمایه ای قیمت تمام شده دارایی های سرمایه ای عمومی در حساب های ترازنامه ای ثبت و ترازنامه تحت عنوان دارایی های سرمایه ای منعکس می شود؟
الف) روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای دارایی های ثابت ☑️
ب) ورش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه
ج) روش ثبت دارایی سرمایه ای براساس بیانیه 34 هیات استاندارهای حسابداری دولتی
د) روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های نامشخص

 

2- کدام حساب هم در سیستم ثبت دوطرفه و هم در سیستم یکطرفه حسابداری دولتی وجود دارد؟
الف) اعتبار تعهد نشده
ب) اعتبار تخصیص یافته ☑️
ج) اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی
د) اعتبار مصرف شده

 

3-استهکاک انباشته دارایی های ثابت مربوط به حساب های مستقل وجوه دولتی در کجا گزارش می شود؟
الف) در حساب های مستقل وجوه دولتی
ب) در گروه حساب دارایی ها ثابت عمومی ☑️
ج) در گروه حساب بدهی های بلند مدت عمومی
د) در حساب های مستقل وجود امانی

اینکه بدهی های بلند مدت تحصیل و تملک داریی های سرمایه ای باید حداکثر در طول عمر مفید آن دارایی ها شود اشاره دارد به:
الف) ابقای مسئولیت پاسخگویی عمومی
ب) رعایت حقوق بین دوره ای ☑️
ج) ابقای حق پاسخ خواهی
د) ابقای پاسخگوی مالی

 

نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی

 

4- شرط تحقق هزینه در سازمان های دولتی ایران کدام است؟
الف) فقط تحویل کالا یا انجام خدمت
ب) فقط انعقاد قرار داد
ج) فقط پرداخت وجه
د) تحویل کالا با انجام خدمت و پرداخت وجه ☑️

 

5- مبالغی که برای ایجاد سهولت در پرداخت هزینه های واحدهای یک دستگاه دولتی در اختیار کار پرداز و یا واحد تدارکات قرار می گیرد چه نام دارد؟
الف) اعتبارات تخصیص یافته
ب) تنخواه گردان خزانه
ج) تنخواه گردان حسابداری
د) تنخواه گردان پرداخت ☑️

 

6- کدامیک از موارد زیر به مثابه وام کوتاه مدت که توسط خزانه پرداخت گردیده و در همان سال نیز باید تسویه شود در نظر گرفته می شود؟
الف) تنخواه گردان خزانه
ب) تنخواه گردان حسابداری ☑️
ج) تنخواه گردان پرداخت
د) تنخواه گردان اعتباری

 

7- در کدامیک از مبانی زیر نیازی به استفاده از حساب اسناد هزینه پرداختنی نیست؟
الف) مبنای نقدی ☑️
ب) مبنای نیمه تعهدی
ج) مبنای تعهدی تعدیل شده
د) مبنای تعهدی

 

8-براساس کدام اصل ……………… دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده مستقیم از درآمدهای عمومی و اختصاصی و صولی خود نمی باشند؟
الف) اصل تحیدی بودن اعتبارات
ب) اصل تمرکز عایدات و پرداخت مخارج ☑️
ج) اصل تخمینی بودن درآمدها
د) اصل وضع در آمدها هر دوره از درآمدهای همان دوره

نمونه سوال استخدامی حسابداری دولتی با جواب

 

9- در حسابداری درآمدهای عمومی استفاده از حاسب اندوخته مالیات های وصول نشده زمانی ضرورت می یابد که :
الف) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری نیست ولی در مدت کوتاهی احتمال وصولش می رود
ب) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری نیست ولی در مدت کوتاهی احتمال وصولش نمی رود
ج) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری است و در مدت کوتاهی نیز احتمال وصولش می رود ☑️
د) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری است ولی در مدت کوتاهی احتمال وصولش نمی رود

 

10- وصول کمتر درآمدهای عمومی یک دستگاه دولتی در مقایسه با در آمدهای پیش بینی شده.
الف) منجر به کاهش تخصیص یافته حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای دستگاه می شود
ب) منجر به کاهش اعتبارات مصوب حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای دستگاه می شود
ج) لزوماً باعث کاهش اعتبارات تخصیص یافته دستگاه نمی شود ☑️
د) لزوماً باعث کاهش اعتبارات مصوب دستگاه نمی شود

 

11-در کدام یک از مراحل خرج رویداد مالی یا بودجه ای در دفاتر ثبت نمی شود؟
الف) تشخیص ☑️
ب) تعهد
ج) صدور حواله
د) پرداخت

 

12-کدام یک از مبانی شناسایی درآمدها و هزینه های زیر با استاندارهای حسابداری منطبق تر است؟
الف) مبنای نقدی کامل
ب) مبنای نقدی تعدیل شده
ج) مبنای نیمه تعهدی
د) مبنای تعهدی تعدیل شده ☑️

 

دانلود نمونه سوال استخدامی حسابداری دولتی

 

13- درآمدهای عمومی دولت از رمان پیش بینی تا وصول دارای سه مرحله مشخص است آن سه مرحله به ترتیب کدامند؟
الف) پیش بینی درآمد تشخیص درآمد – وصول درآمد ☑️
ب) وصول درآمد – تشخیص درآمد – پیش بینی درآمد
ج) تشخیص درآمد – وصول درآمد – پیش بینی درآمد
د) تشخیص درآمد – پیش بینی درآمد- وصول درآمد

 

14-شروط لازم برای شناسایی ثبت قلمی به عنوان درآمد دردفاتر:
الف) داشتن قابلیت اندازه گیری و قابیلت وصول در آینده نزدیک ☑️
ب) داشتن قابلیت شناسایی و قابلیت وصول در آینده نزدیک
ج) داشتن قابلیت اندازه گیری و قابلیت شناسایی درآینده نزدیک
د) داشتن قابلیت فصول و قابلیت انجام تعهد

 

15- کدام یک از مراحل خرج نظارت قبل خرج محسوب شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسی است؟
الف) تأمین اعتبار ذیحساب
ب) تسجیل مقام مجاز خرج
ج) صدور حواله مقام مجاز خرج
د) نظارت مالی ذیحساب ☑️

 

16-کدام یک از موارد زیر از موارد مندرج در فاکتور و صورتحساب نیست؟
الف) جمع کل بهای کار با کالای تحویل شده
ب) بهای واحد کالا یا کار
ج) نام و نشانی کامل خریدار ☑️
د) شماره اقتصادی فروشنده

 

جزوه حسابداری دولتی برای آزمون استخدامی

 

17- طبق کدام قانون نظام بودجه بندی کشور متحول شده و به عنوان حساب مستقل اعتبارات جاری به اعتبارات هزینه ای تغیر یافته است؟
الف) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
ب) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ☑️
ج) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
د) قانون محاسبات عمومی

 

18- اینکه کلیه درآمدهای دولت باید در حساب های خزانه داری کامل متمرکز شده و مخارج دستگاه های دولتی و هزینه برنامه ها و طرح ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون پرداخت گردد اشاره به کدام اصل دارد؟
الف) اصل جریان منابع مالی
ب) اصل تمرکز عایدات ☑️
ج) اصل تحدیدی بودن اعتبارات
د) اصل تخمینی بودن در آمدها

 

19- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف) برای درآمدهای وصولی کنترل های بودجه ای مشابه آنچه در مورد اعتبارات دستگاه های دولتی اعمال می شود مورد نیاز است
ب) طبق اصل تحدیدی بودن اعتبارات مصرف اعتبارات موکول به پیش بینی در بودجه ولی محدود به میزان اعتبارات پیش بینی شده نخواهد بود
ج) طبق اصل تخمینی بودن درآمدها وصول درآمد مستلزم وجود مجوز قانونی بوده ولی محدود به مبلغ پیش بینی شده نخواهد بود ☑️
د) دستگاهای دولتی بجز اعتبارات اختصاصی می توانند درآمدهای وصولی خود را به شرط وجود اعتبارت به مصرف اعتبارت برسانند

 

دانلود کتاب حسابداری دولتی برای استخدامی

 

20-مسئولیت انجام نظارت مالی و عملیاتی به ترتیب بر عهده چه ارگان هایی می باشد؟
الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزی – ذیحساب
ب) ذیحساب – وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی – مقام مجاز خرج
د) وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیرتی و برنامه ریزی ☑️

 

21- حساب مستقل وجوه تملک دارایهای سرمایه ای جزو حساب های مستقل ……………… بوده و تابع معیار اندازه گیری جریان ………… بوده و مبنای حسابداری ان نیز ………….. می باشد؟
الف) وجوه امانی – منابع مالی- تعهدی تعدیل شده
ب) وجوه دولتی – منابع مالی – تعهدی تعدیل شده ☑️
ج) وجوه دولتی – منابع اقتصادی – نقدی تعدیل شده
د) وجوه دولتی – منابع مالی – نقدی تعدیل شده

 

22- پایان دوره مالی مصرف وجوه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ی در ایران چه زمانی است؟
الف) پایان مرداد ماه
ب) پایان تیر ماه ☑️
ج) پایان شهریور ماه
د) پایان اسفند ماه

 

23- در حسابداری دولتی برای حساب های مستقل وجوه دولتی دارایی های غیر جاری چگونه شناساسی می شود؟
الف)به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می شوند
ب) به عنوان دارایی در صورت های مالی حساب مستقل داده می شوند
ج) به عنوان هزینه در دفاتر ثبت می شوند ☑️
د) هیچ کجا ثبت نمی شود

 

24-در حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای در دستگاه دولتی ثبت مربوط به پرداخت علی الحساب اگر قبلا تأمین اعتبار صورت نگرفته باشد کدام گزینه است؟
الف) اعتبار تعهد نشده (بد) اعتبار مصرف شده (بس)
ب) اندوخته اعتبار تعهد احتمالی (بد) – اعتبار مصرف شده (بس)
ج) اعتبار تعهد نشده ( بد) اندوخته اعتبار پرداخت های غیر مقطعی(بس) ☑️
د) اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی (بد) – اندوخته اعتبار پرداخت های غیر قطعی(بس)

 

25- در کدام روش برای ثبت دارایی های سرمایه ای قیمت تمام شده دارایی های سرمایه ای عمومی در حساب های ترازنامه ای ثبت و ترازنامه تحت عنوان دارایی های سرمایه ای منعکس می شود؟
الف) روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای دارایی های ثابت ☑️
ب) ورش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه
ج) روش ثبت دارایی سرمایه ای براساس بیانیه 34 هیات استاندارهای حسابداری دولتی
د) روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های نامشخص

 

26- کدام حقوق به مفهوم اختبیار تصمیم گیری همراه با استفاده از دارایی مورد تملک می باشد؟
الف) حقوق ناشی از قیومیت و حقوق واگذاری
ب) حقوق واگذاری
ج) حقوق ناشی از قیومیت ☑️
د) حقوق استفاده از موضوع دارایی

 

27-براساس معیار ………………… و مبنای ………… دارایی های سرمایه داری خریداری شده از محل حساب های مستقل وجوه دولتی تحصیل به حساب مخارج حساب مستقل مربوط منظور می گردد.
الف) جریان منابع مالی، نقدی تعدیل شده
ب) جریان منابع مالی، تعهدی تعدیل شده ☑️
ج) جریان منابع اقتصادی، نقدی تعدیل شده
د) جریان منابع اقتصادی، تعهدی تعدیل شده

توضیحات

استرس و اضطراب از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد داوطلبان آزمون‌های مختلف، از جمله آزمون استخدامی حسابداری دولتی، تأثیر منفی بگذارند. یکی از دلایل اصلی بروز این استرس و اضطراب، ناشناخته بودن فضای آزمون برای داوطلبان است. آنها نمی‌دانند که قرار است با چه نوع سؤالاتی مواجه شوند و چگونه باید پاسخ دهند. این ناشناختگی می‌تواند باعث ایجاد ترس و نگرانی در داوطلبان شود و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

برای کاهش استرس و اضطراب آزمون استخدامی حسابداری دولتی، توصیه می‌شود که داوطلبان پیش از شرکت در آزمون، نسبت به تهیه مجموعه طلایی و جامع سؤالات آزمون استخدامی حسابداری دولتی اقدام نمایند. این مجموعه شامل سؤالات آزمون‌های استخدامی حسابداری دولتی سال‌های گذشته است و به داوطلبان کمک می‌کند تا با فضای آزمون آشنا شوند و سؤالات مشابهی را تمرین کنند.

با آشنایی بیشتر با فضای آزمون، داوطلبان می‌توانند استرس و اضطراب خود را کاهش دهند و با آرامش بیشتری در آزمون شرکت کنند. علاوه بر این، تمرین سؤالات مشابه سؤالات آزمون، به داوطلبان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و شانس قبولی خود را افزایش دهند.

جزوه حسابداری دولتی برای آزمون استخدامی
جزوه حسابداری دولتی برای آزمون استخدامی

اصل سوالات استخدامی حسابداری دولتی (پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید)

1-

صورت حسابهای اساسی، صورت خالص داراییها و صورت حساب فعالیتهای دستگاه اجرایی بر کدام مبنای حسابداری و معیار اندازه گیری تهیه میگردد؟
الف) مبنای نقدی – معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی
ب) مبنای تعهدی – معیار اندازه گیری جریان منابع مالی
ج) مبنای نقدی معیار اندازه گیری جریان منابع مالی
د) مبنای تعهدی – معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی ☑️

2-

شناسایی درآمدهایی که قابل اندازه گیری بوده و در مدت کوتاهی در آینده نزدیک قابل وصول هستند در زمان تحقق و مابقی در آمدها هنگام وصول اشاره به کدام مبنای حسابداری دارد؟
الف)مبنای نقدی تعدیل شده
ب) مبنای نیمه تعهدی
ج) مبنای تعهدی تعدیل شده ☑️
د) مبنای تعهدی

3-

در حسابداری درآمدهای عمومی استفاده از حساب اندوخته مالیاتهای وصول نشده زمانی ضرورت مییابد که:
الف)درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری نیست ولی در مدت کوتاهی احتمال وصولش میرود
ب) درآمدهای مالیاتی با عوارض قابل اندازه گیری نیست و در مدت کوتاهی نیز احتمال وصولش نمیرود
ج) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری است و در مدت کوتاهی نیز احتمال وصولش میرود ☑️
د) درآمدهای مالیاتی یا عوارض قابل اندازه گیری است ولی در مدت کوتاهی احتمال وصولش نمیرود

4-

معادله حسابداری دستگاههای دولتی که از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده میکنند و مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال مالی بعد نمیباشند برابر است با:
الف)دارائی جاری = بدهی جاری به اندوختهها + مازاد تخصیص نیافته
ب) دارائی جاری = بدهی جاری + مازاد تخصیص نیافته
ج) دارائی جاری = بدهی جاری به اندوختهها
د) دارائی جاری = اندوختهها ☑️

5-

در سرفصلهای مربوط به حسابداری دولتی کدام یک از حسابهای زیر وجود ندارد؟
الف)سرمایه ☑️
ب) بدهی های جاری
ج) داراییهای جاری
د) مازاد

6-

کدام یک از گزینههای زیر معادله اساسی حسابداری دولتی را نشان میدهد؟
الف)مازاد بدهی جاری دارایی جاری
ب) درآمدهای پیش بینی شده = مازاد تخصیص نیافته به اعتبارات مصوب☑️
ج) هزینه در آمد دارایی جاری
د) هیچکدام

7-

در حسابداری دولتی به منظور تفکیک برنامهها و فعالیتهای که از محل در آمدهای خاص تامین مالی میشوند از چه ابزاری استفاده میشود؟
الف)نگهداری حسابهای مستقل ☑️
ب) بودجه ریزی
ج) نظارت بر اجرای بودجه
د) عدم نگهداری حسابهای مستقل

8-

هنگامی که در یک موسسه دولتی وسائل نقلیه از محل اعتبارات جاری خریداری میشود، کدام یک از حسابهای زیر بدهکار میشود
الف)دارایی ثابت
ب) هزینه ☑️
ج) اعتبارات تخصیص یافته
د) اعتبارات مصوب

9-

کدام یک از موارد زیر جزء اصول حسابداری دولتی نیست؟
الف)لزوم بودجهبندی و اعمال کنترل بودجهای
ب) لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی
ج) لزوم ثبت استهلاک ☑️
د) لزوم نگهداری حسابهای مستقل

10-

کدام یک از موارد زیر جزء اصول حسابداری دولتی نیست؟
الف)لزوم بودجهبندی و اعمال کنترل بودجهای
ب) لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی
ج) لزوم نگهداری حسابهای مستقل
د) لزوم ثبت استهلاک☑️

11-

در ایران کدام یک از نهادهای زیر در تدوین استانداردهای حسابداری دولتی موثر هستند؟
الف)دیوان محاسبات
ب) سازمان حسابرسی
ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی
د) همه موارد ☑️

12-

در حسابداری دولتی، به منظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاص تامین مالی میشوند از چه ابزاری استفاده میشود؟
الف)نظارت بر اجرای بودجه
ب) بودجهریزی
ج) نگهداری حسابهای مستقل ☑️
د) سرمایه گذاری

13-

برای خرید یک خود رو چه حسابی در سیستم حسابداری دولتی بدهکار میشود؟
الف)هزینه☑️
ب) داراییهای بلند مدت
ج) وسایل نقلیه
د) داراییهای جاری

14-

اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ایران در کدام یک از قوانین زیر مورد تاکید قرار گرفته است
الف)قانون محاسبات عمومی کشور
ب) قانون دیوان محاسبات کشور
ج) قانون برنامه و بودجه
د) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران☑️

15-

برنامه مالی دولت و سازمانهای دولتی برای یک سال آینده که به موجب قانون باید به تصویب مراجع ذیربط برسد و تنها در قالب برنامه مصوب و بر اساس مقررات انجام شود، تعریف چیست؟
الف)حساب مستقل
ب) کنترل بودجه ای
ج) بودجه ☑️
د) در آمد پیش بینی شده

16-

هزینه های بودجه شده موسسه دولتی یا همان اعتبار مصوب ابلاغی در حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای، از چه محلی تامین وجه میشود؟
الف)از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل ☑️
ب) از محل تنخواه گردان دستگاه اجرایی
ج) از محل درآمدهای عمومی وصول شده
د) از محل درخواست وجه دستگاه اجرایی

سوالات تستی استخدامی حسابداری دولتی با پاسخنامه

محصولی کامل و جامع برای آمادگی آزمون استخدامی حسابداری دولتی

این محصول شامل مجموعه‌ای از سوالات تستی استخدامی حسابداری دولتی با پاسخنامه است که به شما کمک می‌کند تا برای آزمون استخدامی حسابداری دولتی آماده شوید. سوالات این محصول از منابع معتبر آزمون استخدامی حسابداری دولتی تهیه شده است و شامل سوالات طبقه‌بندی شده از مباحث مختلف حسابداری دولتی است.

 

مخاطبان محصول

این محصول برای کلیه داوطلبان آزمون استخدامی حسابداری دولتی مناسب است.

نحوه استفاده از محصول

برای استفاده از این محصول، ابتدا سوالات را به صورت طبقه‌بندی شده مطالعه کنید. سپس، پاسخ سوالات را بررسی کنید و در صورت نیاز، اشکالات خود را برطرف کنید.

با تهیه این محصول، می‌توانید آمادگی خود را برای آزمون استخدامی حسابداری دولتی افزایش دهید و شانس قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

مزایای محصول

 • پوشش کامل مباحث مختلف حسابداری دولتی
 • تهیه شده از منابع معتبر آزمون استخدامی حسابداری دولتی
 • شامل پاسخنامه تستی برای هر سوال
 • امکان دسترسی به محصول به صورت آنلاین و آفلاین

با تهیه این محصول، می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

 • آمادگی کامل برای آزمون استخدامی حسابداری دولتی
 • افزایش شانس قبولی در آزمون
 • یادگیری مطالب حسابداری دولتی به صورت کاربردی
 • تقویت مهارت‌های حل مسئله و تست‌زنی

 

سوالات این محصول به صورت طبقه‌بندی شده در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید به راحتی مباحث مورد نظر خود را مطالعه کنید. پاسخنامه‌های تستی سوالات نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید اشکالات خود را برطرف کنید.

با تهیه این محصول، می‌توانید آمادگی خود را برای آزمون استخدامی حسابداری دولتی افزایش دهید و شانس قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *