دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 2 3 و جزوه 1402

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 2 3 و جزوه 1402

  • نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 2 3

دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 2 3 و جزوه 1402

(دیدگاه 1 کاربر)

27,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین مجموعه سوالات استخدامی اصول حسابداری با جواب بهمراه جزوات کامل

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری با جواب:

1-اصول حسابداری عبارت است از:
1-
بهای تمام شده-تحقق-تفکیک شخصیت
2-
بهای تمام شده-تحقق-تطابق ✅
3-تحققق-تطابق-تعهدی
4-
تفکیک شخصیت-دوره مالی-بهای تمام شده

 

سوالات ازمون استخدامی اصول حسابداری

 

2-خرید 2 دســـتگاه خودرو به ارز 20 میلیون ریال که نیمی از آن نقد پرداخت شـــد و مابقی نســـیه تعهد بردید بر معادله حسابداری چه تاثیری دارد؟
1-
دارایی 20 میلیون ریال و بدهی 20 میلیون ریال افزایش
2-
دارایی 20 میلیون ریال افزایش و بدهی 20 میلیون ریال کاهش
3-
دارایی 10میلیون ریال افزایش و بدهی 10 میلیون ریال افزایش ✅
4-دارایی 20 میلیون ریال افزایش و بدهی 10میلیون ریال و سرمایه 10میلیون ریال افزایش

 

3-صـاحب موسـسـه ماشـیه آلاتی به ارز 10میلیون ریال به شـرکت میآورد. تاثیر ایه رویداد بر معادله حسـابداری چگونه است؟
1-
دارایی و سرمایه 10میلیون ریال کاهش
2-
دارایی و سرمایه 10میلیون ریال افزایش ✅
3-دارایی 10میلیون ریال افزایش و سرمایه 10میلیون ریال کاهش
4-
دارایی 10میلیون ریال کاهش و سرمایه 10میلیون ریال افزایش

 

دانلود رایگان جزوه اصول حسابداری برای استخدامی

 

4-چنانچه مبلغ 50/000ریال از موجودی ملزومات در پایان سال مصرف نشده باشد چه ثبت اصلاحی ارائه میبردد؟
1-
هزینه ملزومات 250/000ریال بدهکار و موجودی ملزومات 250/000ریال بستانکار ✅
2-موجودی ملزومات 250/000ریال بدهکار و هزینه ملزومات 250/000ریال بستانکار
3-
هزینه ملزومات 250/000ریال بستانکار و موجودی ملزومات 250/000ریال بدهکار
4-
هزینه ملزومات 500/000ریال بدهکار و موجودی ملزومات 50/000ریال بستانکار

 

5-در تاریخ 3/25چه ثبتی ارائه میبردد؟
1-
تخفیفات نقدی خرید 450/000ریال و بانک 9/550/000ریال بستانکار-حسابهای دریافتی 15/000/000ریال بدهکار
2-
تخفیفات نقدی خرید 300/000ریال و بانک 9/700/000ریال بدهکار-حسابهای دریافتی 10/000/000ریال بستانکار
3-
تخفیفات نقدی خرید 300/000ریال و بانک 9/700/000ریال بستانکار-حسابهای دریافتی 10/000/000ریال بدهکار✅
4-تخفیفات نقدی خرید 450/000ریال و بانک 9/550/000ریال بدهکار-حسابهای دریافتی 15/000/000ریال بستانکار

 

جزوه اصول حسابداری 1 و 2 برای استخدامی

 

6-اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه و ا صل کنترل بودجهای در کدامیک از قوانیه ک شور مورد تاکید قرار برفته است؟
1-
قانون اساسی
2-
قانون دیوان محاسبات کشور✅
3-قانون محاسبات عمومی کشور
4-
قانون برنامه و بودجه

 

7-تخصیص اعتبار یک اجازه قانونی است برای ایجاد دیه بر ذمه واحدهای تابعه که از طرف ………صدور میشود؟
1-
قوه مقننه
2-
دولت
3-
قوه قضائیه
4-
مجمع تشخیص مصلحت نظام ✅

 

دانلود بهترین کتاب اصول حسابداری برای استخدامی

 

8-مرحله تامیه اعتبار در تحقق کدامیک از اصول حسابداری دولتی موثر است؟
1-
اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل ✅
2-
اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای
3-
اصل استفاده از طبقه بندی های متداول
4-
اصل طبقه بندی وجوه انتقالی، درآمد و مخارج

 

9-پرداخت هزینه تعمیرات منزل صاحب موسسه از حساب بانکی موسسه در کدام سرفصل بزار میشود؟
1-
هزینه تعمیرات ✅
2-
برداشت
3-
سرمایه
4-
سایر هزینه ها

 

خلاصه اصول حسابداری برای استخدامی

 

10-کدام یک از عوامل زیر در تعدیل نابرابریهای شهری و ناحیهای موثر است؟
1-
ایجاد مراکز رشد
2-
ایجاد امکانات در شهرهای میانی
3-
استقرار صنایع در مجاروتهای شهرهای بزرگ
4-
تقویت شهرهای کوچک✅

 

11-تا قبل از سال 1300 هجری شمسی، شهرهای ایران از چه ویژبیهای اقتصادی زیر برخوردار بودند؟
1-
موقعیت منطقهای-ناحیهای ✅
2-
همگونی و همسانی نسبی کارکردها
3-
برتری نسبی تولیدات پیشهوری
4-
استقرار نظام ارباب رعیتی

 

منابع اصول حسابداری برای آزمون استخدامی

 

12-کدام دانشمند اقدامات مستقیم از سوی دولتهای کشورهای در حال توسعه را برای تقویت پایههای اقتصادی شهرهای کوچک لازم میداند؟
1-
دسای
2-
ریچاردسورن ✅
3-
هنسه
4-
راندینلی

 

13-عامل اصلی از هم پاشی نظام محلهای در ایران کدام است؟
1-
فروپاشی نظام قومی-قبیلهای
2-
شبکهبندی جدید خیابانها
3-
تغییرساختار سیاسی و ادرای
4-
شهرسازی نویه✅

 

سوالات تستی اصول حسابداری استخدامی

 

14-در بیان رو های ارزشیابی موجودی کالا کدام رو فرضی نبوده و بر اساس دادههای واقعی قابل محاسبه میباشد؟
1-
شناسایی ویژه ✅
2-
فایقو
3-
لایفو
4-
میانگیه موزون

 

15-در تراز آزمایشی اصلاح نشده و تراز آزمایشی اصلاح شده به ترتیب کدام موجودی منعکس میبردد؟
1-
موجودی اول دوره-موجودی پایان دوره ✅
2-
موجودی اول دوره-موجودی اول دوره
3-
موجودی پایان دوره-موجودی اول دوره
4-
موجودی پایان دوره-موجودی پایان دوره

 

تست استخدامی اصول حسابداری 1 و 2

 

16-کدامیک از بزینههای ذیل جزء صورتهای مالی اساسی نمیباشد؟
1-
ترازنامه
2-
کاربرگ ✅
3-
صورت حساب سرمایه
4-
صورت حساب سود و زیان

 

17-در دفاتر صادر کننده سفته، هنگام صدور سفته حساب…………………. میگردد.
1-
اسناد پرداختی بدهکار
2-
اسناد پرداختی بستانکار
3-
اسناد دریافتنی بدهکار ✅
4-
اسناد دریافتنی بستانکار

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری 1و2

 

18-طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلندمدت بر کدام فرض حسابدرای مبتنی است؟
1-
واحد پول
2-
تفکیک شخصیت
3-
تداوم فعالیت ✅
4-
دوره مالی

 

19-کدام یک از بزینه های زیر از شرایط تلقی یک منبع اقتصادی به عنوان دارائی میباشد؟
1-
شامل تعهداتی است که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد
2-
در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به منترل موسسه درآید.

3-بهای تمام شده دارئی برای موسسه قابل اندازه بیری نباشد
4-
بهای تمام شده داراریی برای موسسه به نحو اتکاپذیری قابل اندازه بیری و قابل بیان به پول باشد✅

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری

 

20-کدامیک از موارد زیر در خصوص ترازنامه صحیح است؟
1-
وضعیت مالی موسسه یا واحد تجاری را در یک مقطع زمانی معیه نشان میدهد.✅
2-بیانگر نتایج عملیات موسسه طی یک دوره مالی می باشد
3-
در بخش سرمایه باید سرمایه ابتدای دوره مبنا قرار بیرد
4-
ترازنامه از روی تراز آزمایشی اصلاح شده تهیه می شود

 

21-موسسه خدماتی آتا یک دستگاه رایانه خود را بصورت نسیه به فرو رساند. کدامیک از ثبت های زیر ایه رویداد مالی را نشان میدهد؟
1-
اثاثه اداری بدهکار-حساب های دریافتنی بستانکار
2-
سرمایه بدهکار-اثاثه اداری بستانکار
3-
حسابهای درافتنی بدهکار-فرو بستانکار
4-
حسابهای دریافتنی بدهکار-اثاثه اداری بستانکار✅

 

دانلود رایگان جزوه اصول حسابداری برای آزمون استخدامی

 

22-کدامیک از بزینه های زیر درست است؟
1-حساب تخفیفات نقدی فرو مانده بستانکار دارد
2-
حساب بربشت از فرو و تخفیفات مانده بدهکار دارد✅
3-حساب هزینه خمل کالای خریداری شده مانده بستانکار دارد
4-
حساب فرو مانده بدهکار دارد

 

23-هنگام تهیه کاربرگ، ابر حسابی که باید بدهکار با بستانکار شود، در حسابهای تراز آزمایشی موجود نباشد چگونه عمل میشود؟
1-
از آوردن آن در کاربرگ خودداری شود
2-
بعدا موقع تهیه ترازنامه آورده میشود
3-
نام آن در ذیل کاربرگ درج می شود
4-
نام آن در ذیل حسابهای تراز آزمایشی به حسابهای موجود اضافه میشود✅

 

نمونه سوالات اصول حسابداری برای آزمون استخدامی

 

24-منظور از تنزیل سفته چیست؟
1-
منظور از تنزیل سفته ایه است که صادر کننده به بانک اطلاع دهد که وجه سفته را پرداخت نکند.
2-
چنانچه بیرنده سفته قبل از سررسید، سفته را به صادر کننده مسترد نماید، در اصطلاح بفته می شود که سفته تنزیل شده است
3-
چنانچه صادر کننده سفته نتواند در تاریخ سرر سید وجه سفته را بپردازد در ا صطلاح بفته می شود که سفته تنزیل شده است
4-منظور از تنزیل سفته ایه است که سفته قبل از سررسید به شخص یا موسسه ای(معمولا بانک) وابذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه تنزیل(بهره) از شخص یا موسسه مذکور (بانک) دریافت شود.✅

 

25-اصل اهمیت جزء کدام یک از بزینه های زیر میباشد؟
1-
اصول محدوده کننده حسابداری ✅
2-
اصول حسابداری
3-
مفروضات حسابداری
4-
ویژبی های کیفی حسابداری

 

نمونه سوالات استخدامی درس اصول حسابداری

 

26-پرداخت تعمیرات ساختمان به مبلغ 1200000 ریال بطور نقد چه تاثیری بر معادله اساسی حسابداری دارد؟
1-
بدهی و سرمایه کاهش می یابد
2-
دارایی و سرمایه کاهش می یابد✅
3-دارایی و بدهی کاهش می یابد
4-
دارایی کاهش و بدهی افزایش می یابد

 

27-ارائه خدمات بطور نسیه در کدامیک از حسابهای زیر ثبت میشود؟
1-
حسابهای دریافتنی بدهکار، اسناد پرداختنی بستانکار
2-
حسابهای دریافتنی بدهکار، درآمد بستانکار✅

3-حسابهای دریافتنی بدهکار، سرمایه بستانکار
4-
حسابهای دریافتنی بدهکار، بانک بستانکار

 

نمونه سوالات رایگان استخدامی اصول حسابداری

 

28-کدام یک از بزینه های زیر جزء صورتهای مالی اساسی نمیباشد؟
1-
صورت سود و زیان
2-
صورت برد وجوه نقد
3-
صورت برد دارایی ها✅
4-
ترازنامه

 

29-رو های تهیه صورت مغایرت بانکی شامل رو. ………………..و……………………می باشد.
1-
رسیدن به مانده واقعی-رسیدن از یک مانده واقعی به مانده واقعی دیگر

2-رسیدن از یک مانده واقعی به مانده واقعی دیگر- رسیدن به مانده واقعی
3-
رسیدن به مانده واقعی- رسیدن به مانده واقعی
4-
رسیدن به مانده واقعی رسیدن از یک مانده به مانده دیگر✅

 

30-جهت تنظیم صورت مغایرت بانکی به رو تعییه مانده ی واقعی، کدام یک از اقلام زیر از مانده، طبق دفاتر موسسه کسر می شود؟
1-
واریزی موسسه در ساعات پایانی روز
2-
چک های معوقه
3-
وجوه واریزی دیگران به حساب موسسه
4-
برداشت آبونمان توسط بانک✅

 

31-پس از تهیه صورت مغایرت بانکی بابت کدامیک از اقلام زیر ثبتی در دفاتر موسسه صورت نمی بیرد؟
1-
چکهای بربشتی
2-
هزینه های بانکی
3-
وجوه بیه راهی ✅
4-
واریز مشتریان

 

32-طبق اصل تطابق (بهای تما شده کالای فرو رفته) و (هزینه استهلاک ماشیه آلات) به ترتیب بر اساس کدام یک از مبانی سه بانه زیر صورت می بیرد؟
1-
مقابله مستقیم هزینه با درآمد-هزینه دوره مالی
2-
مقابله مستقیم هزینه با درآمد-مخارج غیر مرتبط با درآمدهای آتی
3-
هزینه دوره مالی-مخارج غیر مرتبط با درآمدهای آتی
4-
هزینه دوره مالی- هزینه دوره مالی✅

 

33-میثاق های یا اصول محدوده کننده حسابداری عبارت است از:
1-
فزونی منافع بر مخارج-اصل اهمیت-اصل محافظه کاری-خصوصیات صنعت✅
2-تحقق درآمد-تطابق درآمد و هزینه-افشاء-اهمیت

3-فزونی منافع بر مخارج-اصل اهمیت-واحد پولی-افشاء
4-
تفکیک شخصیت-دوره مالی-تحقق درآمد

 

34-در صورتی می توان یک منبع اقتصادی را به عنوان دارایی تلفی نمود که:
1-
دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جریان ورود آن منافع به موسسه محتمل باشد
2-
بهای تمام شده دارایی برای موسسه به نحو اتکاپذیر قابل اندازه بیری و قابل بیان به پول باشد
3-
درنتیجه معاملات و رویدادهای بذشته به کنترل موسسه درآمده باشد
4-
همه موارد✅

 

35-سرمایه عبارت است از:
1-
حق مالی ملک موسسه نسبت به دارئیهای آن موسسه ✅
2-حق مالی ملک موسسه نسبت به بدهیهای آن موسسه
3-
حق مالی مالک موسسه نسبت به درآمدهای آن موسسه
4-
حق مالکی ملک موسسه نسبت به فروشهای آن موسسه

 

36- بابت سرمایه بذاری اولیه چه ثبتی صحیح است؟
1-
سرمایه بدهکار-صندوق بستانکار به مبلغ 10000000ریال
2-
صندوق بدهکار-صندوق بستانکار به مبلغ 10000000ریال✅
3-بانک بدهکار-سرمایه بستانکار به مبلغ 10000000ریال
4-
حسابهای دریافتنی بدهکار-سرمایه بستانکار به مبلغ 10000000 ریال

 

37-چنانچه ملزومات به عنوان دارایی تلقی بردد و ملزومات باقیمانده تا پایان سال 91به ارز 2/000/000 ریال باشد چه ثبت اصلاحی لازم است؟
1-
هزینه ملزومات بدهکار-موجودی ملزومات بستانکار 2/000/000 ریال
2-
هزینه ملزومات بدهکار-موجودی ملزومات بستانکار 3/000/000 ریال✅
3-موجودی ملزومات بدهکار-هزینه ملزومات بستانکار 2/000/000 ریال
4-
موجودی ملزومات بدهکار-هزینه ملزومات بستانکار 3/000/000 ریال

 

38-کدامیک از بزینه های زیر در خصوص خرید نسیه یک قطعه زمیه صحیح است؟
1-موجب افزایش دارایی ها و سرمایه می شود.
2-
موجب افزایش دارایی ها و بدهی ها می شود✅
3-تنها موجب افزای دارایی ها می شود
4-
تنها موجب افزایش بدهی ها می شود

 

39-کدامیک از بزینه های زیر در خصوص سرمایه بذاری نقدی مالک و برداشت صحیح است؟
1-
سرمایه بذاری نقدی مالک موجب افزایش دارایی و سرمایه می شود
2-
برداشت موجب افزایش دارایی و کاهش سرمایه می شود✅
3-سرمایه بذاری نقدی مالک و برداشت تنها بر جمع سرمایه موسسه تاثیربذار هستند و جمع دارایی ها را تغییر نمی دهند
4-
سرمایه بذاری نقدی مالک موجب افزایش دارایی و سرمایه نمی شود

 

40-کدامیک از بزینه های زیر در خصوص کاربرگ صحیح است؟
1-
کاربرگ وســیله ای اســت که جمع آوری اطلاعات لازم برای تعریف صــورت های مالی و ثبت عملیات مربوط به اصــلاح و بسته حساب ها را تعدیل می کند

2-کاربرگ می تواند جایگزیه صورت های مالی باشد
3-
کاربرگ جزء مدارک رسمی یا دائمی حسابداری به شما می آید ✅
4-کابرگ می تواند جایگزیه صورتهای مالی نباشد

 

نکات تستی اصول حسابداری

خلاصه اصول حسابداری برای استخدامی

خلاصه اصول حسابداری 1 و 2

نکات مهم اصول حسابداری 1

کتاب تست اصول حسابداری 1و2

نمونه سوالات اصول حسابداری برای استخدامی

جزوه اصول حسابداری برای استخدامی

دانلود جزوه اصول حسابداری برای استخدامی

بهترین کتاب اصول حسابداری برای استخدامی

نمونه سوالات استخدامی درس اصول حسابداری 1و2

دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول حسابداری

سوالات استخدامی اصول حسابداری رایگان

نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 و 2

دانلود سوالات استخدامی اصول حسابداری

خلاصه جزوه اصول حسابداری استخدامی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 2 3 و جزوه 1402

  1. حسینی

    بسیار عالی لطف کنید لینک دانلود را به ایمیلم ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *