885 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی و جزوه

 • صفحه نخست
 • 885 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی و جزوه

 • نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی

885 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی و جزوه

(دیدگاه کاربر 1)

10,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با جواب:

1-کدام مورد با »خلاصه حساب سود و زیان« اصلاح میشود؟
1-موجودی کالای ساخته شده آخر دوره
2-موجودی مواد آخر دوره
3-موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره
4-خرید مواد

پاسخ 2 صحیح است.
موجودی مواد آخر دوره با خلاصه حساب سود و زیان اصلاح میشود

————–

 2-تسهیم ثانوی هزینه عبارتست از تسهیم دوایر :
1-خدماتی بین دوایر خدماتی
2-خدماتی بین دوایر تولیدی
3-تولید بین دوایر خدماتی
4-تولید بین دوایر تولیدی
 

پاسخ 2 صحیح است.
تسهیم ثانویه هزینه عبارتست از تسهیم دوایر خدماتی بین دوایر تولیدی


جزوه حسابداری صنعتی برای ازمون استخدامی

3- در هزینه یابی مرحله ای موقعی که بازرسی محصولات در پایان مرحله انجام میشود و ضـایعات محصـول در پایان مرحله مشخص میشود، هزینه مربوط به ضایعات در کدام یک از حسابهای زیر منظور میشود؟
1-کالای تکمیل شده
2-سود و زیان
3-سربار کارخانه
4-کالای در جریان ساخت
 

پاسخ 1 صحیح است.
هزینه مربوط به ضایعات در حساب کالای تکمیل شده منظور میشود

———

4- اضافه جذب سربار کارخانه یعنی:
1-هزینه های سربار واقعی بیشتر از هزینه های سربار جذب شده باشد.
2-مازاد هزینه های متغیر سربار کارخانه بر هزینه های ثابت
3-مازاد هزینه های ثابت کارخانه بر هزینه های متغیر
4-هزینه های سربار واقعی کمتر از هزینه های سربار جذب شده باشد
 

پاسخ 4 صحیح است.
اضافه جذب سربار کارخانه یعنی هزینههای سربار واقعی کمتر از هزینههای سربار جذب شده باشد


سوالات حسابداری صنعتی برای استخدامی

5- در روش تسهیم یک طرفه کدام دایره خدماتی در تسهیم اولویت دارد؟
1-دایره ای که هزینه های آن کمتر از دوایر خدماتی دیگر باشد.
2-دایره ای که هزینه های آن بیشتر از دوایر خدماتی دیگر باشد.
3-دایره ای که کمتر از دوایر خدماتی دیگر خدمت عرضه داشته باشد
4-دایره ای که بیشتر از دوایر خدماتی دیگر سرویس دریافت داشته باشد
 

پاسخ 2 صحیح است.
روش تسهیم یک طرفه که هزینه های آن بیشتر از دوایر خدماتی دیگر باشد درتسهیم اولویت دارد

—–

6- اگر موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره بیشتر از مقدار واقعی ثبت شود این امر موجب میشود که:
1-سود ناخالص ناشی از فروش دوره کمتر از میزان واقعی گردد
2-داراییهای جاری کمتر از میزان واقعی گردد
3-بهای تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از میزان واقعی گردد
4-سود خالص دوره بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد
 

پاسخ 4 صحیح است.
اگر موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره بیشتر از مقدار واقعی ثبت شود این امر موجب مـیشـود کـه سـود خالص دوره بیشتر از میزان واقعی گزارش شود


کتاب حسابداری صنعتی برای استخدامی

7- کدام یک از هزینه های زیر، دستمزد غیر مستقیم کارخانه نیست؟
1-دستمزد سرپرستان و مهندسان
2-دستمزد تعمیرکاران ماشین آلات کارخانه
3-دستمزد اوقات تلف شده کارگران به علت دیر رسیدن مواد
4-دستمزد کارگران خط تولید
 

پاسخ 4 صحیح است

هزینه دستمزد کارگران خط تولید دستمزد غیر مستقیم کارخانه نیست.

——-

8- در هزینه یابی سفارش کار پس از تکمیل سفارشات، مبلغی که به بدهکار حساب کالای سـاخته شـده منظـور میشود شامل:
1-کالایی است که تولید آنها طی دوره آغاز گردیده است.
2-کالایی است که طی دوره در جریان ساخت بودهاند
3-کالایی است که هنوز اقدام به تولید آنها نشده است.
4-کالایی است که طی دوره تکمیل گردیدهاند
 

پاسخ 4 صحیح است.
در هزینه یابی سفارش کار پس از تکمیل مبلغی که به بدهکار حساب کالای سـاخته شـده منظـور مـیشـود شـامل کالایی است که طی دوره تکمیل گردیده اند


تست استخدامی حسابداری صنعتی

9- مناسبترین روش جهت بستن حساب سربار کارخانه )با مانده کم( در آخـر سـال مـالی، انتقـال آن بـه »چـه حسابی« است؟
1-موجودی مواد خام
2-کالای در جریان ساخت
3-کالای ساخته شده
4-قیمت تمام شده کالای فروش رفته

پاسخ 4 صحیح است.
مناسبترین روش جهت بستن حساب سربار کارخانه )با مانده کم( در آخر سال مالی انتقـال آن بـه حسـاب قیمـت تمام شده کالای فروش رفته است

——-

10- جمع سفارشهای تکمیل نشده، در آخر دوره مالی، با مانده »چه حسابی« برابر است؟
1-قیمت تمام شده کالای فروش رفته
2-کار در جریان ساخت
3-کالای ساخته شده
4-مواد خام و سربار کارخانه
 

پاسخ 2 صحیح است.
جمع سفارشهای تکمیل شده در آخر دوره مالی با مانده حساب کار در جریان ساخت برابر است


دانلود نمونه سوالات استخدامی درس حسابداری صنعتی

11- برنامه ریزی و کنترل بلندمدت، مستلزم تعیین نرخ سربار کارخانه به نحـوی کـه در آن تولیـد و هزینـههـا بـر اساس بهره برداری متوسط از داراییهای عینی طی دوره طولانی در نظر گرفته شده باشد، با مفهوم »چه نـوع ظرفیت« بیان میگردد؟
1-ایده آل
2-عادی
3-عملی
4-واقعی مورد انتظار
 

پاسخ 2 صحیح است.

ظرفیت ایده آل (اسمی): حداکثر بازدهی تولید است و زمانی حاصل خواهد شد که فرضاً با تمامی تسهیلات به طـور کامل و بدون هیچگونه تأخیر و وقفه عمل کنند.
ظرفیت عملی: با پیش بینی تأخیرات، تعمیرات و خرابی و راه اندازی ماشـین آلات و غیبـت کارکنـان و کـاهش ظرفیت ایده آل با توجه به موارد فوق منجر تعیین میگردد.

ظرفیت عادی: با ایجاد توازن منطقی و معقول بین ظرفیت کارخانه و حجم فروش و بـرآورد تولیـد بـا توجـه بـه تسهیلات تعیین میگردد.
ظرفیت واقعی مورد انتظار: عبارت است از سطح تولید بودجه ای شده ای که انتظار میرود در سـال آتـی بـه آن دست یابد.
بنابراین ظرفیت عملی با توجه به اینکه در جهت بهره برداری متوسط از داراییها باشد مـیتوانـد پاسـخ صـحیح باشد

——-

12- در ثبت »کدام فعالیت زیر«، حساب سربار جذب شده کارخانه / بستانکار میگردد؟
1-هزینه استهلاك کارخانه
2-جذب هزینه های سربار کارخانه
3-حق بیمه های اجتماعی ـ سهم کارفرما
4-بستن حساب سربار جذب شده
 

پاسخ 2 صحیح است.
در ثبت جذب هزینههای سربار کارخانه حساب سربار جذب شده کارخانه بستانکار میگردد


نمونه سوالات رایگان استخدامی حسابداری صنعتی pdf

13- در صورت اطلاع کتبی از ارسال کالا جهت مشتریان، در دفاتر کارخانه، »چه حسابی/ بدهکار« میگردد؟
1-کنترل دفاتر مالی
2-کالای در جریان ساخت
3-کالای ساخته شده
4-بهای تمام شده کالای فروش رفته
 

پاسخ 1 صحیح است.
در صورت اطلاع کتبی از ارسال کالا جهت مشتریان در دفاتر کارخانه حساب کنترل دفاتر مالی بدهکار میگردد

——-

14- (روش هزینه یابی سفارش کار) در مقایسه با هزینه یابی مرحله ای از چه ویژگی برخوردار است؟
1-استفاده از حسابهای کنترل
2-رعایت اصل گردش هزینه های تولید
3-استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودیها
4-ثبتهای جداگانه برای محاسبه قیمت تمام شده مقدار مشخصی از تولید

پاسخ 4 صحیح است

روش هزینه یابی سفارش کار در مقایسه با هزینه یابی مرحله ای از ثبتهای جداگانه برای محاسبه قیمت تمام شده مقدار مشخصی از تولید برخوردار است.

—-

15- در سطح معینی از تولید همواره :
1-با کاهش تولید هزینه متغیر واحد محصول ثابت میماند
2-کل هزینه ثابت متغیر میباشد
3-با افزایش تولید هزینه ثابت واحد محصول افزایش مییابد
4-کل هزینه متغیر ثابت میباشد
 

گزینه 1 صحیح است


جزوه حسابداری صنعتی برای استخدامی

16- بخشی از هزینهها مستقیماً در رابطه با درآمد مشخصی نمیباشـد ولـی در ارتبـاط بـا تحصـیل درآمـد اتفـاق نمیافتد، کدامیک از مثالهای زیر مصداق اینگونه هزینهها میباشد؟
1-بهای تمام شده کالای فروش رفته
2-هزینه حمل کالای فروش رفته
3-هزینه کمیسیون فروش
4-هزینه برق مصرفی
 

گزینه 4 صحیح است.
گزینه 1 و 2 دقیقاً مرتبط با فروش کالا میباشند و مشخص میشوند در ارتباط با کدام فـروش، گزینـه 3 نیـز هزینه مشخصی در ارتباط با هر فروش میتواند باشد.
ولیکن گزینه 4 هزینه برق مصرفی مربوط به یک دوره زمانی میتواند باشد که ممکن است درآمدی ایجاد شده و یا نشده باشد

——–

17- در طبقه بندی هزینه های تولیدی به بخش ثابت و متغیر کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
1-هزینه های ثابت بخشی از هزینههای تولیدی است که با افزایش حجم تولیـد افـزایش و بـا کـاهش حجـم تولید کاهش مییابد.
2-هزینه های متغیر 1واحد محصول در نتیجه افزایش یا کاهش حجم تولید، افزایش یا کاهش نمییابد.
3-هزینه ثابت 1واحد محصول در نتیجه حجم تولید کاهش و در نتیجه کاهش حجم تولید افزایش مییابد.
4-موارد 2و 3صحیح است
 

گزینه 4 صحیح است

مورد 2و 3صحیح است
گزینه 1 غلط است زیرا هزینه های ثابت در دامنه مربوط فعالیت همواره در کل ثابت اسـت و یـا تغییـر سـطح تولید تغییر نمیکند.

——

18- کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟
1-بهای اولیه شامل هزینه دستمزد مستقیم و سربار تولید میباشد.
2-بهای اولیه شامل هزینه مواد اولیه مستقیم و هزینه سربار میباشد.
3-هزینه تبدیل شامل هزینه دستمزد مستقیم و هزینه مواد اولیه مصرفی میباشد.
4-هیچکدام
 

گزینه 4 صحیح است

———

19- در صورتحساب سود و زیان نا ویژه عبارت است از :
1-فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته
2-فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای خریداری شده
3-فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته منهای هزینه های عملیاتی منهای هزینـه هـای غیرعملیاتی
4-فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته منهای هزینه های عملیاتی
 

گزینه 1 صحیح است.
فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته
قیمت تمام شده کالای فروش رفته
فروش = سود خالص

———

20- با فرض ثابت ماندن سایر عوامل ، افزایش هزینه استهلاک چه تغییری در نقطه سر به سر و درجه اهرم عملیاتی ایجاد می کند؟

1) کاهش – کاهش

2) کاهش – افزایش

3) افزایش – کاهش
4) افزایش – افزایش  *

 

21- در تسهیم هزینه های مشترک بر اساس روش خاص ارزش بازیافتی در آمد حاصل از فرش محصول فرعی به عنوان …………. عمل می کند.

1) سایر درآمدها

2) کاهش در هزینه های مشترک *

3) کاهش در هزینه های بعد از تفکیک
4) نسبتی جهت تسهیم هزینه مشترک به این محصول

 

22- زمانی تصمیم گیری راجع به انتخاب از میان چند محصول برای تولید با توجه به حاشیه فروش بالاتر صحیح نمی باشد که ……………………

1) تولید اتوماتیک باشد.

2) هزینه های ثابت زیاد باشد.

3) ظرفیت بلااستفاده وجود داشته باشد.
4) ظرفیت کارخانه با منابع محدود روبرو باشد. *

 

23- در تحلیل های مبتنی بر رفتار هزینه ها ، کدام مورد بی تاثیر است؟

1) دامنه زمانی

2) سطوح فعالیت

3) روش های هزینه یابی *
4) رابطه میان متغیرهای موجود

 

24- نقطه بی تفاوتی قیمت فروش عبارتست از حجمی از فروش که …………………..

1) با قیمت جدید به سود قبلی دست یابیم. *

2) نه سود داشته باشیم نه زیان (نقطه سر به سر)

3) با قیمت جدید هزینه های شرکت جبران شود.
4) برابر با نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده باشد.

 

25- در صورت یکسان بودن کلیه شرایط، کدامیک از موارد زیر منجر به کاهش نرخ بازنده داخل خواهد شد؟

1) افزایش جریان های نقدی ورودی

2) کاهش نرخ تنزیل مورد استفاده

3) کوتاه تر بودن دوره بازگشت سرمایه طرح
4) بزرگتر بودن جریان های نقدی طرح در سالهای پایانی عمر آن *

 

26- هنگام بررسی یک انحراف، کدامیک از موارد زیر در نظر گرفته نمی شود؟

1) روند انحراف در طول زمان

2) مساعد یا نامساعد بودن انحراف *

3) بزرگی انحراف و هزینه حذف یا کاهش آن
4) شواهدی مبنی بر موثر بودن حذف یا کاهش انحراف در آینده

 

27- به هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا ساخت، هزینه های مربوط همواره شامل کدامیک از اقلام زیر نمی باشند؟

1) هزینه های ثابت

2) هزینه های متغیر

3) هزینه های قابل اجتناب
4) هزینه های غیر قابل اجتناب *

 

28- در ارزیابی سرمایه گذاری ها منظور از ریسک چیست؟

1) عدم دستیابی به سودی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه

2) احتمال تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار *

3) احتمال کمتر بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار
4) عدم امکان برآورده احتمال انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار

 

29- مقایسه بهای سربار منظور شده به حساب کالای در جریان ساخت در روش ناقص و مختلط نشان دهنده چیست؟

1) انحراف ظریف سربار

2) انحراف هزینه سربار

3) انحراف کارایی سربار
4) اضافه (کسر) جذب سربار *

 

30- اگر بازده واقعی از بابت موارد با بازده مورد انتظار (استادارد) برابر باشد، می توان نتیجه گرفت که،

1) انحراف ترکیب مواد وجود نداشته باشد.

2) انحراف مصرف مواد وجود نداشته باشد.

3) انحراف کل مواد با انحراف ترکیب مواد برابر بوده است.
4) ترکیب استاندارد با مصرف استاندارد مواد برابر بوده است. *

 

31- در کدامیک از روش های تخصیص بهای محصولات مشترک، بهای ساخت هر واحد در نقطه تفکیک همواره مساوی به دست می آید؟

1) روش مقادیر نسبی *

2) روش ارزش نسبی فرش در نقطه تفکیک

3) روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک
4) روش نسبت بهای تمام شده یکسان (نسبت سود ناخالص ثابت)

 

32- روش های مستفیم، یک طرفه و متقابل، روش های تسهیم ………… سربار می باشند.

1) اولیه

2) ثانویه *

3) نهایی
4) متوازن

 

33- از برابری بهای اولیه، بهای تبدیل و بهای ساخت می توان نتیجه گرفت که ………… وجود نداشت است.

1) دستمزد مستقیم و مواد مستقیم

2) دستمزد مستقیم و سربار ساخت

3) مواد مستقیم و سربار ساخت *
4) مواد مستقیم و دستمزد مستقیم برابر بوده و سربار ساخت

 

جزوه حسابداری صنعتی برای استخدامی

 

حسابداری صنعتی برای آزمون استخدامی

جزوه استخدامی حسابداری صنعتی

دانلود جزوه حسابداری صنعتی استخدامی

نمونه سوالات استخدامی درس حسابداری صنعتی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی

نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی pdf

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای 885 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی و جزوه

 1. فاطمه

  سلام .اصل سوالات icdl بصورت تستی برای آزمون ها دارین؟ اگه هس چی باید سرچ کنم تا بیاد

  • محمدی

   سلام
   از لینک زیر فایل مورد نظر خود را خرید کنید
   https://20begir.com/?s=icdl+

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *