سوالات استخدامی آزمون کشتیرانی + دانلود رایگان

 • صفحه نخست
 • سوالات استخدامی آزمون کشتیرانی + دانلود رایگان

 • نمونه سوالات استخدامی کشتیرانی انگلیسی
 • نمونه سوالات استخدامی کشتیرانی هوش
 • سوالات استخدامی کشتیرانی ریاضی و آمار

سوالات استخدامی آزمون کشتیرانی + دانلود رایگان

19,200 تومان

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه بسته سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت کشتیرانی:

⭐️ 1500 سوال از آخرین سوالات آزمون های استخدامی کشتیرانی انگلیسی و زبان عمومی به همراه پاسخنامه + 250 صفحه جزوه آموزشی جهت آمادگی کامل برای آزمون استخدام

⭐️ 650 سوال از آخرین آزمون های استخدامی کشتیرانی هوش و آشنایی با سوالات درک مطلب به همراه پاسخنامه + 120 صحفه جزوه آموزشی جهت آمادگی کامل در آزمون استخدامی شرکت کشتیرانی

⭐️ 1000 سوال از آخرین آزمون های استخدامی کشتی رانی ریاضی و آمار به همراه پاسخنامه تشریحی و کلیدی + 240 صحفه جزوه خلاصه شده جهت آمادگی کامل در آزمون

⭐️ 300 سوال ادبیات فارسی از آخرین آزمون ها به همراه پاسخنامه

⭐️ 200 سوال سنجش و ازیابی از آخرین آزمون های به همراه پاسخنامه

⭐️ 175 سوال فناوری و اطلاعات از آخرین آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

⭐️ + 55 صفحه سوالات و اطلاعات تکمیلی گزینش استخدامی عقیدتی و سیاسی دوره های قبلی

⭐️ 300 سوال اطلاعات اجتماعی و سیاسی و مبانی قانونی از آخرین آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

1- قسمتی ار سوالات زبان انگلیسی:

Scientists do ………. to fine out the secrets in their labs.

 1. a) expressions
 2. b) experiments
 3. c) mysteries
 4. d) experiences

جواب گزینه: b


They returned almost an hour later. “returned” means

 1. a) came back
 2. b) put back
 3. c) payed back
 4. d) turned back

جواب گزینه: a


There’s not much news in today’s paper, ……

 1. a) isn’t it
 2. b) are there
 3. c) is there
 4. d) aren’t there

جواب گزینه: c


He’s a good guitarist, but he plays the piano

 1. a) quiet well
 2. b) too hardly
 3. c) very good
 4. d) much better

جواب گزینه: d


I have been friendly …. That family for ten years.

 1. a) of
 2. b) of
 3. c) to
 4. d) for

جواب گزینه: b


The old man came …. the stairs.

 1. a) out of
 2. b) through
 3. c) off
 4. d) down

جواب گزینه: d


دانلود نمونه سوالات کشتیرانی زبان انگلیسی


I feel fine today because I

 1. a) have gone to bed early tonight
 2. b) have gone to bed early last night
 3. c) went to bed early tonight
 4. d) went to bed early last night

جواب گزینه: d


Do Mr. and Mrs. Smith speak English

 1. a) He does but she doesn’t.
 2. b) He speak but she doesn’t
 3. c) He do but she don’t.
 4. d) He speak but she don’t

جواب گزینه: a


Do you dance or draw?

 1. a) I’m dance but I’m not draw
 2. b) I dance but I don’t draw
 3. c) I’m dancing but I not drawing
 4. d) I dance but I’m not drawing

جواب گزینه: b


The new road was built …. The expense of the local people

 1. a) by
 2. b) for
 3. c) at
 4. d) on

جواب گزینه: c


I will never forget …. in Tehran when I was a little child

 1. a) getting lost
 2. b) to get lost
 3. c) having lost
 4. d) losing

جواب گزینه: a


This is the …. Same house I used to live in

 1. a) any
 2. b) large
 3. c) very
 4. d) just

جواب گزینه: c

2- قسمتی از سوالات هوش:

آسمان این شهر ساحلی معمولا ابری است و خورشد دیده نمی شود. اکنون در آسان این شهر خورشید دیده نمی شود. آسمان ابری است. اگر جمله اول و دوم درست باشد.

الف . جمله سوم ممکن است درست یا نادرست باشد.

ب . عیرممکن است جمله سوم درست باشد.

ج . غیرممکن است جمله سوم درست نباشد.

د . هیچکدام از جوابهای الف، به و ج درست نیست.

جواب گزینه: الف


در یک فروشگاه مواد غذایی در یک قفسه چهار نوع کمپوت سیب، زردآلو، هلو و گیلاس به همین ترتیب در پهلوی یکدیگر قرار داده شده است. در صورتی که اندازه تمام قوطی های یکسان و 57 قوطی در یک ردیف باشد. قوطی پنجاه و چهارم از چه نوع کمپوتی است؟

الف . سیب

ب . زردآلو

ج . هلو

د . گیلاس

جواب گزینه: ب


قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است ، 4/3 متر است. سطح مکعب کدام است؟

الف . 22 متر مربع

ب . 8 متر مربع

ج . 16 متر مربع

د . 4 متر مربع

جواب گزینه: الف


دانلود سوالات کشتیرانی هوش


کدم یک از پالسخ ها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

الف . بینا

ب . جویا

ج . شنوا

د . گویا

جواب گزینه: ب


زاویه بین دو عقربه ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟

الف .  150 درجه

ب . 140 درجه

ج . 130 درجه

د . 125 درجه

جواب گزینه: ج


 ارتفاع یک مثل 5 درصد و قاعد آن 7 درصد افزایش یافته است. چند درصد به مساحت مثلث افزوده شده است؟

الف . 12

ب . 35

ج . 5/17

د . 35/12

جواب گزینه: د


مجموع چهار عدد 3 رقمی برابر 464 می باشد. بزرگترین عدد کدام است؟

الف . 164

ب . 264

ج . 146

د . 116

جواب گزینه: الف

3- قسمتی از سوالات ریاضی و آمار:

– اگر بین 10 و 20 پنج واسطه حسابی بنویسیم مجموع همه واسطه ها کدام است؟

الف . 50

ب . 75

ج . 65

د . 60

جواب گزینه : ب


– معادله   3 = log x – 4 چند جواب دارد؟

الف . 0

ب . 1

ج . 2

د . بیشمار

جواب گزینه : ب


– شش نفر ورزشکار را به چند طریق میتوان به گروه های دو نفری دعوت کرد؟

الف . 6

ب . 12

ج . 15

د . 16

جواب گزینه : ج


– باقیمانده تقسیم 1+   +   –  بر x –  کدام است؟

الف . x-1

ب . 1

ج . x

د . x+1

جواب گزینه : د


– معادله 5 =  m +  چند ریشه حقیقی دارد؟

الف . دو ریشه

ب . چهار ریشه

ج . بستگی به m دارد

د . ریشه حقیقی ندارد

جواب گزینه : الف


– معادله درجه دومی که ریشه های عکس ریشه های معادله 0 = 1 – 13- 5 باشد کدام است؟

الف . 0 = 1 + 13+ 5-

ب . 0 = 1 – 13+ 5

ج . 0 = 5 – 13+

د . 0 = 5 + 13-

جواب گزینه : ج


دانلود سوالات استخدامی کشتیرانی ریاضی و آمار


– در 120 داده آماری بزرگترین و کوچکترین آنها 25 و 96 می باشند. اگر این داده ها در 9 دسته ، طبقه بندی شوند ، فاصله دسته ها کدام است؟

الف . 6

ب . 7

ج . 8

د . 9

جواب گزینه : ج


– در یک رشته تصاعد هندسی حاصلضرب جمله های چهارم و هشتم برابر 8 است. جمله ششم این تصاعد کدام است؟

الف .1.5

ب .5.1

ج . 2

د . 3

جواب گزینه : ج


– در یک تصاعد عددی جملات هفتم و هشتم به ترتیب مساوی 10 و 12 می باشند، جمله یازدهم کدام است؟

الف . 18

ب . 16

ج . 14

د . 20

جواب گزینه : الف


– مجموع مربعات دو عدد صحیح متوالی 925 می شد، مجموع این دو عدد کدم است؟

الف . 41

ب . 43

ج . 45

د . 47

جواب گزینه : ب


– در کیسه ای 25 سکه 100 ریالی و 250 ریالی به مبلغ 4.000 ریال موجود است ، تعداد سکه های 100 ریالی برابر است با:

الف . 5

ب . 10

ج . 15

د . 20

جواب گزینه : ج

منابع آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی :

 

مهندس سومی نامحدود موتور

 

1-ریاضی

2-ICDL

3-زبان انگلیسی

4-فیزیک

افسرمهندس الکترونیک

 

1-زبان انگلیسی

2-الکتروتکنولوژی

3-کنترل و ابزار دقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات استخدامی آزمون کشتیرانی + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *