دانلود رایگان سوالات آزمونگری فنی حرفه ای 1402

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات آزمونگری فنی حرفه ای 1402

  • دانلود رایگان سوالات آزمونگری فنی حرفه ای
  • نمونه سوالات آزمونگری
  • نمونه سوالات آزمونگری

دانلود رایگان سوالات آزمونگری فنی حرفه ای 1402

17,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

دانلود سوالات آزمونگری فنی حرفه ای با پاسخنامه و فرمت پی دی اف (لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده می شود)

چند مورد از سوالات آزمونگری:

1-مفهوم ارزیابی ………..
الف) فرآیند جمع آوری منظم و هدف دار برای قضاوت ☑️
ب آگاه شدن از چگونگی تحقق اهداف آموزشی
ج) توصیف و قضاوت در مورد فعالیتها برنامه ها و دوره های آموزشی
د آگاهی از سطح آمادگی در بدو ورود کارآموزان

 

2-تغییرات مطلوبی که قرار است در فراگیران ایجاد شود، تعریف کدام مورد زیر است؟
الف) شناخت آموزشی
ب) انگیزه های آموزشی
ج) نگرش های آموزشی
د) هدف های آموزشی ☑️

 

3-کدامیک از موارد زیر را آزمونگران در تمام اجرای آزمونهای عملی باید به آن توجه کنند؟
الف) ارزشیابی قبل از ورود به درس جهت اطلاع از سطح آمادگی کار آموزان ☑️
ب) اجرای آزمون عملی در حین دوره از کار آموزان
ج) اجرای آزمون عملی در حین دوره
د اجرای آزمون پایان دوره کارآموزان

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونگری فنی و حرفه ای

 

4-کدامیک از تعاریف زیر ارزشیابی تشخیصی را تعریف می کند؟
الف) کنترل فضای فیزیکی
ب) کنترل تجهیزات
ج) تطبيق نقشه با شرایط اجرا در کارگاه
د) کنترل حضور و غیاب آزمون شوندگان ☑️

 

5-هدف آموزشی چیست؟
الف) اندازه صفات
ب) تغییر مورد انتظار در رفتار حرفه ای کار آموزان پس از شرکت در برنامه آموزشی ☑️
ج) رفتار حرفه ای کار آموزان قبل از ورود در برنامه آموزشی
د) مقایسه عملکرد کار آموزان در اندازه گیری موفقیت

 

6-به تغییر مورد انتظار در رفتار کار آموزان پس از شرکت در برنامه آموزشی گویند.
الف) حرفه
ب) هدف آموزشی ☑️
ج) معیار موفقیت
د) مهارت

 

7-دسته بندی آزمون از لحاظ نحوه اجرا کدام است؟
الف) آزمون تشخیصی – آزمون ترمیمی
ب) آزمون مستمر – آزمون مقطعی
ج) آزمون تشخیصی – آزمون پایان دوره
د) آزمون کتبی – آزمون شفاهی – آزمون عملی ☑️

 

8-کدامیک از ارزیابی های زیر اساس ارزیابی مهارت نیروی کار می باشند؟
الف) ارزیابی کتبی
ب) ارزیابی شاهی
ج) ارزیابی مشاهده ای
د) ارزیابی روژه ای

 

نمونه سوالات امتحان آزمونگری فنی حرفه ای

 

9-تهیه صورت خنده آزمون و شمارش اوراق مربوط به کدام مهارت اجرای آزمون توسط آزمونگران می باشند؟
الف) پروژه محور
ب) تحقیقات میدانی
ج) آزمون های کتبی و عملی ☑️
د) تحقیقات آزمایشگاهی

 

10-هدف از اندازه گیری آموزشی چیست؟
الف) برای قضاوت در مورد موفقیت کارآموزان
ب) توصیف برنامه ها و فعالیت های آموزشی
ج) تعیین اندازه صفات
د) ارزیابی یادگیری کار آموزان ☑️

 

11-عنصر اصلی ابزار آزمون کدامند؟
الف) توانایی های آزمون دهنده
ب) هدف آموزشی
(ج) محتوای آموزشی
د) سؤال ☑️

 

12-خصوصیات یک آزمون ایده آل کدام است؟
الف) عینیت و اعتبار
ب پایایی – اعتبار – سنجش
ج) روانی – پایایی – عینیت ☑️
د) دانش – ارزیابی – سنجش

 

13-کدامیک از تعاریف زیر به مفهوم اعتبار یا روانی آزمون می باشد؟
الف) سؤال آنچه را که واقعاً هدف آزمون می باشد مورد اندازه گیری قرار می دهد. ☑️
ب) سؤال از همه توانایی ها جهت آزمون طراحی شده است.
ج) آیا سؤال دارای بار عملی می باشد.
د) سؤال طراحی شده توسط چند نفر آزمونگر طراحی شده باشد.

 

14-نگرش یک آزمونگر از برگزاری آزمون های
الف) رعایت معیار در اجرای آزمون☑️
ب) عدم سوگیری در قضاوت
ج) پرهیز از سوگیری در اجرای آزمون
د) عدم توجه به قضاوت دیگران

 

نمونه سوالات تستی آزمونگری فنی حرفه ای

 

15-اختصاص دادن اعداد به مقادیر مختلفی از صفات کدامیک از واژه های کلیدی می باشد؟
الف) هدف آموزشی
ب) معیار قضاوت
ج) ارزشیابی تشخیصی
د) اندازه گیری ☑️

 

16-کدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک آزمونگر خوب است؟
الف) آشنایی با کارگاه آموزشی و هدف دار
ب) هدف دار، توانایی فنی و مدیریت زمان
ج) توانایی فنی و مدیریت زمان
د) توانایی فنی مدیریت زمان هدف دار بودن، آشنایی با کارگاه ☑️

 

17-فرآیندی است جامع و چند وجهی از عملکرد:
الف) اندازه گیری
ب) سنجش ☑️
ج) آزمون
د) ارزیابی

 

18-یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که…..
الف) همه کار آموزان بتوانند به راحتی به آن پاشخ دهند.
ب) هیچ کدام از کار آموزان نتوانند به آن پاسخ دهند.
ج) سؤال دارای نگارش صحیح و بدون غلط املایی باشد.
د) اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. ☑️

 

19-کدامیک از مهارتهای زیر مربوط به توانایی اجرای آزمونهای عملی آزمایشگاهی توسط آزمونگران است؟
الف) کنترل حوزه عمل
ب) نظارت بر تفسیر و مشاهدات و نتایج کسب شده ☑️
ج) برنامه ریزی و سازمان دهی آزمون حل مسئله
د) موقعیت و شرایط کار اقتصادی زمانی انسانی

 

20-برای موفقیت کارآموزان در رسیدن به یک هدف آموزشی به چه چیزی نیاز است؟
الف) توانایی کارآموزان
ب) رفتار حرفه ای کارآموز
ج) تعیین اندازه صفات
د) معیار موفقیت ☑️

 

21-کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای آزمون مناسب نمی باشد؟
الف) معتبر
ب) درجه سختی و آسانی سؤال ☑️
ج) جامع
د) پایا

 

نمونه سوالات آزمونگری سازمان فنی و حرفه ای

 

22-کدام جمله نشان دهنده روایی آزمون است؟
الف) یک آزمون مناسب با هدف سازنده آن باشد.  ☑️
ب) یک آزمون نمرات ثابتی در طول زمان فراهم سازد.
ج) آزمون چیزی را بسنجید که آزمون های دیگر نمی سنجاه
د) همه موارد

 

23-کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای نقشه کار عملی مناسب می باشد؟
الف) ابزار مناسبی برای سنجش میزان مهارت کسب شده در یک کار آموز بر اساس استاندارد آموزشی باشد. ☑️
ب) باید توسط کارشناس مربوطه طراحی شده و یک هفته قبل به واحد آزمون تحویل گردد.
ج) باید در ۱۰ صفحه طراحی و مشخصات طراح در سه برگ نوشته شود.
د) نقشه کار عملی مناسب نقشه ایی است که کلیه ی کارآموزان بتوانند به آن پاسخ مناسب بدهند.

 

24-برای آمادگی از سطح آمادگی کار آموزان کدام ارزشیابی صورت می گیرد؟
الف) تکوینی
ب پایانی
ج) تکمیلی
د) تشخیصی ☑️

 

25-توصیف و قضاوت در مورد فعالیت ها را چه می نامند؟
الف) ارزشیابی تشخیصی ☑️
ب) ارزشیابی آموزشی
ج) ارزشیابی کار آموزان
د) ارزشیابی مرحله ای

 

کتاب سوالات آزمون آزمونگری فنی حرفه ای

 

26-ارزشیابی تدریجی همان ارزشیابی…………. است
الف) مرحله ای ☑️
ب) تراکمی
ج) مجموعه
د) تشخیصی

 

27-از کدام آزمون جهت تعیین مقدار آموخته ها با توانایی های موجود افراد استفاده می شود؟
الف) استعداد
ب) توانایی
ج) پیشرفت ☑️
د) عاطفی

 

28-کدامیک از وظایف آزمونگر عملی قبل از اجرای آزمون می باشد؟
الف) می بایست قبلاً کل استاندارد را آموزش داده باشد.
ب) باید به کلیه آزمون دهندگان در پاسخ گویی به سؤالات کمک نماید.
ج) می بایست تا پایان آزمون به سوالات آزمون دهندگان پاسخ دهد
د) با ناظر آزمون در آماده سازی آزمون همکاری نماید ☑️

 

29-ارزیابی چیست؟
الف) فرآیند جمع آوری منظم و هدف دار اطلاعات ☑️
ب) توصیف برنامه ها و فعالیت های آموزشی
ج) آموخته های پایه یا رفتار کارآموز قبل از ورود در برنامه آموزشی
د) قضاوت در مورد سطح امادگی کارآموزان

 

30-کدام گزینه زیر جز اصول آزمون به شمار نمی رود؟
الف) توجه به رشد همه جانبه کارآموزان
ب) توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارتها
ج) توجه به خود ارزشیابی فراگیرن
د) اصلاح خطاهای آزمون شوندگان حین برگزاری آزمون ☑️

 

نمونه سوالات عملی آزمونگری فنی حرفه ای

 

31-کدام مورد جز اهداف آزمون برای آزمون شونده است؟
الف) کمک جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف ☑️
ب) دانستن موضوع ارزشیابی در آغاز کار
ج) برنامه ریزی برای تحقیق کامل اهداف
د) افزایش انگیزه و اعتماد به نفس

 

32-نقشه کار عملی که معمولا به عنوان ابزاری مناسب برای اندازه گیری مهارت یک کارآموز به کار گرفته می شود چه نام دارد؟
الف) آزمون شناسایی
ب) آزمون عملی عملیات میدانی
ج) آزمون عملی پروژه محور ☑️
د) نمونه کار

 

33-کدامیک از موارد زیر جز مرحله قبل از اجرای آزمون عملی می باشد؟
الف) اعلام نتایج آزمون و درج در تابلو اعلانات
ب) فراهم نمودن محیط آزمون، ابزار و تجهیزات آزمون عملی به منظور اجرای آزمون عملی ☑️
ج) امضا لیست های آزمون و ارسال آن به مرکز سنجش
د) تهیه سوالات کتبی به منظور اجرای آزمون کتبی در جلسه آزمون عملی و تحویل به موقع پاسخنامه ها

 

34-در چه صورت یک آزمون دارای پایایی است؟
الف) در صورتی که اگر آن را در فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد دهیم نتیجه حاصله نزدیک به هم نباشد
ب) در صورتی که اگر آن را در فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد دهیم نتیجه حاصله نزدیک به هم باشد ☑️
ج) در صورتی که اگر آن را در فاصله زمانی بلند چند دفعه به گروه واحدی از افراد دهیم نتیجه حاصله نزدیک هم باشد
د) در صورتی که اگر آن را در فاصله زمان یک دفعه به گروه واحدی از افراد دهیم نتیجه حاصله نزدیک هم باشد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات آزمونگری فنی حرفه ای 1402”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *