نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی


  • نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی

9,900 تومان

توضیحات

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی محمود احمدپور داریانی و آصف کریمی pdf با جواب + جزوه و کتاب

 

برای دانلود رایگان قسمتی از سوالات اینجا کلیک کنید

 

چند مورد از نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی:

شومپیتر مشخصه خانواده کارآفرین را …………. می داند و فرایند کارآفرینی را …………. می نامد.
الف) تخریب خلاق _ نوآوری
ب) خلاقیت _ نوآوری
ج) نوآوری _ تخریب خلاق ☑️
د) نوآوری _ خلاقیت

 

در تعریف کارآفرینی توجه به چه نکاتی اهمیت دارد؟
الف) کارآفرین کسب و کار تازه ای را راه اندازی می کند.
ب) راه اندازی کسب و کار با خلاقیت و نوآوری همراه است.
ج) فرد کارآفرین خطر می کند.
د) همه موارد ☑️

 

نمونه سوالات تستی کارآفرینی با جواب

 

کارآفرین به طور کلی دارای چه ویژگی هایی هستند؟
الف) ریسک پذیری، نوآوری، خلاقیت
ب) نوآوری، ریسک پذیری، توانایی شناسایی فرصت ☑️
ج) نوآوری، خلاقیت، هنر
د) تجربه، نوآوری، هنر

 

در کشور ما افراد برای تامین سرمایه به منظور راه اندازی یک بنگاه اقتصای از چه روش هایی استفاده میکنند؟
الف) آهسته و پیوسته
ب) آغاز به فعالیت تجاری
ج) جذب شریک و سرمایه گذار
د) همه موارد ☑️

 

منظور از وجوه درونی برای تامین منابع سرمایه راه اندازی کسب و کار چیست؟
الف) سود فروش دارائی، حساب های دریافتی، کاهش سرمایه در گردش ☑️
ب) وام و فروش سهام
ج) کمک های دولتی
د) اوراق قرضه

 

نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی

 

وام و فروش سهام در کدام دسته از وجود زیر قرار دارد؟
الف) وجوه درونی
ب) وجوه بیرونی ☑️
ج) وجوه درونی و بیرونی
د) وجوه تامین سرمایه

 

کدام مورد زیر از روش های تامین مالی داخلی محسوب می شود؟
الف) دوستان، اقوام، فرشتگان کسب وکار
ب) سرمایه گذاران، بانک های تجاری، عرضه سهام
ج) کمک های دولتی، تهیه کنندگان و مشتریان و موسسات وام دهنده
د) همه موارد ☑️

 

کدامیک از گزینه های زیر سرمایه گذاران مخاطره پذیر در کشور ما هستند؟
الف) موسسه توسعه فناوری نخبگان
ب) صندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن و شرکت گسترش کارآفرینی ایران
ج) ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
د) همه موارد ☑️

 

موسسه توسعه فناوری نخبگان چه نوع موسسه ای و وابسته به کدام نهاد زیر است؟
الف) غیرانتفایی و دفتر فناوری ریاست جمهوری ☑️
ب) غیرانتفایی و نهاد رهبری
ج) انتفاعی و دفتر فناوری ریاست جمهوری
د) انتفاعی و نهاد رهبری

 

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان

 

کدامیک از موسسات زیر برنامه پشتیبانی گسترش و نوسازی صنایع ایران را آغاز کرد؟
الف) موسسه توسعه فناوری نخبگان
ب) صندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن
ج) شرکت گسترش کارآفرینی ایران ☑️
د) ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 

موضوع فعالیت صندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن چیست؟
الف) اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی
ب) تضمین پرداخت به موقع
ج) صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی
د) همه موارد ☑️

 

کدامیک از بانکهای زیر تجاری دولتی محسوب می شود؟
الف) ملی، تجارت، ملت، صادرات، رفاه، سپه ☑️
ب) پارسیان، اقتصاد نوین، سامان
ج) ملی، سامان، رفاه
د) کارآفرین، سامان،سپه، ملی

 

کدامیک از بانک های زیر باک خصوصی محصوب می شود؟
الف) پارسیان، اقتصاد نوین، سامان
ب) کارآفرین، پاسارگاد،سرمایه
ج) پارسیان، اقتصاد نوین، سامان
د) الف و ب ☑️

 

نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی با جواب

 

در ایران کمک های دولتی به کارآفرینان از طریق چه سازمان هایی صورت میگیرد؟
الف) صندوق پشتیبانی از فرصت های شغلی، صندوق تعاون کشور
ب) دفتر همکاری های ریاست جمهوری
ج) بانک کشاورزی و سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی
د) همه موارد ☑️

 

روش های فاینانس، ریفاینانس، اعتبار خرید و وام های خارجی شامل کدام روش تامین مالی است؟
الف) تامین مالی داخلی
ب) تامین مالی خارجی
ج) روش استقراضی
د) موارد ب و ج ☑️

 

فاینانس چیست و چه معنایی دارد؟
الف) روش متداول تامین طرح های توسعه ای و ملی و بر مبنای پول ☑️
ب) روش متداول سرمایه گذاری خارجی و بر مبنای پول
ج) روش رایج سرمایه گذاری داخلی و بر مبنای پول
د) هیچکدام

 

در کدام روش زیر خطوط اعتباری کوتاه مدت میان بانکی حداکثر یک ساله برای گشایش اعتبار اسنادی بابت واردات کالا استفاده میشود؟
الف) فاینانس
ب) ریفاینانس ☑️
ج) یوزانس
د) اعتبار خرید

 

جزوه درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

در عرضه تجارت بین المللی کدام گزینه زیر به معنای نسیه بکار می رود؟
الف) زیفاینانس
ب) فاینانس
ج) یوزانس ☑️
د) اعتبار خرید

 

کدام گزینه زیر بهره ای است که خریدار کالا افزون بر بهای کالا بابت دیرکرد می پردازد؟
الف) ریفاینانس
ب) هزینه یوزانس ☑️
ج) فاینانس
د) اعتبار خرید

 

کدام عبارت درباره فاینانس ویوزاسن صحیح است؟
الف) در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است در حالی که در یوزانس بحث ☑️
کالا، خدمات و دانش فنی مطرح است.
ب) هر دو در زمنیه تامین مالی می باشند
ج) هر دو روش های پر هزینه ای هستند
د) هر دو برای گشایش اعتبار اسناد بکار میروند

 

روش های سرمایه گذاری تامین مالی در رش های غیر قرضی به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف) سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و تجارت متقابل ☑️
ب) سرمایه گذاری مستقیم و متقابل
ج) سرمایه گذاری غیر مستقیم و متقابل
د) هیچکدام

 

نمونه سوالات کارآفرینی محمود احمدپور داریانی

 

مشارکت یک یا چند سرمایه گذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی ………. نام دارد.
الف) سرمایه گذاری غیر مستقیم
ب) سرمایه گذاری متقابل
ج) سرمایه گذاری مستقیم خارجی ☑️
د) سرمایه گذاری مستقیم داخلی

 

کدام گزینه زیر از مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؟
الف) انتقال دانش فنی
ب) اشتغال زایی و کسب تجربه های مدیریتی
ج) مشارکت در سود و زیان
د) همه موارد ☑️

 

مشارکت در تامین مالی طرح از طریق سهام، اوراق قرضه و اوراق مشارکت جهانی ………….. نامیده میشود.
الف) سرمایه گذاری مستقیم
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم ☑️
ج) تجارت متقابل
د) خرید متقابل

 

کدام گزینه زیر بهترین روش های تجارت متقابل را در بر دارد؟
الف) معامله تهاتر،خرید متقابل، افست
ب) بیع متقابل، اوراق قرضه، جبران
ج) معامله تهاتر ،فاینانس، ریفاینانس
د) موارد الف و ب ☑️

 

قراردادی که بر فرهنگ کالاو تعهد صادر کننده به خرید از طرف تجاری تاکید دارد ………… نامدیه میشود.
الف) معمله های تهاتر
ب) خرید متقابل ☑️
ج) جبران
د) افست

 

دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

در این روش سرمایه گذاری خارجی منابع نقدی و غیر نقدی را برای توسعه بنگاه اقتصادی در اختیار قرار میدهد
الف) بیع متقابل ☑️
ب) خرید متقابل
ج) افست
د) معامله تهاتر

 

به ورقه بدهی که خریدار به عنوان طلبکار محسوب شده و شرکت متعهد شود که اصل بهره آنرا پرداخت کند.
الف) اوراق قرضه ☑️
ب) بیع متقابل
ج) سفته
د) معامله تهاتر

 

دانلود pdf کتاب کارآفرینی علمی کاربردی

نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی

نمونه سوالات کارآفرینی با جواب

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *