نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد + دانلود رایگان

  • صفحه نخست
  • نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد + دانلود رایگان

  • سوالات حسابداری حقوق و دستمزد رایگان
  • دانلود سوالات حسابداری حقوق و دستمزد رایگان
  • دانلود سوالات حسابداری حقوق و دستمزد
  • دانلود رایگان سوالات حسابداری حقوق و دستمزد

نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد + دانلود رایگان

19,200 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه سوالات استخدامی حسابداری حقوق و دستمزد:

سوالات چهارگزینه ای با جواب:

سوالات تشریحی:

مسائل:

آزمون عملی:

+ سوالات امتحانی پایان ترم:

– وجوه مبنای کسر حق بیمه از طرف کدام ارگان اعلام می شود؟

الف . دارایی

ب . سازمان تامین اجتماعی

ج . مجلس

د . شورای عالی کار

جواب گزینه د


– در مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر 32 در صد حق بیمه کارفرما مکلف به پرداخت ………… در صد مستمری کارهای سخت و زیان آور است.

الف . 5

ب . 3

ج . 4

د . 2

جواب گزینه ج


– حقوق دستمزد استحقاقی کارگری در یک رو با دستمزد ساعتی 1000 ریال با چند ساعت اضافه کاری 13,600 ریال دریافت می کند؟

الف . 5

ب . 4

ج . 2

د . 3

جواب گزینه ب


– وقتی هر ما کاری را چهار هفته متوالی به علاوه دو روز کاری در نظر بگیریم معادل چند ساعت کار در ماه است؟

الف . 190

ب . 180

ج . 176

د . 192

جواب گزینه د


کل مدت مرخصی استعلاجی در صورتی که مرخصی استعلاجی بیش از 3 روز باشد با تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی قابل قبول بوده و حقوق و مزایای فرد پس از پایان دوره استعلاجی توسط ………..پرداخت خواهد شد.

الف . کارفرما

ب . سازمان تامین اجتماعی

ج . هم کارفرما و هم سازمان

د . هیچکدام

جواب گزینه ب


– کدام اضافه کاری ساعتی صحیح است؟

الف .  %140 دستمزد ساعتی 

ب . %40 دستمزد ساعتی

ج . %35 دستمزد ساعتی

د . %135 دستمزد ساعتی

جواب گزینه الف


– حق سنوات طبق قانون چه زمانی پرداخت می شود؟

الف . در خواست کارگر

ب . موافقت کارگر و کارفرما

ج . داشتن سود انباشته

د . هنگام قطع ارتباط

جواب گزینه د


– کارکرد موظف کارگری در طی یک هفته 44 ساعت می باشد اگر ساعات اضافه کاری این کارگر در هفته 3:20 دقیقه و مرخصی 2:25 دقیقه و کسری کار و غیبت وی 8 ساعت باشد کل ساعات حضوری وی (کارکرد دموثر) در هفته چند ساعت می باشد؟

الف . 35:25

ب . 34:35

ج . 36:55

د . 35:45

جواب گزینه ج


– حداکثر زمان برای استفاده از مرخصی بدون حقوق چند است؟

الف . 3 سال

ب . 1 سال

ج . 2 سال

د . 4 سال

جواب گزینه ج


– طبق قوانین بخشنامه مالیات تکلیفی مودیانی که اضهارنامه مالیاتی خود را در بازه زمانی مشخص شده تسلیم نکند مشمول ………… در صد جریمه می شود.

الف . 30 

ب . 35

ج . 40

د . 25

جواب گزینه الف


– حقوق دستمزد استحقاقی کارگری با دو ساعت شب کاری در یک روز 8700 ریال دریافت کرده است نرخ دستمزد ساعتی وی چند ریال بوده است؟

الف . 1200

ب . 1500

ج . 2000

د . 1000

جواب گزینه د


– کارگری در یک هفته 50 ساعت کار کرده است اگر نرخ دستمزد ساعتی 2000 ریال باشد فوق العاده اضافه کاری چند ریال است؟

الف . 6,800

ب . 4,800

ج . 4,800

د . 5,000

جواب گزینه ب


– اگر مودیان موظف نگهداری دفاتر قانونی باشد باید ترازنامه حساب سود و زیان و دفاتر خود را به اداره امور مالیاتی تحویل دهد در غیر اینصورت طبق قوانین مالیات حقوق و دستمزد مشمول ………… در صد جریمه برای هر کدام از موارد مذکور خواهد شد.

الف . 40

ب . 45

ج . 20

د . 25

جواب گزینه ج


– در صورت بروز و شرایط استثنایی حداکثر اضافه کار در روز ……………ساعات و باید با مجوز اداره کار محل باشد.

الف . 5

ب . 8

ج . 7

د . 6

جواب گزینه ب


– شخصی پس از گذشت 4 ماه از مرخصی استعلاجی دچار بیماری دیگری شده است و قادر به فعالیت نیست اگر بیماری وی صعب العلاج نباشد از کدام مرخصی باید استفاده کند؟

الف . مرخصی استحقاقی

ب . مرخصی استعلاجی

ج . مرخصی بدون حقوق

د . مرخصی شرایط خاص

جواب گزینه ج


– مزد مبنا معمولا به چه صورت پرداخت می شود؟

الف . ساعتی

ب . ساعتی یا روزانه

ج . ماهانه

د . ساعتی – روزانه – هفتگی – معولا ماهانه

جواب گزینه د


– حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که حداقل ………. روز سابقه بیمه داشته باشند.

الف . 700

ب . 600

ج . 620

د . 720

جواب گزینه د


– اگر کارگری حداکثر مرخصی مند رج در ماده 66 قانون کار را ذخیره کند در سال آخر فعالیت چند روز می تواند از مرخصی استحقاقی استفاده کند؟

الف . 270

ب . 287

ج . 291

د . 300

جواب گزینه الف


– فوق العاده های بدی آب و هوا و هزینه تهیه لباس به ترتیب در زمره کدام مزایا قرار دارند؟

الف . غیر مستمر – مستمر

ب . مستمر – غیر مستمر

ج . مستمر – مستمر

د . غیر مستمر غیر مستمر

جواب گزینه الف


– حق اولاد و پاداش اخر سال به ترتیب در زمره کدام مزایا قرار دارند؟

الف . غیر مستمر – مستمر

ب . مستمر – غیر مستمر

ج . مستمر – مستمر

د . غیر مستمر غیر مستمر

جواب گزینه ب


– کدام مورد مربوط به کسور توافقی نیست؟

الف . وام سکن

ب . بدهی کارگران به شرکت تعاونی

ج . اقساط وام مسکن

د . مالیات پرداختنی

جواب گزینه د


– اعزام مامور از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری به وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول دیگر موضوع بند یک فهرست منضم به این آئین نامه با حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم تا …………ماه مجاز است.

الف . 6

ب . 5

ج . 4

د . 3

جواب گزینه الف


– مراحل پرداخت پاداش کدام است؟

الف . ثبت تسهیم ماهانه

ب . ثبت سرشکن کردن مراحل کالای در جریان ساخت و سرباز ساخت؟

ج . ثبت پرداخت

د . کلیه موارد

جواب گزینه د


– به چه موردی مأموریت اطلاق می شود؟

الف . طی 50 کیلومتر دورتر از مبدأ

ب . طی حداکثر 50 کیلیومتر

ج . اقامت یک شب در محل مأموریت

د . طی حداقل 50 کیلیومتر یا اقدامت حداقل یک شب در محل مأموریت

جواب گزینه د


– کدام مورد شامل حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ی تامین اجتماعی نمی شود؟

الف . محرومیت از تسهیلات زندگی

ب . فوق العاده محل خدمت

ج . حق ماموریت

د . حق مسکن

جواب گزینه ج


– کدام مورد از مزایای غیر مستمر محسوب نمی شود؟

الف . اضافه کار و پاداش

ب . عیدی و هزینه لباس

ج . حقوق روز جمعه

د . فوق العاده مزایای مسافرت شغلی

 جواب گزینه ج


– تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود مبنای …………قرار می گیرد.

الف . افزایش حق بیمه

ب . کسر حق بیمه

ج . کسر و افزایش

د . تمدید

جواب گزینه ب


– حق اولاد در صورت داشتن چند ماه سابقه پرداخت می شود؟

الف . 24 ماه

ب . 12 ماه

ج . 36 ماه

د . 220 روز

جواب گزینه الف


– کارکنان می توانند ……… روز مرخصی در سال با حقوق استحقاقی داشته باشیند.

الف . 26

ب . 25

ج . 24

د . 23

جواب گزینه الف


– کل مبلغ بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی چند در صد است؟

الف . %70

ب . %3

ج . %20

د . %30

جواب گزینه د


– طرح طبقه بندی مشاغل برای لازم الاجرا می بایست به تایید کدام ارگان برسد؟

الف . اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ب . سازمان تامین اجتماعی

ج . وزارت کار

د . شورای عالی کار

جواب گزینه الف


– جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه و تاخیر در ارائه لیست پرسنل توسط کار فرما بترتیب چند در صد جریمه به همراه دارد؟

الف . 2 – 5

ب . 3 – 2

ج . 2 – 10

د . 2 – 15

جواب گزینه ج


– طبق قانون جانبازان شاغل از پرداخت چند در صد بیمه معاف هستند؟

الف . %30

ب . %20

ج . %3

د . %7

جواب گزینه د

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *