نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار + دانلود رایگان

  • صفحه نخست
  • نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار + دانلود رایگان

  • نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار رایگان
  • دانلود نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار
  • سوالات استخدامی حسابداری اموال و انبار
  • دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری اموال و انبار

نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار + دانلود رایگان

19,200 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه سوالات استخدامی حسابداری اموال و انبار:

سوالات چهارگزینه ای:

سوالات تشریحی:

مسائل

+ سوالات امتحانی پایان ترم

– مانده حساب بهای تمام شده و استهکاک انباشته دستگاه برش در ابتدای سال به ترتیب 5,300,000 و 1,800,000 ریال است در همان زمان این دستگاه با دستگاه برش جدیدی تعویض و مبلغ 7,000,000 ریال پرداخت می شود با فرض این که ارزش متعارف دستگاه برش قدیم 3,000,000 ریال باشد سود و زیان معاوضه چند هزار ریال است؟

الف . سود (50)

ب . زیان (700)

ج . زیان (500)

د . سود (700)

جواب گزینه ج


– شرکت مگان ماشین آلات تولیدی را به مبلغ 4,700,000 ریال خریداری کرده است ارزش قراضه ماشین آلات در پایان سال هشتم (پایان عمر مفید دارایی) 200,000 ریال برآورد شده است استهکاک انباشته در پایان سال سوم به روش مجموع سنوات چند هزار ریال است؟

الف . 3,687

ب . 2,625

ج . 1,687

د . 1,625

جواب گزینه د


– تحصیل دارایی بصورت هدیه به چه مبلغی در دفاتر ثبت میگردد؟

الف . ارزش بازار

ب . ارزش دفتری

ج . بهای تمام شده

د . هیچکدام

جواب گزینه الف


– کدام مراحل انبار داری صحیح نیست؟

الف . دریافت یا تحویل گرفتن کالا

ب . حفاظت کالا در انبار

ج . صدور فاکتور فروش

د . تحویل کالا به خارج از انبار

جواب گزینه ج


– قیمت خرید ماشین آلات طبق فاکتور با 5% تخفیفات تجاری و 9% مالیات 2,18,000 ریال است قیمت خرید ماشین آلات چند ریال است ؟

الف . 2,280,000 ریال

ب . 2,000,000 ریال

ج . 2,080,000 ریال

د . 2,300,000 ریال

جواب گزینه ب


– حساب هزینه تضمین محصول به عنوان حساب موقت در پایان دوره مالی به خلاصه و زیان انتقال می یابد و جزء هزینه های ………………..«توزیع و فروش» در صورت سود و زیان منعکس می شود.

الف . عملیاتی

ب . جاری

ج . غیر عملیاتی

د . هزینه نیست

جواب گزینه الف


– در شرکتهای مؤدی مالیات بر ارزش افزوده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در تمامی مراحل خرید حمل نصب و راه اندازی ماشین آلات و همچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مرتبط با خدمات دریافتی پس از مرحله بهره برداری از بهای تمام شده ماشین آلات یا هزینه خدمات دریافتی تفکیک و به عنوان ………….تلقی میشود و در حساب …………ثبت میگردد.

الف . هزینه جاری – حسباهای دریافتنی

ب . اعتبار مالیاتی – حساب های دریافتنی

ج . اعتبار مالیاتی – سایر حقوق دریافتنی

د . هزینه غیر جاری – اعتبار مالیاتی

جواب گزینه ج


– گزینه‌ی مغایر با سایر گزینه های کدام است؟

الف . جوایز

ب . کالابرگ ها

ج . کوپن

د . دارایی

جواب گزینه د


– رایانه ای که بهای تمام شده آن 7,000,000 ریال و استهکاک انباشته آن 2,500,000 ریال بوده است با پرداخت مبلغ 5,000,000 ریال با یک دستگاه رایانه جدید معاوضه گردید اگر ارزش متعارف رایانه قدیم 5,200,000 ریال باشد مبلغ ثبت رایانه جدید در این معاوضعه چند میلیون ریال است؟

الف . 2/10

ب . 5/4

ج . 5/9

د . 7/9

جواب گزینه الف


– فروش آنها در دوره عادی عملیات تجاری شرکت مورد نظر نباشد این عبارت به کدام نوع دارایی اشاره دارد؟

الف . منقول

ب . ثابت

ج . غیر منقول

د . هیچکدام

جواب گزینه ب


– هر یک از حساب های زیر به ترتیب در کجا نمایش داده می شوند؟

(هزینه تضمین محصول ذخیره تضمین محصول)

الف . هزینه های توزیع و فروش – بدهی های جاری و غیر جاری

ب . هرینه های مالی اداری و تشکیلاتی – بدهی های جاری

ج . هزینه های عملیاتی – بدهی های غیر جاری

د . سایر هزینه ها – سایر بدهی ها

جواب گزینه الف


– در رابطه با فاکتور کدام گزینه صحیح است؟

الف . فاکتور خرید همان فاکتور فروش نیست

ب . فاکتور خرید صورت حساب خرید نیست

ج . فاکتور برای فروشنده فاکتور خرید است

د . فاکتور فروش صورت حساب فروش است

جواب گزینه د


– در صورتی که تولید سال 1393 معادل 450,000 عدد کاسه باشد با استفاده از اطلاعات سوال قبل هزینه‌ی استهکاک سال 1393 کدام است؟

الف . 628,000

ب . 820,000

ج . 1,080,000

د . 1,372,000

جواب گزینه ج


– اگر دارایی ثابت به بهایی بیشتر از قیمت نقدی و به طور نسیه خریداری و بلافاصله مورد بهره برداری قرار گیرد اختلاف قیمت نقد و نسیه به عنوان ………….. شناسایی می شود.

الف . هزینه مالی

ب . هزینه جاری

ج . هزینه عملیاتی

د . هزینه غیر عملیاتی

جواب گزینه الف


– در چه مواردی احتمال دارد که خالص ارزش فروش کم تر از بهای تمام شده باشد؟

الف . افزایش هزینه ها

ب . کاهش قیمت فروش

ج . نایابی محصولات

د . همه موارد

جواب گزینه  د


– هزینه خرید ساختمان فرسوده جهت توسعه بخش تولیدی در کدام حساب ثبت می شود؟

الف . زمین

ب . هزینه خرید ساختمان

ج . ساختمان فرسوده

د . ساختمان تولید

جواب گزینه الف


– در رابطه با حساب استهکاک انباشته گزینه صحیح است؟

الف . حساب موقت  کاهنده سود

ب . حساب موقت  انتقال ترازنامه

ج . حساب دایمی  عدم انتقال به دفاتر سال بعد

د . حساب دایمی – انتقال به دفاتر سال بعد

جواب گزینه د


– حساب ذخیره تضمین جزء حساب های …………….است.

الف . موقت

ب . دائم

ج . برحسب موقعیت هم دائم هم موقت

د . هیچکدام

جواب گزینه ب


– در صورتی که در انبار موجودی اضافی وجود داشته باشد چه ثبتی در حساب ها اعمال می شود؟

الف . کسر و اضافه انبار بدهکار – خرید کتالا بستانکار

ب . خرید کالا بدهکار – کسر و اضافه انبار بستانکار

ج . خرید کالا بدهکار – کسر و اضافه انبار بستانکار

د . موجودی کالا بدهکار – کسر و اضافه انبار بستانکار

جواب گزینه  د


– در کدام روش استهکاک سرعت هزینه کردن بهای تمام شده دارایی بیش تر از همه است؟

الف . روش های متغیر

ب . مجموع سنوات

ج . خط مستقیم

د . مانده نزولی با نرخ مضاعف

جواب گزینه ج


– قیمت تمام شده یک دستگاه ماشین تراش 8,600,000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 20,000 ساعت کارکرد 2.600.000 ریال است استهکاک یک ساعت کارکرد ماشین کدام است؟

الف . 480

ب . 300

ج . 280

د . 200

جواب گزینه ب


– تأسیسات موجود در سازه ساختمان های خریداری شده در ……….همان ساختمان منظور میگردد.

الف . یهای تمام شده

ب . هزینه های جاری

ج . هزینه های متفرقه

د . هیچکدام

جواب گزینه الف


– موجودی انبار 400,000 ریال و حساب انبار 350,000 ریال است اگر کسری به عهده انبار دار باشد کدام حساب بدهکار یا بستانکار می شود؟

الف . حساب موجودی کالا 500,000 – بس

ب . حساب موجودی کالا 500,000 – بد

ج . حساب کسر و اضافی انبار 500,000 – بس

د . موارد الف و ب

جواب گزینه  د


– چنین دارایی هایی طی یکسال و بیشتر از زمان وصول می شوند این دارایی ها در فرآیندها و عملیات های شرکت مورد استفاده قرار می گیرد اما برای فروش و تبدیل به پول نقد در کوتاه مدت نیستند.

الف . جاری

ب . غیر جار

ج . منقول

د . غیر منقول

جواب گزینه ب


– اموالی هستند که عمر مفید آنها معمولا بیش از یک سال است ولی به دلیل ارزش کم و همچنین طبق قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال صددرصد مستهلک می گردند عبارت فوق به کدام نوع اموال اشاره دارد؟

الف . منقول

ب . غیر منقول

ج . مصرفی

د . هر سه مورد

جواب گزینه ج


– تعیین قیمت کالاها و اقلامی که مغایرت دارند بستگی به ………..شرکت دارد.

الف . روش اولین صادره از اولین وارده دارد

ب . روش اولین صادره از آخرین وارده دارد

ج . روش میانگین و شناسایی ویژه دارد

د . روش ارزیابی و قیمت گذاری

جواب گزینه د


–  هر نوشته ای را که در مقاوم دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد چه نامیده میشود؟

الف . سند

ب . وکالت

ج . نامه دستی

د . هیچکدام

جواب گزینه الف


– فروش 2 سال شرکت با ضمانت دو ساله به شرح زیر است : در سال اول 45,000,000  و سال دوم 55,000,000 ریال و برآورد 4% به ترتیب در سال اول دوم چه مبلغی بدهی در ترازنامه گزارش می شود؟

الف . 5,000,000 – 4,000,000

ب . 3,000,000 – 2,000,000

ج . 2,3000,000 – 1,700,000

د . 2,200,000 – 1,800,000

جواب گزینه د


– کدام گزینه درباره پلاک کوبی صدف می کند؟

الف . اموال امانی نزد شرکت به پلاک کوبی نیاز ندارد

ب . پس از ورود اموال به انبار نیاز به پلاک کوبی ندارد

ج . اموالی که به صورت جداگانه خریداری شده اند ولی در مجموع یک دارایی را تشکیل می دهند جزء اصلی پلاک کوبی می شود مانند سیستم گرمایشی و سرمایشی

د . الف و ج

جواب گزینه د


– اگر بهای تمام شده دارایی در ابتدای سال 1400 مبلغ 50,000,000 ریال و ارزش اسقاط  5,000,000 ریال بود و عمر مفید 5 سال باشد در روش مانده نزولی استهکاک سال سوم چند ریال میباشد؟

الف . 7,500,000 ریال

ب . 7,200,000 ریال

ج . 7,800,000 ریال

د . 7,900,000 ریال

جواب گزینه ب


– مفهوم واگذاری کلیه منافع آتی یک دارایی به اشخاص ثالث بدون دریافت هرگونه مابه ازایی در قابل آن چیست؟

الف . خروج دارایی ثابت

ب . اهادای دارایی ثابت

ج . فروش

د . خروج دارایی ثابت از جریان

جواب گزینه ب


– فاکتور تایید نشده چیست؟

الف . فاکتور فروش

ب . پیش فاکتور

ج . فاکتور خرید

د . پیش فاکتور خرید

جواب گزینه ب


– به دارایی های قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق می شود؟

الف . ثابت

ب . مشهود

ج . نامشهود

د . غیر منقول و منقول

جواب گزینه ج


– موجودی انبار 200,000 ریال بیشتر است کدام حساب بستانکار می شود؟

الف . موجودی کالا

ب . حساب سود و زیان

ج . موارد الف و ب

د . حساب کسر و اضافی انبار 200,000

جواب گزینه د


– ارزش دفتری دارایی ثابتی در زمان فروش آن 3,400 ریال مانده استهکاک انباشته 1,400 ریال و نقد بابت فروش 4,000 ریال است سود و زیان حاصل از فروش چند ریال است؟

الف . 600 – سود

ب . 600  -زیان

ج . 200 – سود

د . 200 – زیان

جواب گزینه الف

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات حسابداری اموال و انبار + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *