دانلود رایگان سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی 1403

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی 1403

  • سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی
  • نمونه سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی
  • کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی
  • نمونه سوالات کلیات فلسفه
  • نمونه سوالات کلیات فلسفه زینب شکیبی

دانلود رایگان سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی 1403

11,900 تومان

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی با پاسخنامه (تستی و تشریحی) فصل به فصل

چند مورد از نمونه سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی:

ارسطو معتقد است کدام فیلسوف بنیانگذار فلسفه می باشد؟

1-تالس

2-افلاطون

3-آنامسیندر

4-آناکسیمنس

جواب: گزینه الف ارسطو معتقد است تالس بنیانگذار فلسفه است صفحه 6 کتاب

 

بحث وحدت در کثرت از سوی چه کسی مطرح شد؟

1-هراکیلتوس

2-لئوکیپوس

3-لائوتسه

4-تالس

جواب: گزینه د صفحه 7 کتاب

 

آموزه دومی که در تفکر تالس سبب می شود، اندیشه وی رنگ و بوی فلسفی بگیرد کدام گزینه است؟

1-جاندار پنداری جمادات

2-تعدد جهان ها

3-هوا ماده المواد جهان هستی است

4-آب را منشا اشیا نمی داند

جواب: گزینه الف تالس آهن ربا را جاندار می پندارد (یعنی جاندار پنداری جمادات) صفحه 7 کتاب

 

او هوا را ماده المواد جهان هستی می داند و غلظت و رقت هوا سبب می شود موجودات مختلف از آن پدید آیند او کیست؟

1-ارسطو

2-افلاطون

3-آناکسیمنس

4-هراکلیتوس

جواب: گزینه ج آناکسیمنس پاسخ صحیح می باشد صفحه 9 کتاب

 

شاخصه های اصیل هستی از منظر پارمندیس کدام گزینه است؟

1-دگرگونی ناپذیری

2-بی حرکت بودن

3-وحدت داشتن

4-همه موارد

جواب: گزینه د پارمندیس سه وصف دگرگونی ناپذیری، بی حرکت بودن و وحدت داشتن را شاخصه های اصیل هستی می داند صفحه 12 کتاب

 

پارمندیس و زنون هویت اصیل موجودات را همان ………….. که امری واحد و یگانه و ساکن است، می دانند و حرکت را امری متوهمانه و مردود بر می شمارند

1-بودها

2-اتم

3-هستی

4-نمودها

جواب: گزینه ج صفحه 13 کتاب

 

افلاطون جهان هستی را به ………… بخش تقسیم می کند و میان آنها ………… فرق عمده مطرح می کند

1-دو – چهار

2-چهار – دو

3-هشت – دو

4-دو – هشت

جواب: گزینه د افلاطون جهان هستی را به دو بخش جهان صور و جهان تصویر صور تقسیم می کند و میان آنها هشت فرق عمده مطرح می کند صفحه 21 کتاب

 

نقطه اشتراک ارسطو با افلاطون در چه نکته ای است؟

1-اهمیت به استقرا

2-ذات گرایی

3-اصالت ماهینی

4-تقسیم موجودات به جوهر و عرض

جواب: گزینه 2 ارسطو مانند استادش موجودات محسوس را واجد یک ساخت پنهان از ظاهر حسی ایشان بنام ذات می پندارد صفحه 24 کتاب

 

اگر انسان را به صورت حیوان ناطق درک کنیم این می شود ……………… انسان زیرا حیوانیت ماده انسان است و ناطقیت او است.

1-رسم تام

2-رسم ناقص

3-حد تام

4-حد ناقص

جواب: گزینه 3 حدتام که در طی آن هم ماده آن پدیده و هم صورت آن پدیده کشف می شود صفحه 28 کتاب

 

ارسطو شناخت تصدیقی از یک پدیده را به سه روش بر می شمرد کدام گزینه جزوه این سه روش نیست؟

1-تمثیل

2-استقرا

3-منطق

4-قیاس

جواب: گزینه 3 ارسطو شناخت تصدیقی از یک پدیده را به سه روش تمثیل و استقرا و قیاس بر می شمرد صفحه 29 کتاب

 

به لحاظ وجود شناختی می توان ………… را بازگشتی به اتمیسم دموکریتنوس و حس گرایی وی در شناخت محسوب نمود.

1-اپیکوریان

2-رواقیان

3-نوافلاطونیان

4-اگزیستانسیالیسم

جواب: گزینه 1 صفحه 31 کتاب

 

تفکر او را می توان قرائتی عرفانی از فلسفه افلاطون دانست البته با آمیزه ای از عقاید ارسطو و رواقیان او کیست؟

1-ارسطو

2-پورهن آلیسی

3-افلوطین

4-زنون

جواب: گزینه 3 افلوطین یا پلوتینوس که نگاه عرفانی او را معمولا ناشی از آشنایی اش با ادیان شرقی و ایران باستان می دانند صفحه 32 کتاب

 

از دغدغه های اصلی آگوستین؟

1-آشتی دین و فلسفه

2-دغدغه عمل و زندگانی

3-پایه گذاری موج دوم شکاکیت

4-بحث تقابل خیر و شر

جواب: گزینه 4 از دغدغه های اصلی آگوستین بحث تقابل خیر و شر بود صفحه 34 کتاب

 

مهمترین نوآوری آکوئیناس؟

1-آشنایی با مرتاضان مکتب جینیسم

2-قرائت عرفانی از فلسفه افلاطون

3-تمایز وجود از ماهیت

4-تفاوت روح از جسم در انسان

جواب: گزینه 3 مهمترین نوآوری آکوئیناس در تمایز وجود از ماهیت بر شمرده شده است صفحه 35 کتاب

 

او معتقد شد جهان از ذرات بسیطی ساخته شده که نام موناد را بر آنها نهاد و خداوند را موناد مونادها فرض کرد او کیست؟

1-مالبرانش

2-لایبنیتس

3-بیکن

4-کارت

جواب: گزینه 2 صفحه 47 کتاب

 

از نظر کانت جدل استعلایی چگونه رخ می دهد؟

1-در هنگام اطلاق مقولات ذهنی بر امور غیر حسی

2-در هنگام اطلاق مفاهیم کلی بر مصادیق غیر محسوسشان

3-در هنگام اطلاق زمان و مکان بر داده های غیر حسی

4-در هنگام اطلاق مقولات ذهن بر داده های تجربی

جواب: گزینه 1 از نظر کانت اگر مقولات را به امور غیر محسوس مثل خدا یا نفس نسبت دهیم دچار جدل استعلایی می شویم صفحه 55 کتاب

 

در تفکر آگوست کنت تنها روش شناخت، روش ………….. و …………. در نظر گرفته می شد که از آن می توان به مرحله نخست پوزیتویسم یاد کرد.

1-منطقی – تجربی

2-حسی – تجربی

3-منطقی – معنایی

4-حسی – معنایی

جواب: گزینه 2 صفحه 61 کتاب

 

مرحله دوم پوزیتویسم با ظهور او به وقوع پیوست و ایده این مکتب کمی دقیقتر شد و مبتنی بر آن بود که در علم، تنها باید از واژگانی استفاده شود که به صورت تجربی قابل مشاده اند او کیست؟

1-نیچه

2-کانت

3-ماخ

4-هیوم

جواب: گزینه 3 به اعتقاد ارنست ماخ، در علم، تنها باید از واژگانی استفاده شود که به صورت تجربی قابل مشاهده اند و نمی توان در نظریه های علمی، از واژگانی مانند میدان الکتریکی استفاده کرد گاهی از این دیدگاه، به عنوان تجربه گرایی خام، یاد می شود صفحه 61 کتاب

 

بر اساس اصل تحقیق پذیری امثال هیل گزاره های اخلاقی را گزاره های فاقد …………. می دانستند.

1-منطق

2-معنا

3-تحلیل

4-اثبات

جواب: گزینه 2 صفحه 62 کتاب

 

مهمترین مشکلی که گریبانگیر پوزیتویسم منطقی شد، کدام گزینه است؟

1-کاربرد نادرست زبان در فلسفه

2-منازعات فلسفی

3-عدم معنادارای اصل اثبات پذیری بر اساس خودش

4-به شدت تحت تاثیر آرا تکاملی داروین بود

جواب: گزینه 3 مهمترین مشکلی که گریبانگیر پوزیتویسم منطقی شد عدم معنادارای اصل اثبات پذیری بر اساس خودش بود صفحه 62 کتاب

 

ایده ابطال پذیری از کیست؟

1-برگسن

2-هیوم

3-جان لاک

4-کارل پوپر

جواب: گزینه 4 پوپر به عنوان یکی از فیلسوفان برجسته علم در قرن بیستم برای سنجش امری به علمی و غیر علمی ایده ای ارائه کرد که از آن با عنوان ابطال گرایی در علم نام برده می شود صفحه 62 کتاب

 

او را می توان از نخستین فیلسوفان تحلیل محسوب نمود که به بحث معناداری گزاره ها و اهمیت آن در فلسفه توجه ویژه کرد او کیست؟

1-برگسن

2-مور

3-جان لاک

4-کارل پوپر

جواب: گزینه 2 صفحه 63 کتاب

 

مور معتقد بود بسیاری از مشکلات لاینجل فلسفی که در طول تاریخ فلسفه مرتبا تکرار می شوند ناشی از چیست؟

1-کاربرد نادرست زبان در فلسفه

2-منازعات فلسفی

3-عدم معنا دارای اصل اثبات پذیری بر اساس خودش

4-به شدت تحت تاثیر آرا تکاملی داروین بود

جواب: گزینه 1 صفحه 63 کتاب

 

از مهمترین وجوه اشتراک فلسفه های قاره ای آنست که …….. را رد می نمایند و شناخت را امری نسبی و تحت تاثیر زبان و فرهنگ و تاریخ و …….. بر می شمرند

1-تجربه گرایی

2-واقع گرایی

3-اثبات گرایی

4-علم گرایی

جواب: گزینه 4 صفحه 67 کتاب

 

نیچه تحت تاثیر ……………… اعتقاد به نیروی عقل و پیشرفت مداوم انسان بسوی سعادت نهایی اش تحت تاثیر عقل را مردود می دانست

1-شوپنهاور

2-هیوم

3-ویتگنشتاین

4-فرگه

جواب: گزینه 4 صفحه 67 کتاب

 

تقابل با ایده آلیسمی که برادلی مطرح می نمود خاستگاه اصلی طرح نظریه ………….. است

1-اگزیستانسیالیسم

2-پراگماتیسم

3-رئالیسم

4-پوزیتویسم

جواب: گزینه 2 علم گرایی یا همان پراگماتیسم صفحه 70 کتاب

 

سه گروه با روشهای متفاوت این انگاره را رقم زده اند که فلسفه اسلامی صرفا مرور مجدد مسائل فلسفی و آثار فیلسوفان یونانی و نوافلاطونی است و فاقد خلاقیت در حوزه فلسفه است کدام یک نیست؟

1-خاورشناسان

2-مدرسیان

3-مورخان فلسفه با گرایش کاتولیکی

4-ناسیونالیسم عربی

جواب: گزینه 2 این سه گروه عبارتند از: خاور شناسان برخی مورخان فلسفه با گرایش کاتولیکی برخی متفکران عرب با گرایش های ناسیونالیستی صفحه 81 کتاب

 

مشکل اصلی خاورشناسان در مطالعه سیر فلسفه اسلامی چه بود؟

1-رویکردی انتقادی به مطالعه فلسفه اسلامی دارند

2-رویکردی تاریخی به مطالعه فلسفه اسلامی دارند

3-رویکردی پدیدار شناختی به مطالعه فلسفه اسلامی دارند

4-رویکردی انحصار طلبانه به مطالعه فلسفه اسلامی دارند

جواب: گزینه 2 صفحه 81 کتاب

 

برتراند راسل در کدام کتاب زمانی که به بحث از فلسفه اسلامی می پردازد رگه های استعمار گرایانه به مسلمانان وجود دارد؟

1-جستارهای فلسفی

2-شرح حال برتراند راسل بقلم خودش

3-تکامل فلسفی من

4-تاریخ فلسفه غرب

جواب: گزینه 4 برتراند راسل را اگر چه نمی توان متفکری با نگاه استعمار گرایانه به مسلمانان محسوب نمود ولی رگه های چنین رویکردی در کتاب تاریخ فلسفه غرب او زمانی که به بحث از فلسفه اسلامی می پردازد قابل مشاهده است صفحه 82 کتاب

 

انگیزه مورخان فلسفه با گرایش کاتولیکی از تقلیل فلسفه اسلامی به یک سیر فلسفی از کندی تا ابن رشد چیست؟

1-مقدمه بودن فلسفه اسلامی برای فلسفه مسیحی

2-منحصر کردن فلسفه اسلامی به مباحث کلامی

3-تلفیق فلسفه اسلامی با فلسفه یهودی

4-ادغام فلسفه اسلامی در فلسفه مسیحی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات کلیات فلسفه و آشنایی با فلسفه اسلامی زینب شکیبی 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *