سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی با جواب + دانلود رایگان

  • صفحه نخست
  • سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی با جواب + دانلود رایگان

  • سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی رایگان
  • دانلود سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی
  • سوالات حسابداری بهای تمام شده با جواب
  • دانلود سوالات حسابداری بهای تمام شده با جواب

سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی با جواب + دانلود رایگان

19,200 تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی:

سوالات چهارگزینه ای:

سوالات تشریحی:

سوالات عملی:

مسائل:

+ سوالات امتحانی پایان ترم

– اگر هزینه حقوق و دستمزد شرکتی 1,000,000 ریال و دستمزد ایام مرخصی 6,000,000 ریال برای سال میباشد برای آذر ماه سال جاری مبلغ تخصیص یافته به دستمزد ایام مرخصی در زمان تخصیص چه مقدار خواهد بود و تحت کدام حساب در دفاتر منظور خواهد گردید؟

الف . 500,000 – حساب کنتل حقوق – بدهکار

ب . 500,000 – حساب کالای در جریان – بدهکار

ج . 500,000 – حساب کنترل سربار – بدهکار

د . 500,000 – حساب کنترل سربار – بستانکار

جواب گزینه ج


– هزینه های غیر مستقیمی که در طی دوره مالی در واحد تولیدی اتفاق می افتد و یا در پایان دورۀ مالی با انجام اصلاحات شناسایی و ثبت می شوند هزینه های ……….می گویند.

الف . واقعی سربار

ب . عملیاتی

ج . غیر عملیاتی

د . جاری

جواب گزینه الف


– مؤدیانی خوش حساب هستند که ………….مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

الف . 3 سال

ب . 2 سال

ج . 4 سال

د . 1 سال

جواب گزینه الف


– ……….. بخشی از مالیات بر در آمد اشخاص است که میزان و محاسبه کسر و پرداخت آن طبق قانون صورت می گیرد این مالیات مبلغی است که کارفرما از دستمزد کارمند نظر خود نگه می دارد و مستقیماً به دولت پرداخت می کند.

الف . مالیات اجباری

ب . مالیات تکلیفی

ج . مالیات بر در آمد

د . مالیات بر ارث

جواب گزینه ب


– عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال توسط چه کسی تعیین می شود؟

الف . رئیس جمهور

ب . مجلس شورای اسلامی

ج . هیات دولت

د . کارفرما

جواب گزینه ج


– موجودی اول دوره 200,000 و موجودی مصرف شده 100,000 و موجودی پایان دوره 80,000 میباشد دفعات گردش موجودی مواد چقدر خواهد بود؟

الف . 8 دفعه

ب . 7 دفعه

ج . 9 دفعه

د . 5 دفعه

جواب گزینه ب


– زمانی که ساخت محصول از دو دایره موازی آغاز و مرحله آخر به صورت یک کالای ساخته شده با یکدیگر ادغام و ترکیب شوند…………..

الف . جریان گردش متوالی محصول صورت پذیرفته است

ب . جریان گردش انتخابی محصول صورت پذیرفته است

ج . جریان گردش موازی محصول صورت پذیرفته است

د . جریان گردش متواتر محصول صورت پذیرفته است

جواب گزینه ج


– کدام گزینه به معنای تسهیم ثانویه می باشد؟

الف . تسهیم ثانویه یعنی سرشکن کردن هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

ب . تسهیم هزینه های سربار به مراکز هزینه را تسهیم ثانویه گویند

ج . تسهیم هزینه های دوایر تولیدی به دوایر خدماتی را تسهیم ثانویه گویند

د . تسهیم هزینه های دوایر تولیدی به دوایر خدماتی دیگر را تسهیم ثانویه گویند

جواب گزینه الف


– کدام گزینه به ترتیب مراحل عمل دایره خرید مواد را نشان می دهد؟

الف . 1 استعلام بهاء 2- وصول برگ در خواست خرید 3-بررسی پیشنهاد قیمت فروشندگان

ب . 1- بررسی پیشنهاد قیمت فروشندگان 2- استعلام بهاء 3- وصول برگ در خواست خرید

ج . 1- وصول برگ در خواست خرید 2- استعلام بهاء 3- بررسی پیشنهاد قیمت فروشندگان

د . 1- استعلام بهاء 2- بررسی پیشنهاد قیمت فروشندگان3- وصول برگ در خواست خرید

جواب گزینه ج


– پرداخت حقوق و دستمزد ایام مرخصی به کارکنان مستقیم هنگامی که در مرخصی به سر می برند معمولا دستمزد مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مستقیماً به حساب کنترل کالای در جریان ساخت منظور نمیگردد بنابراین این هزینه دستمزد ایام مرخصی معمولا به حساب ………… منظور و در طول دوره مربوط از طریق به کارگیری نرخ های جذب سربار به کلًیه محصولات و سفارش ها تخصیص داده می شود.

الف . کنترل موجودی

ب . کنترل حقوق

ج . کنترل سربار ساخت

د . الف و ب

جواب گزینه د


– پرداخت دستمزد براساس طرح تشویق حقوق و دستمزد در واقع ترکیبی از ……….

الف .کارمزد و روزمزد است

ب . کارمزد و دستمزد است

ج . دستمزد و روزمزد است

د . روزمزد و تشویق است

جواب گزینه الف


– …………..  عبارت است از بهای فروش اقلام موجودی مواد و کالا پس از کسر تمام مخارج و مربوط و تمام مخارجی که واحد تجاری در رابطه با بازاریابی فروش و توزیع کالا متحمل خواهد شد و مستقیماً به اقلام مورد نظر مربوط می شود.

الف . ارزش منصفانه

ب . ارزش دفتری

ج . خالص ارزش فروش

د . ناخالص فروش

جواب گزینه  ج


– کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف . هر گاه موجودی واقعی انبار پیش از مانده طبق کارت انبار باشد اضافات انبار وجود دارد

ب . هر گاه موجودی واقعی انبار کمتر از مانده طبق کارت انبار باشد کسری انبار وجود دارد

ج . برای ثبت برگشت مواد از خط تولید به انبار حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کالای در جریان ساخت بستانکار خواهد شد

د . هر سه مورد فوق صحیح است

جواب گزینه د


– اگر مانده حساب کسر یا اضافه جذب سربار مبلغ جزیی باشد به جه حسابی بسته می شود؟

الف . کالای در جریان ساخت

ب . کالای ساخته شده

ج . قیمت تمام شده کالالی فروش رفته

د . حساب فروش

جواب گزینه ج


– مقداری موادی که بین حداقل و حداکثر موجودی می باشد و در زمان کاهش میزان موجودی به آن مقدار باید برای خرید مواد اقدام نمود چه نام دارد؟

الف . حداقل موجودی

ب . با صرفه ترین مقدار سفارش

ج . حد تجدید سفارش

د . حداکثر موجودی

جواب گزینه ج


– کدام گزینه زیر تکمیل می کند؟

هزینه ای که در مؤسسات تولیدی در گروه مواد مستقیم مصرفی و دستمزد مستقیم قرار نگیرد به طور حتم ………..

الف . در گروه مواد غیر مستقیم قرار می گیرد

ب . در گروه دستمزد غیر مستقیم قرار می گیرد

ج . در گروه سربار قرار می گیرد

د . در گروه هزینه های تولید قرار می  گیرد

جواب گزینه ج


– اجاره سالانه یک واحد مبلغ 120,000,000 ریال میباشد با توجه به معافیت ماده 53 در آمد اجراه مشمول مالیات این واحد چقدر خواهد بود؟

الف . 90,000,000

ب . 80,000,000

ج . 30,000,000

د . 50,000,000

جواب گزینه الف


– کدام گزینه از مزایای طرح تشویقی پاداش دسته جمعی می باشد؟

الف . کاهش ضایعات تولید

ب . ایجاد همکاری گروه

ج . کاهش هزینه سرپرستی واحد

د . همه موارد

جواب گزینه د


– کدام گزینه در ارتباط با مؤسسات تولیدی صحیح می باشد؟

الف . این مؤسسات به خرید و فروش مواد خام و کالای ساخته شده مبادرت می ورزند

ب . این مؤسسات به ارائه خدمات می پردازند

ج . این مؤسسات کالای مصرفی تولید می نمایند

د . این مؤسسات کالای مصرفی با دوام با استفاده از نیروی انسانی و ماشین آلات تولید می نمایند

جواب گزینه د


– کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف . %7 بیمه سهم کارگر به کارفرما پرداخت می شود

ب . %20 حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود

ج . %3 بیمه بیکاری توسط کارفرما به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز می شود

د . از محل 3% بیمه بیکاری در زمان بیکاری تحت شرایط خاصی توسط سازمان تأمین اجتماعی به کارگر بیکار حقوق پرداخت می گردد

جواب گزینه الف


– سیگار توتون پیپ و تنباکو وارداتی …………….. ارزش افروده دارد.

الف . 55 درصد

ب . 65 در صد

ج . 60 درصد

د . 70 درصد

جواب گزینه ب


– در کدام روش تسهیم ثانویه سربار خدمات متقابل دوایر خدماتی به یکدیگر مدنظر می باشد؟

الف . روش مستقیم

ب . روش یکطرفه

ج . روش ریاضی دو طرفه

د . هیچکدام

جواب گزینه ج


– هزینه های سربار به چند دسته تقسیم می شود؟

الف . سربار ساخت

ب . سربار ادرای و تشکیلاتی

ج . سربار و توزیع فروش

د . همه موارد

جواب گزینه د


– حساب کسر یا اضافه جذب سربار باید در پایان دوره مالی بسته شود اگر مانده کسر یا اضافه جذب سربار مبلغی کم اهمیت باشد به حساب ……………..انتقال داده می شود.

الف . بهای تمام شده کالای فروش رفته

ب . کنترل مواد

ج . کنترل سربار

د . به هیچ حسابی انتقال داده نمی شود

جواب گزینه الف


– اگر به زمام عادی انجام کار اوقات استراحت و تاخیرات احتمالی اضافه می شود کدام گزینه حاصل خواهد آمد؟

الف . زمان استاندارد کار

ب . زمان عادی انجام کار

ج . ساعات اضافه کاری

د . ساعت استاندارد اضافه کاری

جواب گزینه الف


– کدام یک از موارد زیر فرمول محاسبه نرخ سربار می باشد؟

الف . سربار ساخت واقعی تقسیم بر ساعات کار مستقیم واقعی

ب . سربار ساخت واقعی تقسیم بر ساعات کار مستقیم پیش بینی شده

ج . سربار ساخت برآورده شده تقسیم بر ساعت کار مستقیم پیش بینی شده

د . سربار ساخت برآورده شده تقسیم بر ساعت کار مستقیم واقعی

جواب گزینه ج


– کدام گزینه زیر صحیح نمی باشد؟

الف . مساعد پرداخت بخشی از حقوق قبل از پایان ماه کاری است

ب . %23 بیمه سهم کارفرما که یکی از کسورات حقوق می باشد

ج . مبالغی که کار فرما از حقوق کارگر براساس حکم دادگاه کسر نمی نمایند و به صندوق اجرا واریز می شود را اجراییات گویند

د . کسر اقساط وام ضروری یکی از کسور توافقی می باشد

جواب گزینه ب


– هزینه های غیر مستقیم بعنوان کدام یک از طبقه بندی هزینه ها محصوب می شود؟

الف . طبقه بندی طبیعی هزینه ها

ب . طبقه بندی براساس ارتباط با حجم و تعداد تولید

ج . طبقه بندی براساس ارتباط آنها با تولید محصول

د . طبقه بندی مستقیم با نوع تولید

جواب گزینه ج


– مشخص نمودن سهم هر دایره را در ایجاد هزینه سربار …………

الف . جذب سربار گویند

ب . تعین مبنای سربار گویند

ج . تسهیم سربار گویند

د . تفکیک سربار گویند

جواب گزینه ج


– کدام گزینه از روشهای تسهیم سربار نمی باشند؟

الف . روش مستقیم

ب . روش یکطرفه

ج . روش ساده

د . روش دو طرفه ریاضی

جواب گزینه ج


– کدام گزینه از انواع طبقه بندی مواد اولیه می باشد؟

الف . مواد مستقیم و غیر مستقیم

ب . مواد مستقیم و مواد ضروری

ج . مواد پر هزینه و مواد غیر مستقیم

د . مواد ضروری و مواد غیر مستقیم

جواب گزینه الف


– هزینه های سربار کارخانه به چند صورت به دوایر تقسیم می گردد؟

الف . تسهیم مستقیم

ب. تسهیم براساس مبنای مناسب

ج . تسهیم غیر مستقیم

د . موارد الف و ب

جواب گزینه د


– کدام گزینه از مباحث مورد نظر مواد اولیه در مؤسسات تولیدی نمی باشد؟

الف . فروش مواد با سود بیشتر

ب . مدیریت تهیه و کنترل مواد

ج . تهیه و خرید مواد اولیه

د . نگهداری و انبار داری مواد

جواب گزینه الف


– کدام گزینه از فواید استفاده از طرحهای تشویقی دستمزد می باشد؟

الف . اعمال کنترل بیشتر بر هزینه های حقوق و دستمزد

ب . تشویق کارکنان به تولید بیشتر از هدف کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش در آمد کارکنان

ج . افزایش تولید طی دوره و کاهش بهای تمام شده با توجه به اینکه سهم هزینه ثابت یک واحد کاهش می یابد

د . همه موارد

جواب گزینه د


– هنگام پرداخت حقوق و ادستمزد در سیستم بهای تمام شده حساب بدهکار کدام یک از موارد زیر است؟

الف . کنترل مواد

ب . کنترل حقوق و دستمزد

ج . دستمزد پرداختنی

د . هیچکدام

جواب گزینه ب


– کدام گزینه زیر سربار نمی باشند؟

الف . هزینه دستگیره قابل نصب در ساخت کمدهای چوبی

ب . هزینه حقوق سرپردستان تولید

ج .  بیمه اجتماعی سهم کار فرما

د . هزینه کاغذ مصرفی در تهیه کتاب

جواب گزینه د


– به کدام دلیل هزینه های سفارش کار جذب سربار صورت می پذیرد؟

الف . بدلیل اینکه به طور معمول سربار  واقعی در ابتدا و طی دوره مالی مشخص نمی باشد

ب . بدلیل اینکه تعیین بهای تمام شده به شکل نسبتا دقیق در قبول سفارش لازم می نمایند

ج . بدلیل آنکه سربار هزینه غیر واقعی می باشد

د . موارد الف و ب

جواب گزینه د


– اگر مواد مستقیم باشند و به خط تولید ارسال شوند به کدام حساب منظور میگردند؟

الف . کالای در جریان ساخت

ب . کنترل مواد

ج . کنترل سربار ساخت

د . کالای ساخته شده

جواب گزینه ج


– تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد به عهده کدام یک از دوایر زیر می باشد؟

الف . دایره زمان سنجی

ب . دایره ثبت اوقات کار

ج . دایره حسابداری حقوق و دستمزد

د . دایره کارگزینی

جواب گزینه ج


– کدام گزینه اجزاء و عوامل بهای تمام شده نمی باشد؟

الف . تولید

ب . موارد اولیه

ج . دستمزد

د . سربار

جواب گزینه الف


– کدام گزینه از علل پیش بینی و برآورد سربار نمی باشد؟

الف . اختلاف بین مقدار تولید واقعی با تولید برنامه ریزی شده

ب . دقیق بودن هزینه های پیش بینی شده

ج . مشخص نبودن مبلغ واقعی بعضی از هزینه های سربار

د . امکان وایجاد شرایط مناسب برای مقایسه هزینه های واقعی و پیش بینی شده

جواب گزینه ب


– در صورتی که تنها مواد مستقیم ارسال شده باشد کدام حساب در بدهکار قرار میگیرد؟ ( بس کنترل موجودی)

الف . کالای در جریان ساخت

ب . کنترل مواد

ج . کنترل سربار ساخت

د . کالای ساخته شده

جواب گزینه الف


– در ماموریت کارمند برای انجام کار حداقل چند کیلو متر باید از محل کارگاه اصلی دور شود؟

الف . 20 کیلومتر

ب . کیلومتر 30

ج . کیلومتر 40

د . 50 کیلومتر

جواب گزینه د


– در آمد سالانه شخصی حقوقی 20,000,000 ریال در ماه است در آمد مشمول مالیات چقدر خواهد بود؟

الف . 60,000,000 ریال

ب . 70,000,000 ریال

ج . 22,000,000 ریال

د . 350,000,000 ریال

جواب گزینه الف


– در صورتی که اضافه کاری در مؤسسات تولیدی به علت اضافه تولید باشد فوق العاده اضافه کاری به کدام حساب می شود می شود؟

الف . حساب کالای در جریان ساخت

ب . حساب سربار کارخانه

ج . حساب سود زیان

د . حساب سربار اداری و تشکیلات

جواب گزینه ب

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات حسابداری بهای تمام شده مالیاتی با جواب + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *