دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت عمومی

 • صفحه نخست
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت عمومی

 • دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت عمومی
 • سوالات استخدامی بهداشت عمومی
 • نمونه سوالات استخدامی بهداشت عمومی
 • منابع آزمون استخدامی بهداشت عمومی

دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت عمومی

(دیدگاه 1 کاربر)

29,900 تومان

توضیحات

دانلود pdf مهمترین سوالات استخدامی بهداشت عمومی با پاسخنامه (سوالات دوره های گذشته)

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی بهداشت عمومی:

سوال

پاسخ

1- وظایف مدیران عبارتست از:

1) برنامه ریزی سازماندهی ایجاد انگیزش رهبری کنترل و ارزریابی

2) برنامه ریزی اجرا ارزیابی

3) برنامه ریزی هماهنگی اجرا

4) سازماندهی ارزیابی اجرا

 

گزینه 1 صحیح است

2-……………… شامل انجام یک سلسله عملیاتی است که در نهایت به تأمین هدف ها به نحوه مطلوب و مؤثر می انجامد به گونه ای که زمان و استعدادها بدون اتلاف و به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

1) برنامه ریزی

2) مدیریت

3) کارآیی

4) سازماندهی

 

گزینه 3 صحیح است

3- یعنی این مؤسسه تا چه حد توانسته است وظایف خود را به نحوه عالی انجام دهد.

1) Management performance

2) Organizational performance

3) EFFiciency

4) EFFectiveness

 

گزینه 2 صحیح است

4- ……………یعنی توانایی در به کارگیری مقدار کمتری نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر .

1) کارآیی

2) اثر بخشی

3) بهره وری

4) رشد کمی

 

گزینه 3 صحیح است

5-………………. بر این باور است که عملکرد مدیر را باید با شاخص یا معیار اثبر بخشی و کارایی مورد ارزیابی قرار داد .

1) تیلور

2) هنری فایول

3) مینتز برگ

4) پیتر دراکر

 

گزینه 4 صحیح است

6-…………… اعتقاد داشت که مدیریت باید پا به پنج اصل باشد : تحقیق استاندارد برنامه ریزی کنترل و همکاری پایه گذار.

1) بارنارد

2) فایول

3) تیلور

4) جرج

 

گزینه 3 صحیح است

7- انجام درست کارها و انجام کارهای درست اشاره به چه مفاهیمی در مدیریت دارد؟

1) اثبلر بخشی ، کارآیی

2) راندمان ، کارآیی

3) کارآیی ، اثر بخشی

4) کارآیی ، راندمان

 

گزینه 3 صحیح است

8- سهم کدام یک از مهارت های زیر در سطوح مختلف مدیریت عالی میانی و عملیاتی مشترک و یکسان است؟

1) ادراکی

2) انسانی

3) فنر

4) هدف گذاری

 

گزینه 2 صحیح است

9- توانایی انجام کارها با دیگران و با یاری آن ها که باعث شناخت انگیزش و کاربرد رهبری مؤثر در رابطه با آنان می شود را مهارت …………….. گویند.

1) ادراکی

2) انسانی

3) فنی

4) نظری

 

گزینه 2 صحیح است

10- مسئولیت اصلی مدیرت عالی سازمان کدام است؟

1) تعیین هدف ، استراتژی ها و شیوه های انجام کار

2) تعیین اهداف استراتژی ها و طرح سازمان

3) تعیین برنامه عملیاتی دستورالعمل و روش های انجام کار

4) تعیین اهداف برنامه های عملیاتی و کانال های ارتباطاتی

 

گزینه 2 صحیح است

11- در کدام یک از سطوح سازمانی به مهارت ادراکی بیشتر نیاز است؟

1) بالا

2) میانی

3) پایین

4) کلید سطوح

 

گزینه 1 صحیح است

12- گزینش هدف های مناسب از دیدگاه پیتر دراکر یعنی:

1) اثر بخشی

2) کارآیی

3) بهیود کیفیت

4) بهره روی

 

گزینه 1 صحیح است

13- مهارت های مورد نیاز رهبران موفق عبارتند از :

1) تخصصی ، انسانی

2) انسانی ، ادراکی ، طراحی

3) تخصصی ، انسانی ، اجرایی

4) انسانی ، فنی ، اداراکی

 

گزینه 4 صحیح است

14-…………… به داده هایی اطلاق می گردد که به یک روش معنی دار تنظیم شده اند.

1) Information

2) Communication

3) Data

4) out put

 

گزینه 1 صحیح است

15-………………. معتقد است که هر مدیر باید دارای توانایی جسمی فکری اخلاقی و معلومات عمومی و تخصصی و تجربه باشد .

1) تیلور

2) فایول

3) فالت

4) پولدینگ

 

گزینه 2 صحیح است

16- در مدیریت اقتصاد باید:

1) با توجه به منافع کارکنان و کارفرما یا سهام داران باید تصمیم لازم را اتخاذ نمود

2) با توجه به منافع بلند مدت سازمان باید تصمیم گیری نمود

3) با توجه به شرایط محیط و تشخیص وضع موجود مناسب ترین تصمیم اتخاذ نمود

4) براساس وضع موجود و شناخت محیط در مورد منافع صاحبان سهام یا کارفرما تصمیم گیری نمود

 

گزینه 3 صحیح است

17-………… یعنی شیوه ای منظم یا سیستماتیک برای انجام امور.

1) سیستم

2) سازمان

3) مدیریت

4) فرآیند

 

گزینه 4 صحیح است

18- شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به کدام یک از عوامل زیر دارد؟

1)ساخت فرهنگی

2) ساخت سیاسی

3) ساخت اجتماعی

4) ساخت اقتصادی

 

گزینه 3 صحیح است

19-……………………… عبارتست از نظم بخشیدن به آشفتگی ها و بی نظمی ها در امور.

1) فرآیند سازمان

2) فرآیند سیستم

3) فرآیند مدیریت

4) فرآیند مدیریت

 

گزینه 1 صحیح است

20- مترون در بیمارستان در یکی از سطوح مدیریتی زیر قرار دارد:

1) سطح بالا

2) خط اول

3) میانی

4) تخصصی

 

گزینه 3 صحیح است

21- مهارت ادراکی عبارتست از:  

1) توانایی به کار بردن دانش روش ها فنون و ابزار

2) توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم

3) توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان

4) توانایی درک نیازها علایق افراد سازمان

 

گزینه 3 صحیح است

22- کدامیک از سیستم های زیر بسته است؟

1) سیستم شوروی در زمان استالین

2) سیستم

3) دستگاه گردش خون در بدن انسان

4) اتم

 

گزینه 2 صحیح است

23- مدیریت در سطح اول «سرپرستی» نیازمند ……………… می باشد.

1) مهارت فنی کمتر و مهارت ادارکی بیشتر

2) مهارت فنی بیشتر و مهارت ادارکی کمتر

3) مهارت انسانی بیشتر و مهارت فنر کمتر

4) مهارت ادراکی کمتر و مهارت انسانی بیشتر

 

گزینه 2 صحیح است

24- تقسیم کار تعیین اختیار و مسئولیت و تنظیم روابط مربوط به کدامیک از اصول مدیریت می باشد؟

1) برنامه ریزی

2) سازماندهی

3) هدایت رهبری

4) نظارت و کنترل

 

گزینه 2 صحیح است

25- اصل نظارت و کنترل در کدامیک از مهارت های مدیریت بیشتر تأکید می شود؟

1) فنی

2) انسانی

3) ادارکی

4) طراحی

 

گزینه 1 صحیح است

26- تیلور معتقد بود که مدیریت باید بر پنج مفهوم یا اصل پایه گذاری شود این اصول عبارتند از : 

1) تحقیق استاندارد برنامه ریزی کنترل همکاری

2) برنامه ریزی تقسیم کار کنترل هدایت – همکاری

3) تحقیق برنامه ریزی سازماندهی کنترل همکاری

4) انگیزش کنترل – هماهنگی

 

گزینه 1 صحیح است

27- توانایی مدیر در هماهنگی نمودن یکپارچه کردن فعالیت ها و منافع سازمان جزء مهارت های…………….. است.

1) انسانی

2) فنی

3) اصولی

4) فردی

 

گزینه 3 صحیح است

28- مکتب کلاسیک بر کدام مورد تأکید دارد؟

1) انسان

2) ساختار

3) کار

4) نظام

 

گزینه 3 صحیح است

29- نهضت مدیریت علمی به وسیله کدامیک از اندیشمندان زیر آغاز شد؟

1) آدام اسمیت

2) فردریک تیلور

3) کلود جرج

4) هانری فایول

 

گزینه 2 صحیح است

30- مکانیزم های زمان سنجی حرکت و مزد بر اساس میزان کار مورد تأیید کدام یک از مکاتب مدیریت است؟

1) کلاسیک

2) نگرش سیستمی

3) نئوکلاسیک

4) اقتضایی

 

گزینه 1 صحیح است

31- کدام یک از تئورهای زیر به عنوان جدیدترین تئوری اصلی مدیریت محسوب می شود؟

1) نگرش اقتضایی

2) نگرش سیستمی

3) جنبش نوین روابط انسانی

4) مکتب کمی

 

گزینه 3 صحیح است

32- به طور کلی مفهوم …………………. و …………………….. زیر بنای ساختار تئوری اقتضا را تشکیل می دهد .

1) سیستم های باز شرایط مطمئن

2) سیستم های بسته شرایط نامطمئن

3) سیستم های باز شرایط نامطمئن

4) سیستم های بسته شرایط مطمئن

 

گزینه 3 صحیح است

33- کدام مورد از مکانیزهای مدیریت علمی یا تیلوریسم است؟

1) آموزش علمی کارکنان

2) انتخاب علمی کارکنان

3) پرداخت های تشویقی به کارکنان

4) کاربرد شیوه علمی در تجزیه و تحلیل کاراها

 

گزینه 3 صحیح است

34- هدف از به کارگیری نظام بورکراسی در سازمان ها چیست؟

1) برقراری دستور العمل مقررات رویه ها و شرح وظایف مسئولیت ها است

2) جلوگیری از به کارگیری مقررات

3) به انگیزش در آوردن کراکنان

4) حذف سلسله مراتب اداری

 

گزینه 1 صحیح است

35- طبق نظریه …………………. یک سازمان عبارت است از فرآیندی ساختاری که در آن افراد برای اهدافی معین در تماس متقابل با یکدیگر قرار دارند؟

1) کلاسیک

2) نئوکلاسیک

3) نوین تحلیل سیستمی

4) روابط انسانی

 

گزینه 4 صحیح است

36- تئوری مدیریت دیوان سالاری را کدام یک از اندیشمندان زیر ارائه نمود؟

1) هنری فایول

2) پیتر دراکر

3) ماکس ویر

4) التون مایو

 

گزینه 3 صحیح است

37- براساس موازین مدیریت علمی کدام یک از عوامل زیر مهمترین معیارهای طراحی شغل را تشکیل می دهند؟

1) حداکثر رساندن تخصص

2) حداکثر رساندن انعطاف در انجام کار

3) حداقل رساندن سطح مهارت مورد نیاز

4) موارد 1 و 3

 

گزینه 4 صحیح است

38- به نظر فردریک تیلور به کار بستن روش های علمی در مسائل مدیریت موجب ………….. می شود.

1) کاهش رقابت در تولید

2) افزایش قابلیتکراکنان غیر متخصص

3) ازدیاد کارایی

4) ازدیاد رقابت

 

گزینه 3 صحیح است

39- خشکی مقررات جمود شخصیت جابجایی اهداف محدودیت در پذیرش هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت اظطراب و نگرانی از جمله جنبه های منفی ………………….. می باشد.

1) اتوکراسی

2) مدیریت بر مبنای هدف

3) مدیریت سیستم های اطلاعاتی

4) بورکراسی

 

گزینه 4 صحیح است

40- عواملی چون سبک رهبری سیستم نیروی انسانی ارزش های مشترک و ساختار در کدام رهیافت مدیریتی مطرح است؟

1) اقتضایی

2) S-7 (هفت سین) مکینزی

3) سیستمی

4) فنی – اجتماعی

 

گزینه 2 صحیح است

41- مدیریت بر مبنای هدف فرآیند تعیین توافقی هدف میان …………….. است.

1)  مدیران

2) فرد و سازمان

3) سازمان و محیط

4) فرد و مدیر

 

گزینه 4 صحیح است

42- براساس تئوری …………… سازمان ها از حیث وسعت و اندازه سکل قانونی وضعیت تکنولوژی نیروی انسانی عوامل دیگر با امکانات و محدودیت هایی روبه رو هستند وباید خود را با آن ها وفق دهند.

1) T

2) Z

3) سایبرنیتیک

4)  اقتضا

 

گزینه 4 صحیح است

43- نظریه مدیریت علمی بر مطالعه و بررسی …………… تأکید دارد.

1) شرایط محیط کار

2) زمان و حرکات کار

3) انگیزش کار

4) قوانین و مقررات عمومی

 

گزینه 1 صحیح است

44- مطالعات هاتورن چه موضوعی را آشکار ساخت؟

1) اهمیت و نقش عوامل انسانی در اداره سازمان ها

2) نقش و اهمیت مدیریت علمی

3) توجه به نیازهای انسان در محیط کار

4) نقش حقوق و دستمزد در ایجاد انگیزش در کارکنان

 

گزینه 1 صحیح است

45- کدام یک از شخصیت های زیر بنیان گذار مکتب نئوکلاسیک شناخته شده است؟

1) هنری فایول

2) فردریک تیلور

3) کریس آرجریس

4) التون مایو

 

گزینه 4 صحیح است

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت عمومی

 1. آرزو عباسی

  سلام یک سوال داشتم این مجموعه چند سوال هستش و اینکه تمامش با جواب هستند؟

  • محمدی

   بیش از 1000 سوال و همراه با جواب هستش

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *