سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی 1403 جزوه کتاب

  • صفحه نخست
  • سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی 1403 جزوه کتاب

  • سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی
  • نمونه سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی
  • کتاب اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی
  • جزوه اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی

سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی 1403 جزوه کتاب

9,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

برای دانلود قسمتی از سوالات اینجا کلیک کنید

توضیحات

جزوه و کتاب و سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی با جواب (قابل سرچ)

 

چند مورد از سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی:

کدام یک از موانع موفقیت می باشد؟
الف) تنش های درون سازمانی ، ضایعات ب) ناامنی روانی
ج) انرژی منفی و تهدیدهای محیط د) همه موارد

گزینه د. رجوع شود به ص 23 کتاب. موانع موفقیت: تنش های درون سازمانی، ضایعات، ناامنی روانی، انرژی منفی، و تهدیدهای محیط از مهم ترین آنهاست

 

افراد ونهادها با مدل سرمایه گذاری ارتباط خود با سازمان را بنا می نهند مبنای این الگو کدام نظریه را در ارتباط با کدام مفهوم روان شناختی می باشد؟
الف) برابری ب) نیازبه اعتماد ج) اعتدال د) نظری
 

گزینه الف. رجوع شود به ص 27 کتاب

 

کدام گزینه در مورد اعتمادآفرینی اصیل سازمان در عوامل بیرونی صحیح نمی باشد؟
الف) سبب کاهش ضایعات و انرژی منفی در بنگاه می گردد
ب) تهدیدات محیطی را کاهش می دهد جذب حرفه ای ها را تسهیل می کند
ج) جذب منابع مالی و اعتباری افزایش می یابد وامکان دستیابی به سهم بیشتر دربازار را به وجود می آورد
د) سبب افزایش وفاداری سازمانی می شود
.

گزینه الف. رجوع شود به ص 30 کتاب

 

کدام گزینه درمورد اعتماد به مدیران وکارکنان صحیح است؟
الف) اعتماد به مدیران وکارکنان بدون تردید شرط لازم اعتماد آفرینی نسبت به بنگاه است اما شرط کافی نیست
ب) سلب اعتماد به مدیران و کارکنان لزوما سبب سلب اعتماد به سازمان می شود اما اعتماد به مدیران و کارکنان به تنهایی اعتماد به سازمان را سبب نمی شود
ج) سازمان فراتر از مدیران و کارکنان هویت پیچیده ای دارد و هریک از عناصر در اعتماد آفرینی آن تاثیرگذار هستند
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 35 کتاب

 

 

با توسعه نیافتگی منابع انسانی کدام یک به آتش پیش بینی ناپذیری سازمان تباه می شوند؟
الف) خلاقیت
آموزش پذیری رقابت سازنده ب) احساس فخرومباهات انگیزش
ج) هوشیاری وکارگروهی
وفاداری سازمانی د) همه موارد 

گزینه د. رجوع شود به ص 46 کتاب

 

کدام گزینه نسبت بین قانون مندی و پیش بینی پذیری را به منزله یک اصل راهبردی بیان می کند؟
الف) هرچه سازمان خود را قانونمند سازد به همان میزان قابلیت پیش بینی خود را در محیط افزون تر ساخته است
ب) تاکید بر قانون مندی به معنای تحول ناپذیری سازمان است
ج) قانون مندی درانسان ها اکتسابی است و قابلیت پیش بینی نیز در محیط افزون می گردد
د) تاکید بر قانون مندی به معنای اعتماد و پذیرفتن پیش بینی پذیری نسبت به اصول می باشد
 

گزینه الف. رجوع شود به ص 56 کتاب. نسبت بین قانون مندی و پیش بینی پذیری : هرچه سازمان خود را قانون مندتر سازد، به همان میزان قابلیت پیش بینی خود را در محیط افزون تر ساخته است

 

در مورد جذب و حفظ منابع انسانی حرفه ای کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) اخلاقی بودن سازمان در محیط کسب وکار ایجاد آرامش و نشاط می کند و امنیت روانی را افزایش می دهد
ب) انصاف و قدردانی حفظ حریم خصوصی و عدالت توزیعی و رویه ای را حاکم ست
ج) بررسی سازمان منابع انسانی حرفه ای را جذب سازمان می کند

د) همه موارد 

گزینه د. رجوع شود به ص 59 کتاب

 

کدام گزینه درمورد تقاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی صحیح نمی باشد؟
الف) مسئولیت اخلاقی سرشتی و غالبا مدون است اما مسئولیت حقوقی قراردادی و کاملا مدون است
ب) مسئولیت اخلاقی غیرفراگیرمی باشد مسئولیت حقوقی فراگیر نسبت به همه شئون آدمی است
ج) مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه انسان است مسئولیت حقوقی حمایت کننده از اخلاق است
د) مسئولیت اخلاقی قانون پذیری اخلاقی است مسئولیت حقوقی اخلاق قانون گذاری است
 

گزینه ب. رجوع شود به ص 76 کتاب

 

کدام گزینه در مورد اخلاق پیشه وران صحیح می باشد؟
الف) رهیافت فردگرایانه به اخلاق حرفه ای آن را به مسئولیت پذیری صاحبان مشاغل محدود می کند
ب) فردگرایی سبب شد اخلاق حرفه ای درمدیریت نیز ابتدا مورد توجه مدیریت منابع انسانی قرار گیرد
ج) عهدنامه های اخلاقی درحرفه های مختلف به وجود آمد و اصناف گوناگون برای اخلاق ورزی افراد در مشاغل بیانیه های گوناگون صادرکردند
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 85 کتاب

 

کدام یک از گزینه های زیر توقعاتی است که از علم اخلاق به وجود آمده؟
الف) ارائه ملاک نهایی ارزش ها ب) ترسیم جدول فضایل
ج) ترسیم رذایل د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 93 کتاب

 

اولین ویژگی هرگونه برنامۀ آموزشی و ترویجی در اخلاق حرفه ای چیست؟
الف) به پژوهش های علمی مستند باشد ب) پیش بینی پذیری را انجام دهد
ج) با روی آورد علمی به حل مسائل بپردازد د) گزینه الف وج
 

گزینه د. رجوع شود به ص 97 کتاب

 

کدام گزینه درمورد نقش کاربردی اخلاق حرفه ای صحیح نمی باشد؟
الف) اخلاق حرفه ای دانش صرفا نظری و بی ارتباط با مسائل عینی است
ب) کاربردی بودن دانش اخلاق درگرو ارائه قوائد عملیاتی و اصول راهبردی است
ج) دانش اخلاق برای به کاربستن در عمل است ولذا دربرنامه آموزشی اخلاق حرفه ای آموزش برای آموزش آگاهی برای آگاهی مقبول نیست
د) آگاهی برای اقدام و آموزش برای حل مسئله است و همین شاخص کارایی و اثربخشی چنین برنامه آموزشی است
 

گزینه الف. رجوع شود به ص 98 کتاب

 

منابع عمده مطالعات اخلاق حرفه ای براساس دیدگاه تلفیق گرایانه درکدام گزینه بیان شده است؟
الف) آموزه های اسلامی آن گونه که درقرآن و سنت آمده است
ب) گسترۀ معرفتی اخلاق حرفه ای با شاخص های گوناگون
ج) میراث معرفتی اخلاق در تمدن اسلامی
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 100 کتاب. ذکرنمونه و مثال های عینی و تاریخی و تجسم کردن آثار رفتار اخلاقی قدرت تاثیر را افزایش می دهد

 

برحسب کدام رویکرد یا رویکردها از سازمان تصویر یا تعریف های گوناگونی از سازمان می توان ارائه داد؟
الف) سازمان را به منزله نظام عقلایی می بینیم ب) سازمان را به منزله نظام طبیعی می بینم
ج) تعریف سازمان براساس تلقی آن به منزله یک نظام بازاست د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 110 کتاب

 

فرآیندها و نظام های حرفه ای شامل کدام یک می باشد؟
الف) ممیزی اخلاقی و بهینه سازی ب) مسئولیت اخلاقی
ج) شایستگی های اخلاقی د) ویژگی سازمان اخلاقی
 

گزینه الف. رجوع شود به ص 113 کتاب. فرآیندها و نظام های حرفه ای شامل دو مسئله عمده : ممیزی اخلاقی و بهینه سازی می باشد

 

کدام گزینه در مورد سند جامع اخلاقی صحیح می باشد؟
الف) دارای یک پیش گفتار کوتاه به امضای رئیس سازمان با زبان صمیمی ساده روشن وبرانگیزاننده است
ب) پس از پیش گفتار اصول اخلاقی بیان می شود وسپس مسئولیت های اخلاقی سازمان به میان می آید
ج) مسئولیت اخلاقی سازمان درقبال هریک ازعناصر محیط درونی وبیرونی خط مشی های اخلاقی سازمان را رقم می زند
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 117 کتاب

 

مهم ترین خصلت هر نظامی چیست؟
الف) تلائم و انسجام درونی ب) دارای تربیت و اولویت بندی در مسئولیت ها
ج) عاری از جهت گیری ابرازانگارانه د) همه موارد
 

گزینه الف. رجوع شود به ص 122 کتاب. مهم ترین خصلت هرنظامی تلائم و انسجام درونی آن است. مراد از تلائم وجود عناصری از ارتباط و سازگاری است. مجموعه آشفته از بایدها و نبایدها سبب حیرت و سرگشتگی افراد می شود

 

کدام گزینه در مورد تاثیر متخلق بودن مدیران درسازمان وافراد صحیح می باشد؟
الف) نقش الگویی وتصمیم گیری درسازمان دارند
ب) اخلاق فردی آنان موجب ترویج اخلاق درفرهنگ سازمانی می باشد
ج) رفتارهای غیراخلاقی آنها درزندگی شخصی می تواند سبب ترویج ضداخلاق درسازمان شود
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 128 کتاب

 

کدام یک از دلایل اخلاقی روش نظام مند کردن سازمان می باشد؟
الف) مانع از تصمیم گیری های سلیقه ای موردی وتبعیض آمیر می شود ودرنتیجه ظلم را کاهش می دهد
ب) شبکه پیچیده عوامل وملاک ها را درمجموعه بنگاه شفاف می کند ومیزان پیش بینی پذیری آن را افزایش می دهد
ج) از شرایط اجتناب ناپذیر شایسته سالاری است
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص 132 کتاب

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی علمی کاربردی 1403 جزوه کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *