نیاز به بورینگ کار در تعمیرگاه خودرو واقع در کهگیلویه و بویراحمد 15 مشاهده