جذب نیروی مینا کار ماهر در کارگاه تخصصی در لرستان 39 مشاهده