جذب نیروی برشکار با تجربه آقا در قم در کارگاه برشکاری قطعات ماشین 13 مشاهده