جذب بورینگ کار در یک واحد صنعتی محدوده کردان کرج 11 مشاهده