تعدادی بازاریاب و نماینده فروش در مجموعه ویترین گرام 12 مشاهده