استخدام پیتزاپز و ساندویچ زن و گریل کار در اردبیل 527 مشاهده