استخدام نیروی بورینگ کار با حقوق ثابت در لرستان 6 مشاهده