استخدام سرايدار تمام وقت در منطقه قيطريه 167 مشاهده