استخدام سرايدار تمام وقت در منطقه قيطريه 208 مشاهده