استخدام تعدادی میزبان خانم و آقا در بوشهر برای تالار تشریفاتی مجلل 15 مشاهده