استخدام بنا تیغه چین و کارگر ساده در چهارمحال و بختیاری  13 مشاهده