موسسه تحقیقات بازاریابی ایرانیان 18 مشاهده

دنبال کردن

موسسه تحقیقات بازاریابی ایرانیان تعداد 2 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

موسسه تحقیقات بازاریابی ایرانیان

(0)

چیزی درباره شرکت

مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد قزوین

تماس با ما