بختیارآیتی 106 مشاهده

دنبال کردن

بختیارآیتی تعداد 7 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

بختیارآیتی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما